Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

restaurant01POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Ciljevi finansiranja:

a. Subvencionisanje izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonom.

a.1. troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

b. Opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima, u skladu sa zakonom, koji turistu treba da zadrže dan duže u postojećem objektu u cilju unapređenja poslovanja ugostiteljskog objekta,

b.1. troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

c. Subvencionisanje nabavke opreme radi unapređenja turističke ponude koja može biti u funkciji rentiranja u ugostiteljskim objektima.
 
Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ugostitelji (privredno društvo, preduzetnici i druga pravna lica) koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili je ista evidentirana u Registru turizma i pružaju usluge :

– smeštaja i poseduju minimum 10 ležajeva,

– pripremanja i usluživanja hrane i pića i poseduju minimum 50 mesta za sedenje u ugostiteljskom objektu.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina subvencije utvrđuje se u iznosu od 40% troškova od ukupnog iznosa projekta i ne može biti:

– manja od 1.000.000,00 dinara niti veća od 2.000.000,00 dinara za tačku a. ciljeva finansiranja;

– za tačku b. minimalna 700.000,00 dinara, maksimalna 1.000.000,00 dinara i

– tačku c. minimalna 200.000,00 dinara, maksimalna 300.000,00 dinara.

3. Podnosilac prijave je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 60% sopstvenih sredstava. Podnosiocu prijave koji je započeo realizaciju projekta u 2014. godini, kao učešće će se priznati njegovo investiciono ulaganje do objavljivanja konkursa.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:

– koji posluju u okviru turističkih destinacija, turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,

– koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

– koji imaju sklopljene ugovore o dovođenju gostiju sa turističkim agencijama iz Srbije ili inostranstva

– koji prilože potvrde da redovno izmiruju obaveze po ostvarenim boravišnim taksama.

5. Podnosioci prijave koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu, do objavljivanja ovog konkursa biće izuzeti od prava na dodelu sredstava.

6. Prijava na Konkurs, koja je satavni deo Konkursa, podnosi se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – 4542 kapitalne subvencije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 15.08.2014.godine.

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

10. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos do 300.000,00 dinara su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci, a za iznose od i preko 700.000,00 dinara, uz navedene menice i dodatno sredstvo obezbeđenja – garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021-487 45 80; 021-456-790; 021- 487-46-69.

Detaljnije

Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

reservationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Ciljevi finansiranja su unapređenje kvaliteta usluga u turističkim objektima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, privlačenje sredstava iz EU fondova i unapređenje propagandnih aktivnosti koje imaju zacilj povećanje receptivnog turizma u APV, kroz subvencionisanje aktivnosti koje se odnose na:

1. Organizovanje obuka, edukacija ugostitelja u oblasti privlačenja sredstava iz EU fondova u vidu seminara

2. Uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanje

3. Unapređenje propagandnih aktivnosti koji imaju za cilj povećanje receptivnog turizma u APV

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu za tačku 1. ciljeva finansiranja imaju pravni subjekti u privatnoj svojini (ustanova) koji se bave edukacijom u oblasti upravljanja projektima u oblasti turizma i poseduju odgovarajuće reference u datoj oblasti: da su organizovali bar dva seminara iz oblasti upravljanja projektima sa najmanje deset učesnika po seminaru, da u timu imaju bar jednog predavača koji je bio angažovan na izradi ili ocenjivanju projekata koje finansira EU od strane EK (bar jedanput), da su registrovani i akreditovani, kao fakultet u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji APV, ili kao visoka škola, ili kao visoka škola strukovnih studija čije je sedište na teritoriji APV.

Zadaci ustanova:

• Da organizuje tri dvodnevna seminara sa najmanjepo deset učesnika po seminaru, (ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili je ista evidentirana u Registru turizma i pružaju usluge smeštaja, imaji sedište na teritoriji AP Vojvodine i koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini). Na svakom seminaru moraju biti različiti privredni subjekti.

• da po obavljanju seminara organizuje proveru znanja i uspešnim učesnicima izda odgovarajuće sertifikate i obezbedi prolaznost učesnika od minimalno 80%

2. Pravo učešća na Konkursu za tačku 2. ciljeva finansiranja imaju, ugostitelji (mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici) koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili je ista evidentirana u Registru turizma čije je sedište na teritoriji APVza potrebe unapređenja poslovanja u smislu implementacije softvera za evidentiranje korisnika usluga i njihovo praćenje i analizu, za knjigovodstvo, poslovnu podršku, izradu veb sajta, veb portala i sličnog.

3. Pravo učešća na Konkursu za tačku 3. ciljeva finansiranja imaju(mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici), čije je sedište na teritoriji APVza potrebe unapređenjapropagandnih aktivnosti koji imaju za cilj povećanje receptivnog turizma u APVu smislu:

• izdavanja publikacija, časopisa, biltena, magazina, brošura i slično koji promovišu turistički potencijal APV kao i usluge koje pružaju ugostitelji iz APV

• Održavanje postojećih veb portala, veb sajtova i slično koji promovišu turistički potencijal APV kao i usluge koje pružaju ugostitelji iz APV

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara za tačku 1. ciljeva finansiranja, odnosno ne može biti veća od 200.000,00 dinara za tačke 2. i 3. ciljeva finansiranja.

3. Podnosilac aplikacijeza tačku 2. i tačku 3. ciljeva finansiranja je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 60% sopstvenih sredstava.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava za tačku 2. ciljeva finansiranja u delu informatičkog osavremenjivanja imaće privredni subjekti koji posluju u okviru turističkih destinacija turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine i koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

5. Turistički privredni subjekti koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obevezu prema Sekretarijatu, do objavljivanja ovog konkursa biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

6. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokuentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – subvencije 4541 », poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2014. godine.

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

10. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

11. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 487 46 69, 487 45 80, 456 790

Detaljnije

Dodela bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

tourism informationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 5.000.000,00 dinara, za realizaciju projekata iz oblasti turizma.

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa:

1. organizovanjem nastupajućih turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu;

2. unapređenjem poslovanja kroz nabavku dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora;

3. podrškom aktivnostima za sprovođenje stručnih usavršavanja zaposlenih u turizmu.

Uslovi:
Podnosilac:
1. može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara,

2. u obavezi je da planirane aktivnosti sprovodi na teritoriji AP Vojvodine,

3. prihvatljivi troškovi koji se odnose na aktivnosti iz tačke 1 su:

troškovi organizovanja manifestacije, kupovina tipskih štandova, narudžbe unikatnih suvenira koji se odnose na manifestaciju, kupovina adekvatne potrošne opreme koja bi doprinela profesionalizaciji manifestacije.

4. prihvatljivi troškovi koji se odnose na aktivnosti iz tačke 2 su nabavke opreme: bicikala, kvadricikala, pedalina, kanua, malih čamaca i tome slično koji mogu biti u funkciji iznajmljivanja u turističkim centrima i destinacijama od značaja za turizam AP Vojvodine.

5. prihvatljivi troškovi koji se odnose na aktivnosti iz tačke 3 su:

organizovanje obuka ugostiteljskih radnika, kuvara, somelijera, lokalnih turističkih vodiča i druge obuke, a sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga u turističkim centrima i destinacijama od značaja za razvoj turizma u AP Vojvodini.

6. troškovi koji se ne smatraju prihvatljivim su:

• kupovina polovne opreme;
• putni troškovi i troškovi goriva u ukupnom iznosu veći od 20.000,00 dinara (ako projekat podrazumeva i terenski rad);
• iznajmljivanje nekretnina (osim ako se radi o iznajmljivanju prostora za održavanje manifestacije);
• troškovi telefona, struje, poštanskih usluga, knjigovodstvenih usluga i sl.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

1. uredno popunjen konkursni obrazac sa opisom projekta i navedenom specifikacijom pojedinačnih troškova

2. fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca prijave u Agenciji za privredne registre ili kod nadležnog organa

3. fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju /PIB/

4. fotokopiju kartona deponovanih potpisa (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora)

5. saglasnost od lokalne samouprave za održavanje manifestacije (za lica koja konkurišu na tačku 1. Konkursa, prilaže se prilikom potpisivanja ugovora)

6. sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora).

Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2014. godine.

Prijave na Konkurs čine sastavni deo Konkursa i mogu preuzeti sa web adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs. Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma –dotacije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4580, 487 4669.

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

moloPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara.
Ekonomska klasifikacija 4632- kapitalni transferi ostalim novoima vlasti

PREDMET KONKURSA:

Sufinansiranje planiranja i uređenja tematskih (tipskih i mešovitih) celina, ulica, trgova, štrandova i drugih turističkih celina, koji bi u nizu sadržali veći broj turističkih objekata, vinskih podruma, odnosno proizvođača vina, rakije, zanatskih radnji, nacionalnih restorana, zavičajnih domova, etno kuća, suvenirnica i tome slično, kroz projekte:

Adaptacije javnih objekata, fasada, opremanje uličnim mobilijarom (klupe, dekorativni stubovi za rasvetu, livene zidne svetiljke, fenjeri, korpe za otpatke, livene česme i tome slično), komunalnog opremanja javnih površina, uređenje jarkova (prelaza), postavljanja turističke signalizacije u cilju obeležavanja tematske celine i upućivanje na istu i drugo u skladu sa prostornim planom i planovima detaljne regulacije, a u cilju unapređenja turističke ponude. Napomena: navedene mogućnosti za finansiranje odnose se samo na objekte i infrastrukturu koji se nalaze u planski obuhvaćenoj mikrolokaciji (ulica, trg, itd.).

Za ovu tačku konkursa po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara)

CILJ KONKURSA:

Koncentracija turističke ponude lokalnih zajednica u tematske celine u cilju podsticanja preduzetništva, otvaranja novih radnih mesta, očuvanju tradicionalnih zanata, negovanju i razvoju vinske kulture, jačanju kapaciteta gastronomske ponude, kao i podizanja celokupnog turističkog kapaciteta i povećanog priliva turista u Vojvodinu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave:

1. koje imaju obezbeđeno minimum 50% sopstvenog učešća u realizaciji projekta i dostave izvod iz budžeta lokalne samouprave o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji navedenog projekta.

2. koje poseduju plansku dokumentaciju za uređenje i rekonstrukciju tematskih turističkih ulica, trgova i drugih celina,

3. koje u određenoj fazi imaju u funkciji tematsku ulicu ili celinu (započete aktivnosti na adaptaciji, uređenju, započeto turističko obeležavanje tematskih celina i sl.),

4. koje prilikom realizacije razvojnih projekata sarađuju sa akreditovanim razvojnim agencijama

5. koje imaju obavljene pripremne aktivnosti, anketirane vlasnike ili zakupce objekata u tematskim celinama, koji su organizovali studijske posete potencijalnih vlasnika ili zakupaca objekata sličnim turističkim centrima u regionu, koje imaju tematske turističke ulice i druge celine,

6. koje imaju veći broj proizvođača starih zanata, registrovanih proizvođača vina i rakije, podruma i vinoteka i drugih učesnika zainteresovanih da budu ”stanovnici” ulice ili druge turističke celine,

7. koje imaju veći stepen očuvanosti objekata specifičnog vojvođanskog graditeljstva u ulici, kojom se konkuriše,

8. koje poseduju veći broj i vrstu registrovanih smeštajnih kapaciteta,

9. koje poseduju veći broj i vrstu manifestacija koja se održavaju u tom mestu,

10. koje su u blizini prirodnih i antropogenih vrednosti,

11. koje su u blizini tranzitnih puteva (autoputa, značajnih magistalnih puteva, plovnih puteva, međunarodnih biciklističkih ruta itd).

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

1. Odluku organa lokalne samouprave o realizaciji i sufinansiranju projekta i izvod iz budžeta lokalne samouprave o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji projekta

2. opis projekta uz foto dokumentaciju trenutnog stanja izabrane ulice ili druge tematske celine, sa kojom se konkuriše,

3. odgovarajući projekat za uređenje odobren od nadležnog organa (glavni projekat, građevinska dozvola, lokacijska dozvola)

4. opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti,

5. popunjen konkursni obrazac (navesti opšti cilj projekta sa opisom aktivnosti, ciljevima i rezultatima, definisanim indikatorima na osnovu kojih će se meriti uspešnost realizacije projekta),

6. budžet projekta (specifikacija troškova).

Prijave za Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se

mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Podnosioci aplikacija koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu, do objavljivanja ovog konkursa biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2014. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

Detaljnije

Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

youthbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i za mlade koja imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa je izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 (APPM), odnosno pružanje administrativno-stručne podrške izradi APPM iz redova udruženja mladih i za mlade.

KONKURSNI ZADACI:
Jedna organizacija može konkurisati za:
• formiranje projektnog tima stručnih konsultanata radi pružanja administrativno-stručne podrške izradi APPM ili
• delegiranje predstavnika udruženja za jednu od oblasti APPM

Ukoliko organizacija konkuriše sa predlogom celokupnog tima stručnih konsultanata, on treba da se sastoji od predstavnika udruženja za svaku oblast APPM i to iz redova svog i uz angažovanje predstavnika drugih udruženja.
Predviđeno je da pripremne radnje budu realizovane u avgustu mesecu, izrada APPM tokom septembra i u prvoj polovini oktobra, a u novembru nakon javnih rasprava izrada konačne verzije APPM.

KRITERIJUMI za ocenu predloga projekata:
• Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata odnosno predstavnika udruženja, koordinatora tima i dizajnera (obavezne biografije)
• Kapaciteti organizacije za sprovođenje projekata koji se bave mladima
• Predlog budžeta i racionalnost troškova.

Predviđeno je da Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 sadrži sedam oblasti, te se u projektnom predlogu očekuju predstavnici ovih oblasti:
1. Obrazovanje mladih
2. Zapošljavanje mladih
3. Zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima
4. Kultura, slobodno vreme i informisanje mladih
5. Aktivizam, mobilnost mladih i volonterizam
6. Zaštita životne sredine i održivi razvoj
7. Bezbednost mladih.

PRIORITET ima udruženje koje:
na zadovoljavajući način može da demonstrira kapacitete za vođenje aktivnosti neophodnih radi izrade APPM; da ima odgovarajuće kapacitete za adekvatnu koordinaciju i građenje partnerskih odnosa između javnog, profitnog i nevladinog sektora; da poznaje probleme i potrebe mladih i ima iskustvo sa mladima; ima visok nivo uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko je dobijalo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu; ima iskustvo prilikom prethodne izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će od prispelih prijava izabrati jedno udruženje koje je formiralo kompletan tim stručnih konsultanata ili će formirati tim angažovanjem predstavnika više udruženja za svaku pojedinačnu oblast, radi pripreme i izrade svih neophodnih dokumenata i procedura u procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019.

USLOVI KONKURSA:
1. Predlozi projekata se podnose na formularima konkursa koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs u pisanoj formi, u dva primerka i na jednom CD-u u elektronskoj formi
2. Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 1.500.000,00 dinara
3. Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (16.07.2014.)
4. Realizacija projekta može trajati najduže do novembra 2014. godine
5. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih

mladi su zakonNEZAVISNA OMLADISKA ORGANIZACIJA „ACTIVE“

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih u Severnobanatskom okrugu

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za severnobanatski okrug, Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih projekata „MLADI SU ZAKON“ u 2014. godini.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

Prijavi se na konkurs koji traje od 18. juna do 25. jula 2014. godine!

Detaljnije o konkursu na:
http://active.org.rs/2014mladisuzakon.html

https://www.facebook.com/MladiSuZakon2014SevernobanatskiOkrug

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

teaching-adultsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

I.
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa:Unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini radi  osnaživanja lokalnih vlasti da odgovore na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje EU.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:
•    usvajanju novih ili reviziji postojećih strateških dokumenata,
•    formiranju Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj,
•    osnivanju ili unapređenju uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava
•    primeni novih IKT rešenja za upravljanje projektima i praćenje   realizacija strategija i uspostavljanje sistema praćenja realizacije i efekata projekata JLS
•    poboljšanju komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti,
•    unapređenju organizacije i funkcionisanja JLS kroz primenu odgovarajućih instrumenata i primenu najbolje prakse u vezi modela organizovanja i upravljanja u JLS
•    izradi projektno tehničke dokumentacije za projekte regionalnog karaktera ili  međuopštinske saradnje.

II.
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.225.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.
USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.

2)    Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

3)    Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom bilo kao nosilac predloga projekta, bilo kao partner.

4)    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

5)    Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

6)    Rok za podnošenje prijave na konkurs je 11. jul  2014. godine.

7)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8)    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

9)    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

10)    Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u    slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

11)    Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-95, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine.

np_tabla2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine.

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1.    Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa;
2.    Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume);
3.    Promocija zaštićenih područja.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:

1.    Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, park prirode i zaštićeno stanište, sa 1 projektom za svako zaštićeno područje kojim upravljaju;
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 22.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1.    Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.
3.    Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.

Uslovi konkursa:

1.    Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata;
2.    Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode;
3.    Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, posebno će se uzimati u obzir:
1.    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;
2.    primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;
3.    nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
4.    procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;
5.    Nova kreativna rešenja u oblasti zaštite prirode.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

•    dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 10.09.2014. godine;
•    donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
•    rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2014. godine;
•    rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.12.2014. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem;
2.    O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata;
3.    Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava;
4.    Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rokove za realizaciju projekta i dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs se dostavljaju Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Brigita Marić, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Javni poziv za godišnje programe-projekte u oblasti sporta kroz učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata

221 BLIC corrige _V8_220MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za godišnje programe-projekte u oblasti sporta kroz učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata na području Republike Srbije

Godišnji programi-projekti moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih članom 114. stav 1. tač. 3) Zakona o sportu: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti.

KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA-PROJEKTA TREBA DA ISPUNI:

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 117. stav 6. Zakona o sportu, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA

Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1.  Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, i to:
–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1 tač. 3) Zakona o sportu;
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa sportskim prvilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
–    da se realizuje u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
–    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
–    da će se realizovati u 2015. godini.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:
–    da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
–    da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
–    da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
–    da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
–    da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Osnovna dokumentacija:
1.    Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava), i koje je potpisalo ovlašćeno lice;
2.    Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Obrazac predloga programa-projekta i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog moraju biti popunjeni i dostavljeni u dva primerka.

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa-projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:
–    predračun radova;
–    izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;
–    lokacijska dozvola, građevinska dozvola ili rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji sportskog objekta;
–    glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;
–    okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;
–    druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (upotrebna dozvola i sl.).

NAČIN PRIJAVLJIVANJA PROGRAMA-PROJEKTA

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa-projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće bite uzeta u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa-projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:
1) naziv godišnjeg programa-projekta kojim se ostvaruje opšti interesu oblasti sporta;
2) naziv podnosioca predloga;
3) adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa-projekata dostupan je u Ministartsvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs .

Predlog programa-projekata se šalje poštom na adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs .

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 31. JULA 2014. GODINE

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

plantingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2014. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 126.250.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini na ukupnoj površini do 650 hektara, sa jediničnom cenom 125.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina, uz kontrolu njihovog korišćenja), u ukupnom iznosu do 81.250.000,00 dinara.

2.    Podizanje novih šuma na zemljištu u svojini fizičkih lica na ukupnoj površini do 50 hektara, u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara i to:

  • za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima na površini do 10 hektara, sa jediničnom cenom 150.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 1.500.000,00 dinara;
  • za pošumljavanje mekim lišćarima na površini do 20 hektara, sa jediničnom cenom 100.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara;
  • za pošumljavanje bagremom na površini do 20 hektara, sa jediničnom cenom 75.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 1.500.000,00 dinara. (sve sa merama nege do pet godina, uz kontrolu njihovog korišćenja).

3.    Podizanje novih šuma na zemljištu u svojini pravnih lica na površini do 40 hektara, sa jediničnom cenom 75.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina, uz kontrolu njihovog korišćenja), u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Konkurs traje:  do 30.09.2014.

Detaljnije