Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – Mladi lideri

mladi-lideriMLADI LIDERI

U programu Mladi lideri, koji je 2012. godine pokrenuo Delta Holding, četiri generacije mladih, obrazovanih, ambicioznih ljudi proveli su godinu dana u kompaniji, radili u više sektora, stekli dodatna znanja i postali deo Deltinog poslovnog sistema.

O Mladim liderima i njihovim iskustvima možete da čitate na blogu mladilideri.rs.

Projekat Mladi lideri ulazi u peti ciklus, otvaranjem novog konkursa. Ako ste apsolvent ili diplomirani ekonomista, tehnolog, inženjer… ako vidite sebe kao deo jedne od najuspešnijih domaćih kompanija, prijavite se i proverite svoje znanje kroz online test!

U procesu selekcije odabraćemo najbolje kandidate, stručne, širokih znanja i visokih ambicija – jer mi verujemo u mlade!

Konkurs je otvoren do 23. oktobra 2016. u ponoć.

Prijavljivanje isključivo online!

Detaljnije

Javni konkursi Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AP VOJVODINE

 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Rok: 21.10.2016. godine do 16.00 časova

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija i  sanacija i rekultivacija degradiranih površina.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od  8.000.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 2.000.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–    detaljan opis projekta kao prilog koji sadrži:  pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…)
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste regiona i jedinica lokalne samouprave, koju donosi nadležno ministarstvo
–    stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–    visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju
–    dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
–    funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
–    medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 28.10.2016. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava: 02.11.2016.godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze: do 15.12.2016. godine,
–    rok za dostavljanje izveštaja o korišćenju sredstava 30.12.2016. godine
–    objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 02.11.2016. godine.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim projektima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta, vrsta i obim projekta, vreme realizacije projekta, obim i vrsta dodeljenih sredstava, vremenski plan upotrebe sredstava, način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 30.12.2016. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:   
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Sonja Atlas Ćulibrk na telefon: 021/4874640).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Detaljnije

Javni poziv za učešće u Programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

ya-cistije-i-zelenije-skolePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv za učešće u Programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” u školskoj 2016/17. god.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine raspisuju javni poziv na učešće u Programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za 2016/17. školsku godinu.

Rok: 31.10.2016. godine

Detaljnije

Javni pozivi Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža

agricultureBUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova reproduktivnog materijala ( veštačko osemenjavanje ) u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje dela kamata na poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke i fondovi u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje u poljoprivrednim gazdinstvima u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje učešće na sajmovima, izložbama i studijskim putovanjima na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za isplatu subvencija za finansiranje troškova neškodljivog uklanjanja leševa životinjskog porekla u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje analiza meda u 2016. godini

Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 15. novembra 2016. godine.

Detaljnije

Podeli svoje znanje – postani mentorka

postani_mentorka_fi_1AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U BEOGRADU

Podeli svoje znanje – postani mentorka

Program „Podeli svoje znanje – Postani mentorka“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena.

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine.

Cilj programa “Podeli svoje znanje – Postani mentorka” je profesionalno i lično osnaživanje žena u našem društvu, kroz razmenu iskustava i znanja. Vođen je idejom da uspešne i stručne žene, liderke iz različitih profesija, podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja kako bi doprinele stvaranju prilika za mlade žene za unapređenje svog puta u karijeri, sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

Model mentorstva je razvijen u svetu i uspešno se realizuje uskoro svim društvenim sferama, od nauke, preko biznisa do politike. Uzimajući u obzir naše okruženje i društvene prilike, model je prilagođen ciljnoj grupi u Srbiji. Proces evropske integracije Srbije je proces reforme institucija i izgradnje demokratskog i prosperitetnog društva, osnažene i uspešne žene jedan su od stubova takvog društva.

Program i koncept se baziraju isključivo na volonterizmu i entuzijazmu mentorki i mentorina, a njihova spremnost i posvećenost su ključni faktor uspeha mentorskog odnosa.

Program čine četiri komponente:
•    rad sa mentorkom – kroz bilateralne susrete i neformalne razgovore, uzajamno motivisanje i mobilizacija mentorina i mentorki, otvaranje mogućnost za mlade žene da pokrenu svoje karijere ili promene oblasti rada, da se dalje razvijaju i usavršavaju.
•    zajednički događaji – okrugli stolovi i radionice i različiti događaji koji okupljaju mentorine i mentorke, kao i alumnistkinje, ali i druge zainteresovane. Radionice su namenjene osnaživanju i jačanju različitih veština koje im nedostaju. Okrugli stolovi su namenjeni razgovoru sa različitim ženama iz različitih profesija, kao i na njihove lične priče i izazove sa kojima se kao žene susreću u svom radu;
•    individualna podrška mentorinama i mentorkama;
•    Mentorska šetnja – završni događaj Programa, na kojem mentorke i mentorine dobijaju sertifikate i u okviru razgovora na različite teme podižu svest o značaju mentorstva, kao i umrežavanja i deljenja znanja. Mentorska šetnja je deo globalne incijative Vital Voices Global Leadership Network u okviru koje se svake godine u nekoliko država širom sveta organizuje niz mentorskih šetnji širom sveta, u istom danu.

Program omogućava:
•    Unapređenje ličnih znanja i veština;
•    Ekonomsko i profesionalno osnaživanje pozicije žena u Srbiji;
•    Razvoj i unapređenje ženskog liderstva, kao i percepcije istog;
•    Kreiranje mreže novih liderki;
•    Intergeneracijsku i intrageneracijsku saradnju;
•    Prenošenje znanja i iskustava u okruženje
•    Promociju uspeha i dostignuća žena.

Svake godine konkurs je otvoren za mentorine, a mentorke se biraju na osnovu profila odabranih devojaka  (profesionalnih afiniteta i ličnih interesovanja).

Konkurs za mentorine je otvoren do 30. novembra 2016. godine.

Mentorke se mogu prijaviti i same slanjem biografije i motivacionog pisma na mentorstvo@emins.org

Detaljnoje

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

fond-za-razvoj-poljPOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

•    Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2016. godini.

•    Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2016. godini

•    Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2016. godini

•    Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2016. godini

•    Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2016 godini

•    Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2016. godini

Detalji

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

ipa-inrreg_ipa_madjarska_srbijaEVROPSKA UNIJA

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

Specifični ciljevi se ostvaruju kroz sledeće prioritetne ose i aktivnosti:

Prioritetna osa 1: Unapređenje prekograničnog upravljanje vodama i sistemima prevencije rizika

 • 1.1 Upravljanje vodama i zaštita protiv ekstremnih vremenskih uslova
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 1.500.000 EUR (okvir za meru je 4 miliona EUR)
 • 1.2 Zaštita prirode i konzervacija vodenih staništa
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 2: Smanjenje zagušenja u prekograničnom saobraćaju

 • 2.1 Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 3.000.000 EUR (okvir za meru je 5 miliona EUR)
 • 2.2. Unapređenje javnog prevoza i železničkih linija
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 3: Podsticanje turizma i saradnje u oblasti kulturne baštine

 • 3.1 Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 3,5 miliona EUR)
 • 3.2 Saradnja u oblastima kulture, manifestacija u zajednici, sporta, rekreacije, zaštite prirode Minimalna – maksimalna vrednost projekta 40.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2 miliona EUR)

Prioritetna osa 4: Unapređenje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj inovacija

 • 4.1 Jačanje inovativnosti kroz saradnju MSP i istraživačkih institucija uz saradnju sa mladim ljudima
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 200.000 – 400.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)
 • 4.2 Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 50.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)

Za više informacija pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/call-for-proposals/second-call-for-proposals/
Za konkursnu dokumentaciju pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/downloads-menu/application-package-second-call-for-proposals/

Rok za podnošenje prijava 31. januar 2017.

Detaljnije

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

creative_europe-airan-berg-moveEVROPSKA KOMISIJA

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

Podrška projektnima evropske saradnje 2017

Potprogram Kultura pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera. U okviru potprograma Kultura, postoje mogućnosti za:
– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi;
– Jačanje razvoja publike stimulisanjem interesovanja i olakšavanjem pristupa kulturnom i kreativnom radu;
– Podsticanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju;
– Pomoć integraciji izbeglica u EU kroz kulturne i audio-vizuelne aktivnosti širom Evrope.

Pruža finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.

Mogućnosti finansiranja pokrivaju širok spektar planova: projekti saradnje, književni prevodi, mreže ili platforme. Podržane aktivnosti imaju za cilj da omoguće akterima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva da steknu međunarodno iskustvo.

Stranici Programa Kreativna Evropa moguće je pristupiti putem ovog linka https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.

Stranici potprograma Kultura moguće je pristupiti putem ovog linka https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/6._eacea_45_2016-culture-ce-2017_en.pdf

Dodatne odgovore na pitanja možete dobiti od predstavnika Kreativne Evrope u Srbiji –  http://www.kreativnaevropa.rs/lat/

Detaljnije