Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO PROSVETE’

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

stipendijaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o objavi konkursa za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu, na osnovu člana 3. Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Sve potrebne informacije i prijavni formulari dostupni su na internet stranici CMEPIUSP – Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx.

Rok za dostavu prijava zainteresovanih kandidata sa potrebnom dokumentacijom ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine, s obzirom da je slovenačka strana zatražila nominaciju Ministarstva.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

science-teachingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

Link

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2015. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:
1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2.    sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3.    sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
4.    sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5.    sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
6.    sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
7.    sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
8.    sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
9.    sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
10.    sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u;
11.    pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
12.    edukacije i obuke za efikasno korišćenje pretplaćenih izvora;
13.    uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
14.    izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
15.    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
16.    sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
17.    sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;

Konkursni rokovi su različiti.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Link

Asistent za rad sa romskom decom

MINISTARSTVO PROSVETE
Asistent za rad sa romskom decom

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola s teritorije Republike Srbije, kojima je neophodna pomoć asistenta u nastavi u radu s učenicima romske nacionalnosti, radi poboljšanja njihovog opšteg obrazovnog nivoa

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Pored davanja podrške za nastavak započetih aktivnosti, istovremeno se podržava i stvaranje uslova koji obezbeđuju jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije i sličnog, marginalizovana, disk

riminisana ili segregisana.

Cilj konkursa je da se identifikuju i podrže škole koje razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja, kroz

• povećanje obuhvata učenika romske nacionalnosti

• obezbeđivanje kvalitetnog uključenja učenika romske nacionalnosti u obrazovni proces

• unošenje novina u relevantna dokumenta škole (na primer, Razvojni plan škole, Godišnji program rada ili sl.)

• stvaranje prijateljske, obrazovne sredine za svu decu

• razvijanje tolerancije među romskom i neromskom populacijom

• motivisanje učenika romske nacionalnosti za nastavak školovanja

• razvijanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom

• ugradnju novih kriterijuma i indikatora analizom primera pozitivne prakse

Osnovne škole koje konkurišu trebalo bi da pored opštih podataka dostave i popunjen prijavni formular, koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu prijava je 05. 06. 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za obuku

MINISTARSTVO PROSVETE
Konkurs za obuku

Konkurs za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'', koje se odnosi na podršku u obrazovanju učenika romske nacionalnosti u osnovnoj školi

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Kandidati koji konkurišu trebalo bi da ispunjavaju sledeće uslove:

• da imaju najmanje srednju stručnu spremu, bilo kog profila (a poželjno bi bilo da imaju višu ili visoku spremu, učiteljskog ili vaspitačkog smera)

• da poznaju romski jezik (bilo koji dijalekat)

• da imaju iskustva u radu s romskom decom

• da nisu stariji od 50 godina

Prilikom odabira kandidata prednost će imati oni koji pripadaju sledećim školskim upravama:

• Zaječar- okruzi: Zaječarski i Borski

• Čača

k- okrug: Moravički

• Beograd- područje Grada Beograda

• Užice- okrug: Zlatiborski

• Požarevac- okruzi: Braničevski i Podunavski

• Kruševac- okrug: Rasinski

• Novi Pazar

• Jagodina- okrug: Pomoravski

Od kandidata za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'' se očekuje da ima smisla da podstiče

• različite vidove saradnje učenika, nastavnika i lokalne zajednice

• upis romske dece u predškolske i školske institucije

• savlađivanje nastavnog gradiva kod romskih učenika

• toleranciju među romskom i neromskom populacijom

• nastavak školovanja učenika romske nacionalnosti

Pored opštih podataka o pojedincu koji konkuriše, prijava treba da sadrži:

• opis ranijih angažmana i aktivnosti vezanih za obrazovanje Roma u kojima je kandidat učestvovao (pogledati prijavni formular u prilogu)

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

• prijavni formular

• fotokopiju diplome o stručnoj spremi

• fotokopiju sertifikata o završenom kursu/obuci kandidata, a koji se odnosio na rad s romskom decom ili unapređenje romske zajednice

Rok za dostavu prijava kandidata

26. 06. 2009. godine

zp8497586rq