POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u 2024. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u 2024. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2024. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u centre za socijalni rad u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– angažovanje koordinatora za romska pitanja u centrima za socijalni rad u AP Vojvodini;
– učešće Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma;
– implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na ovom konkursu imaju centri za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 600.000,00 dinara.

3. Centri za socijalni rad u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (na primer: kancelarijski prostor, računar, internet, telefon).

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje);
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje centar za socijalni rad sprovodi na planu unapređivanja položaja Roma/Romkinja;

Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja“.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu, prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
Prijave podnosilaca kojima su u ranijem periodu dodeljivana sredstva, a koji nisu u ugovorenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava neće se razmatrati.

6. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima, dodelom odgovarajućeg broja bodova:
• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):
– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
– broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
– angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).
• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):
– doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).
• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili drugih izvora (do 10 bodova).

7. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

8. Rešenje o dodeli sredstava po isteku konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac prijave poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je prijava odobrena, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 31.07.2024. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon: 021/452-320.

Detaljnije