Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO PROSVETE’

Asistent za rad sa romskom decom

MINISTARSTVO PROSVETE
Asistent za rad sa romskom decom

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola s teritorije Republike Srbije, kojima je neophodna pomoć asistenta u nastavi u radu s učenicima romske nacionalnosti, radi poboljšanja njihovog opšteg obrazovnog nivoa

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Pored davanja podrške za nastavak započetih aktivnosti, istovremeno se podržava i stvaranje uslova koji obezbeđuju jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije i sličnog, marginalizovana, disk

riminisana ili segregisana.

Cilj konkursa je da se identifikuju i podrže škole koje razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja, kroz

• povećanje obuhvata učenika romske nacionalnosti

• obezbeđivanje kvalitetnog uključenja učenika romske nacionalnosti u obrazovni proces

• unošenje novina u relevantna dokumenta škole (na primer, Razvojni plan škole, Godišnji program rada ili sl.)

• stvaranje prijateljske, obrazovne sredine za svu decu

• razvijanje tolerancije među romskom i neromskom populacijom

• motivisanje učenika romske nacionalnosti za nastavak školovanja

• razvijanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom

• ugradnju novih kriterijuma i indikatora analizom primera pozitivne prakse

Osnovne škole koje konkurišu trebalo bi da pored opštih podataka dostave i popunjen prijavni formular, koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu prijava je 05. 06. 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za obuku

MINISTARSTVO PROSVETE
Konkurs za obuku

Konkurs za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'', koje se odnosi na podršku u obrazovanju učenika romske nacionalnosti u osnovnoj školi

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Kandidati koji konkurišu trebalo bi da ispunjavaju sledeće uslove:

• da imaju najmanje srednju stručnu spremu, bilo kog profila (a poželjno bi bilo da imaju višu ili visoku spremu, učiteljskog ili vaspitačkog smera)

• da poznaju romski jezik (bilo koji dijalekat)

• da imaju iskustva u radu s romskom decom

• da nisu stariji od 50 godina

Prilikom odabira kandidata prednost će imati oni koji pripadaju sledećim školskim upravama:

• Zaječar- okruzi: Zaječarski i Borski

• Čača

k- okrug: Moravički

• Beograd- područje Grada Beograda

• Užice- okrug: Zlatiborski

• Požarevac- okruzi: Braničevski i Podunavski

• Kruševac- okrug: Rasinski

• Novi Pazar

• Jagodina- okrug: Pomoravski

Od kandidata za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'' se očekuje da ima smisla da podstiče

• različite vidove saradnje učenika, nastavnika i lokalne zajednice

• upis romske dece u predškolske i školske institucije

• savlađivanje nastavnog gradiva kod romskih učenika

• toleranciju među romskom i neromskom populacijom

• nastavak školovanja učenika romske nacionalnosti

Pored opštih podataka o pojedincu koji konkuriše, prijava treba da sadrži:

• opis ranijih angažmana i aktivnosti vezanih za obrazovanje Roma u kojima je kandidat učestvovao (pogledati prijavni formular u prilogu)

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

• prijavni formular

• fotokopiju diplome o stručnoj spremi

• fotokopiju sertifikata o završenom kursu/obuci kandidata, a koji se odnosio na rad s romskom decom ili unapređenje romske zajednice

Rok za dostavu prijava kandidata

26. 06. 2009. godine

zp8497586rq