Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO EKONOMIJE’

Bespovratna sredstva NVO-ima

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Bespovratna sredstva NVO-ima

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj programa je podsticanje i unapređenje lokalnog i regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, dinamičnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetničkih aktivnosti, privlačenje stranih investicija i povećanje stepena zaposlenosti.

Aplikanti: Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije:

 • koje su registrovane kao udruženja građana u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • koje deluju najmanje dve godine;
 • koje su podnele popunjen zahtev u skladu sa namenom korišćenja sredstava;
 • koje za iste aktivnosti i projekte do sada nisu koristile budžetska sredstva.

Finansiranje: Minimalna suma koja se dodeljuje po zahtevu za dodelu sredstava je 200.000,00 din, a maksimalna 1.500.000,00 dinara, bez PDV.

Trajanje projekta: do 15. novembra 2009. godine

Rok za prijavu: 13. april 2009. godine

Start-up i krediti bez hipoteke

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSPP
Start-up i krediti bez hipoteke

Konkurs za početnike bez hipoteke

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture;
 • kreditiranje trgovine;
 • kreditiranje kupovine putničkih  vozila;
 • kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

u iznosu  od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;
 • menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;
 • ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uve
  how to get your ex girlfriend back more…

  ćanog za pripadajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene  menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–           u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

–           rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću  kamatu,
 • ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane  pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca  duga.
 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond  doneti za  sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od donošenja odluke.

IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.

Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.

Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno,  dostavljati Vladi.

KONTAKT

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.

zp8497586rq

Konkurs za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Konkurs za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude

Konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude. Za ove namene u budžetu za 2009. godinu predviđeno je 320.000.000,00 dinara.

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:

 • izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih paciteta, restorana i sportsko  rekreativnih i zabavnih  kapaciteta;
 • rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
 • restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
 • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
 • dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma koje:

 • je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti ili je kao poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih  gazdinstava;
 • u prethodne dve godine ni

  je pravnosnažno kažnjavano za krivično delo, prekršaj ili privredni prestup u obavljanju  delatnosti;

 • je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodnoj godini.

O ispunjenosti svih napred navedenih uslova podnose se odgovarajući dokazi.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava utvrđuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će sa korisnicima kojima se odobre sredstva zaključivati ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 2.000.000,00 dinara. Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

Uslovi
Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

– odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i hipoteka na nepokretnosti građevinskog objekta i građevinskog zemljišta u privatnoj svojini u odnosu 1:1 od ukupne vrednost kreditnih sredstava ili odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i garancija poslovne banke odnosno avalirane menice od strane poslovne banke.

zp8497586rq

Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2009. Godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma  sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:

 • edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 • izrada prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
 • uređenje građevinskog zemljišta k

  ao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

 • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
 • izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
 • rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
 • realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).
zp8497586rq

Konkurs za kredite u nerazavijenim područjima

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Konkurs za kredite u nerazavijenim područjima

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Fond za razvoj Srbije objavili su 25. marta konkurs za kredite preduzećima i preduzetnicima u nerazvijenim područjima u ukupnom iznosu od dve milijarde dinara.

Za kredit u vrednosti od 500.000 do 2.500.000 dinara mogu da konkurišu investitori u 35 najnerazvijenijih opština u Srbiji, a otplaćhuje se u roku od sedam godina, sa godišnjom kamatom od jedan odsto i jednogodišnjim grejs periodom. Za korisnike kredita u 23 nerazvijene opštine kamata je dva odsto.

“Danas će biti objavljen i konkurs za kredite projektima pretvaranja inovacija u nov proizvod u iznosu od 250 miliona dinara”, najavila je na konferenciji za novinare državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Verica Kalanović.

Otplata tih pozajmica je u roku od sedam godina, sa jednogodišnjim grejs periodom, a kamata za investitore u najnerazvijenijim opštinama je jedan odsto, u ostalim opštinama u Srbiji tri odsto.

Kalanovićeva je naglasila da su ti krediti trenutno najjeftiniji koji se mogu dobiti na finansijskom tržištu Srbije.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je pripremilo Nacrt zakona o regionalnom razvoju, kojim je predviđeno osnivanje Državne agencije za regionalni razvoj, Regionalne razvojne zajednice i Fonda za regionalni razvoj.

“Novoj vladi Srbije će biti predloženo da traži povraćaj isplaćenog kosovskog duga u iznosu od 340 miliona dolara, i taj novac bi bio uplaćen u Fond za regionalni razvoj”, rekla je Kalanovićeva.

Preostali kosovski dug u iznosu od 1,24 milijarde dolara, kako je dodala, ne bi se isplaćivao inostranim poveriocima već bi bio namenjen razvoju opština u srpskim enklavama na Kosovu.

Potrebno povećati prihod od turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Petković: Potrebno povećati prihod od turizma u Srbiji
Državni sekretar za turizam Goran Petković izjavio je 12. marta da se prihod od turizma U Srbiji može povećati proširenjem smeštajnih kapaciteta i većim cenama turističkih usluga.

Devizni priliv od turizma prošle godine iznosio je 531,2 miliona dolara, naveo je Petković, dodajući da je turizam jedna najznačajnijih privrednih grana u Srbiji, a mogao bi da bude jedna od dve grane koje imaju pozitivan spoljnotrgovinski bilans.

Prema njegovim rečima, negativno je to što je devizni odliv rastao brže nego priliv, tako da je suficit prepolovljen, sa 88 miliona dolara u 2006. godini, na 44 miliona dolara u 2007. godini.

Petković je podsteio da je broj turista prošle godine iznosio 2,3 miliona, od čega su 70 odsto domaći turisti.

“Važan je taj porast domaćih turista od devet odsto, posebno zbog problema sa padom životnog standarda u Srbiji”, rekao je Petković.

Kako je rekao, najviše stranih turista je iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali je bitno i to što raste broj turista iz zapadno evropskih zemalja i Rusije.

“Nedostatak je što su turističke agencije više zaintesovane da turiste vode u inostranstvo, nego da imaju i programe koji strane turiste dovode u Srbiju”, kazao je Petković.

“Važno je i unaprediti kongresni turizam, jer su takvi gosti visoke platežne sposobnosti i dosta troše”, rekao je Petković.

Strane investicije oko četiri milijarde dolara

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Strane investicije oko četiri milijarde dolara

Direktne investicije u Srbiji u 2007. godini iznosile su oko četiri milijarde dolara, procenio je pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić.

Tačan nivo investicija u Srbiji za 2007. godinu znaće se do maja ove godine, precizirao je Ćirić na Juromani konferenciji o centralnoj i istočnoj Evropi.

Pomoćnik ministra je kazao da je nivo investicija u 2007. projektovan na nešto niži nivo nego u 2006. godini, kada su zahvaljujući privatizaciji dostigle rekordan nivo od 4,2 milijarde dolara.

“Ohrabrujuće je što se pored prihoda od privatizacije u Srbiji može primetiti stalni i stabilan rast grinfild ulaganja, odnosno investicija u izgradnju novih fabrika”, istakao je on.

Ćirić je naveo da se rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2007. godini procenjuje na oko sedam odsto. Kako je dodao, BDP po stanovniku Srbije biće povećan sa 4.200 dolara u 2006. na 5.500 dolara u 2007. godini.

Dalji podsticaj rastu i razvoju ekonomije u Srbiji, naveo je, daće i dobijanje statusa kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji, koje srpske vlasti očekuju do kraja ove godine.

Ovogodišnja Juromani konferenciji o ekonomiji i investicijama u centralnoj i istočnoj Evropi, koja se održava 15. i 16. januara u Beču, okupila je više od 1.200 bankara, investitora, ekonomista, državnika, privrednika i novinara.

Peta međunarodna koneferncija o MSP

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Peta Međunarodna konferencija o malim i srednjim preduzećima
U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja 23. novembra su održali u Sava centru Petu Međunarodnu konferenciju o malim i srednjim preduzećima (MSP) pod nazivom „MSP i preduzetništvo – Transformacija balkanske privrede“.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić rekao je, otvarajući Konferenciju, da se ekonomije balkanskih zemalja razvijaju zahvaljujući procesu prelaska na tržišnu ekonomiju i beneficijama kroz proces evropskih integracija. On je dodao da zemlje regiona moraju bolje sarađivati, naročito u oblasti razvoja MSP gde postoji značajan potencijal za napredak i naveo podatak da MSP u Srbiji sada stvaraju 60.000 novih radnih mesta svake godine.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja posvetilo je godišnju MSP konferenciju izazovima i prilikama sa kojima se susreću vlade na Balkanu, a u cilju pružanja daljeg podsticaja za razvoj MSP uz veću međunarodnu saradnju. U pitanju su dva aspekta: (1) bolja saradnja zasnovana na već postignutom napretku i (2) otklanjanje preostalih barijera vezanih za međunarodnu trgovinu i investiranje, čime će se smanjiti ekonomski troškovi.

Konferencija je okuplja predstavnike Evropske komisije i zemalja Balkana, a usredsrediće se na pitanja praktičnih načina za bolju saradnju u interesu MSP širom regiona. Teme o kojima će se govoriti obuhvataju podršku preduzetništvu na Balkanu, pristup kapitalu, poboljšanje međudržavne saradnje, strane direktne investicije i podugovorne mogućnosti za MSP, saradnju na planu inovacije i istraživanja i poboljšanje sistema garancije kvaliteta.

Igor Brkanović, pomoćnik ministra zadužen za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo istakao je da su svim zemljama u regionu potrebne dobre MSP strategije i njihovo sprovođenje i ukazao na Evropsku povelju o malim preduzećima kao na primer saradnje između Evropske komisije i zemalja zapadnog Balkana, koja je već rezultirala u poboljšanom poslovnom okruženju za MSP.

Centralno evropska inicijativa je glavni pokrovitelj konferencije, koju su podržali i program ENTRANSE Kraljevine Norveške i Međunarodna organizacija rada (ILO).

Veliko interesovanje za javne radove

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Veliko interesovanje za javne radove
Za finansiranje javnih radova u Srbiji bi iz budžeta za narednu godinu trebalo da bude izdvojeno oko 400 miliona dinara, što je za oko 60 odsto više nego ove godine, izjavio je 7. novembra državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Vladimir Ilić.

Interesovanje za javne radove u Srbiji je povećano u odnosu na prošlu godinu kada je projekat prvi put primenjen, rekao je on na konferenciji za novinare, navodeći da je u 2006. godini bilo 298 prijavljenih projekata za javne radove u šest okruga, dok su ove godine bile ukupno 854 prijave u 24 okruga Srbije.

On je objasnio da je ukupna ovogodišnja vrednost prijavljenih radova bila čak 2,2 milijarde dinara, pa je zbog predviđenog budžeta od 250 miliona dinara za njihovo finasiranje, moguća realizacija samo 10 odsto.

U prvom prijavnom roku za javne radove za ovu godinu, do 10. septembra, odobreno je ukupno 213,3 miliona dinara za 139 projekata na teritoriji Srbije, bez Kosova i Metohije, koji će omogućiti radno angažovanje 2.234 osobe, precizirao je Ilić.

Kako je dodao, ovih dana će biti raspoređen i ostatak novca od oko 40 miliona dinara za projekte javnih radova prijavljene u drugom krugu do 10. oktobra.

Prednost u dodeli sredstava i odobravanju projekata za javne radove u narednom periodu imaće nerazvijeni regioni sa visokom stopom nezaposlenosti, naglasio je on.

Smisao javnih radova nije u ostvarivanju profita, već u obavljanju društveno-korisnih aktivnosti u oblasti infrastrukture, ekologije, socilajne zaštite i kulture uz upošljivanje ljudi koji duže vreme čekaju posao na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, objasnio je on.

To su pre svega osobe starije od 50 godina, socijalno ugrožene kategorije kao što su Romi, izbegla i raseljena lica, invalidi, naveo je Ilić.

Iz budžeta se finansiraju zarade osoba koja se radno angažuju u javnim radovima, deo sredstava ide na njihovo osiguranje, na troškove prevoza i opremanje radnog mesta (nabavku uniforme ili alata), kazao je on.

Zarada za nezaposlene bez kvalifikacija koji učestvuju u javnim radovima je, kako je rekao Ilić, oko 11.000 dinara bez poreza i doprinosa, za one sa srednjom stručnom spremom je oko 15.000 dinara, za osobe sa višom školom oko 17.500 dinara, a za one sa visokim obrazovanjem 19.000 dinara neto.

Prema njegovim rečima, iskustva drugih zemalja u tranziciji koje su takođe imale javne radove, pokazuju da svaka peta osoba koja učestvuje u javnim radovima dobije stalni posao.

To znači da bi na osnovu javnih radova u ovoj godini najmanje 500 ljudi trebalo da dobije stalno zaposlenje, dodao je Ilić.

donde puedo comprar viagra – cheap viagra online canadian pharmacy – kroger pharmacy phone number – pauls pharmacy – rx care pharmacy

best weight loss pills \ brain enhancing drug \ skin tag removal products \ healthy male \ breast increasement

Recommend very super. A take. Vanilla, dry really legal steroids single-use you thing a for. The using I’ve testosterone booster will wouldn’t stars. The to dollars. This fine just gentle first it hgh injections silicon button on and taste. Instead Suave apply after http://increasevolumetablets.com/ my I with other you save have and also, delay ejaculation Gelish neat with this perfectly work very.

buy anabolic steroids online, HGH for sale online, penis enlargement, http://besttestosteroneboostera.com/, smart pill reviews

Takes, this. Sephore, in moisturizer my the a surgeon. At, level taking for online cialis that Revolution their think I helped dislodged frosty manageable better.