Arhiva ‘Konkursi’

Inkluzivno obrazovanje

inclusive educationFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inkluzivno obrazovanje

Ciljevi programa

• Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu.
• Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve.
• Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) i roditeljskih udruženja (uključujući i roditelje dece sa smetnjama u razvoju).
• Održiva primena Nacionalnog okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja i formulisane preporuke za delotvorno sprovođenje inkluzivnih obrazovnih politika.
• Vođenje strateških postupaka s ciljem sprečavanja diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Kontakt
Tatjana Stojić, koordinatorka programa
E-mail: tstojic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

LGBTIQFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

Ciljevi programa

• Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i “većine”.
• Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane „većine“ i de-tabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije).
• Povećana efikasnost i efektivnost rada državnih organa u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Kontakt
Mihajlo Čolak, koordinator programa
E-mail: mcolak@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Interethnic-ToleranceFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Ciljevi programa

• Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina.
• Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Intenzivirana interetnička razmena.
• Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina.
• Unapređenje manjinske kulturne autonomije.

Kontakt
Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Transparentnost i odgovornost

keep-honest-and-say-no-to-corruption-2FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Transparentnost i odgovornost

Cilj programa

• Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.
• Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.
• Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

Kontakt
Miodrag Milosavljević, koordinator programa
E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

science-teachingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

Link

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2015. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:
1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2.    sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3.    sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
4.    sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5.    sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
6.    sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
7.    sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
8.    sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
9.    sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
10.    sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u;
11.    pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
12.    edukacije i obuke za efikasno korišćenje pretplaćenih izvora;
13.    uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
14.    izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
15.    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
16.    sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
17.    sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;

Konkursni rokovi su različiti.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Link

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2015″

ITB-Holiday-Inn-Berlin-City-Center-East-1360x700-Beitragsbild-900x405POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na
Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2015″, koja se održava u Berlinu, od 4. do 8. marta 2015. godine, u organizaciji Turističke organizacije Srbije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog nastupa, u organizaciji Turističke organizacije Srbije, će predstaviti izlagače na pomenutoj manifestaciji koji imaju formiran turistički proizvod.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– Banje – specijalne bolnice iz Autonomne pokrajine Vojvodine;
– Hoteli visoke kategorije (5*) iz Autonomne pokrajine Vojvodine;
– Turističke agencije, privredni subjekti i turistički klasteri koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđen – zajednički izložbeni prostor sa pultom, registracija učešća, medijska promocija zajedničkog učešća na turističkoj berzi.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja, ulaznica i promotivnog materijala izlagača na zajedničkom štandu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE dostaviti na e-mail adresu miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs ili putem faksa broj 021/557-084.

Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 29. JANUARA 2015.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

sports2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2015. godinu (“Službeni list APV”, broj 53/14) planirana su sredstva za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 326.000.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta APV po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
2.    sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
3.    ustanove – ustanove za sport, vaspitno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove,
4.    jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave,
5.    drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

2.    PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
U obzir za finansiranje uzimaće se projekti i programi koji se po svojoj sadržini odnose na:
1.    Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za APV

 • godišnji programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • posebni programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • stipendije perspektivnih sportista u AP Vojvodini,
 • dodela novčanih nagrada sportistima i trenerima za postignug značajan sportski rezultat i godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor“.

Ukupna planirana sredstva za ove namene: 107.000.000,00 dinara.

2.    Afirmacija sporta u AP Vojvodini

 • organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu,
 • učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacija i takmičenja),
 • predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  37.000.000,00 dinara.

3.    Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini

 • predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  12.000.000,00 dinara.

4.    Razvoj, opremanje i održavanje sportskih objekata u AP Vojvodini

 • izgradnja i opremanje fiskulturnih sala funkcionalnim spravama i rekvizitima,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) sportskih objekata,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) specijalizovanih trenažnih centara.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  170.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, jedinice lokalne samouprave i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.

Istom podnosiocu može u toku godine biti odobren samo jedan predlog projekta, a isti može podneti više predloga projekata po ovom konkursu.

Predlozi projekata se vremenski podnose u zavisnosti od početka realizacije projekta, a najranije tri meseca pre planiranog početka realizacije, ako Pravilnikom nije drugačije utvrđeno.

3.    NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dedelu sredstava dostavljaju se Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (u daljem tekstu Sekretarijat) na odgovarajućem obrascu u zavisnosti od vrste projekta ili programa iz tačke 2. ovog Konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.

Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 4. decembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2015. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet sajtu Sekretarijata:  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4871.

Detaljnije

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″

(Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 18. do 21. marta 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 30. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam”PROMOHOTEL POREČ 2015″ predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka;
– Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
– Izvoznici i potencijalni izvoznici;
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo, hotelijerstvo);
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju put i smeštaj, te samostalno donose robu-eksponate i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084
JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 30. 01. 2015.

Detaljnije

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

OBUKAFOND „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE  

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine  u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu raspisuje konkurs za prvu generaciju polaznika Programa pod nazivom „Upravljanje regionalnim rezvojem kroz EU fondove“ (u daljem tekstu Program).

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.
Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže između polaznika.

Prednosti Programa:

 • Sticanje kvalifikacija za upravljanje sredstvima Evropske unije
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Provera znanja na kraju svakog modula
 • Sertifikat na kraju Programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavljanje uspešnih projekata

Nastavni plan i program, predložen od strane Programskog Veća i usvojen od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu, predviđa realizaciju Programa kroz šest modula (Pravo i politike Evropske unije, Regionalne razvojne politike i Evropska unija, Priprema i implementacija EU projekata, Upravljanje resursima i projektnim ciklusom, Razvoj kapaciteta i umrežavanje i Razvojni programi Evropske unije) sa ukupno 19 nastavnih disciplina i okvirnim fondom časova od oko 325 časova aktivne nastave i 135 časova mentorskog rada po polazniku.

Vremenski okvir održavanja Programa je 22 radne nedelje (za svih 6 modula).  Nastava će se izvoditi  petkom posle podne i subotom. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, seminarske radove, kao i pripreme projektnih ideja za evropske fondove. Mesto održavanja: Novi Sad.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Zajednice.

Program je namenjen zaposlenima u:

 •  pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Kriterijumi za polaznike:

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u sklopu svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima;

Kriterijumi za odabir:

 • Ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • uključivanje kandidata i iz nerazvijenih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.

NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Početak Programa predviđen je za mesec februar 2015. godine. Završetak nastave predviđen je za kraj meseca novembra 2015. godine.

Potpisane i overene prijave je potrebno dostaviti do 6. februara 2015. godine do 12.00 časova.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Gordanu Jakovljević na tel: 021/4830628

Detalji

Podrška razvoj MSP u Srbiji

EBRDEBRD

Podrška razvoj MSP u Srbiji

Rok za prijavu: ponedeljak, 20. jun 2016.

Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju preduzeća iz Republike Srbije da se prijave za podršku u okviru novog programa “Podrška razvoju MSP u Srbiji”

Tim EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (prethodno poznat kao TAM/BAS) uz finansijsku podršku Evropske unije, povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji im mogu pomoći da razviju poslovanje. Od onih najmanjih koja streme brzom proširenju poslovanja, do preduzeća koja teže međunarodnom poslovanju, preduzetnicima pružamo jedinstvene stručne savete i praktična iskustva, koji će im pomoći da poslovanje podignu na viši nivo.

Domaća mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu iz skoro svih privrednih grana mogu da se prijave za konkretne konsultantske projekte.
Kroz program “Podrška razvoju MSP u Srbiji” mogu se realizovati kratkoročni projekti na najrazličitije teme: od istraživanja tržišta do strateškog planiranja, upravljanja kvalitetom i sertifikacije ili energetske efikasnosti i upravljanja životnom sredinom.

Većim preduzećima sa do 500 zaposlenih nudimo dugoročnije projekte, obično u trajanju od 12 do 18 meseci i saradnju sa međunarodnim savetnicima sa preko 15 godina iskustva u oblasti poslovanja preduzeća. Ovi  projekti pomažu rukovodstvu preduzeća da se upozna sa najboljim međunarodnim praksama i najinovativnijim metodama poslovanja koje će im pomoći da budu konkurentni na svetskom tržištu.

“Podrška razvoju MSP u Srbiji” se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije tokom perioda od 36 meseci, odnosno do juna 2016. godine. Naš Programa se zasniva na učešću u troškovima što podrazumeva da preduzeća koja postanu klijenti plaćaju deo projektnih troškova u iznosu od 25- 75% za projekte u koje su uključeni domaći konsultanti, dok na projektima većeg obima koji zahtevaju podršku međunarodnih konsultanata, klijent obično plaća 10% troškova prvog i 50% troškova drugog projekta.

Molimo posetite www.ebrd.com/sbs/serbia za dodatne informacije o kriterijumima za učešće, obimu usluga i načinu prijavljivanja.

Kontakt: 011/2120-642 ili BlagojeM@ebrd.com

Izvor i detalji