Arhiva ‘Konkursi’

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER FOR Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river”

 

 

=================

 * The call for tenders shall be repeated and is forecast for August 2011.

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.

Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:

  • problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
  • potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
  • kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom  Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2011. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini» na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u).

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:
Ivana Momčilović
telefon 021/487-4633
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Pravilnik

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:
1. unapređenje upravljanja otpadom
– nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklabilne industrije:
● kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
● kontejneri/ posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada
– izrada i razvijanje lokalnih planova upravljanja otpadom
2. monitoring površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha i izrada studije stanja sa predlogom mera;
3. monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;
4. edukacija u oblasti zaštite životne sredine;
5. uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i rekultivacija prostora neadekvatnih odlagališta otpada;
6. unapređenje zaštite i upravljanja zaštićenim područjima;
7. zbrinjavanje povređenih i bolesnih zaštićenih i strogo zaštićenih divljih životinja i ralizacija pilot projekata;
8. podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije i realizacija pilot projekata;
9. aktivnosti na zaštiti, promociji i unapređenju stanja životne sredine u AP Vojvodini

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektne oblasti 4., 5. i 9.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 3. i 6.);
d) registrovane stručne organizacije, specijalizovane organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 7., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na Konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se mogu dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.eko.vojvodina.gov.rs;
www.arhiurb.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 23. maj 2011. godine.

Konkursna dokumentacija:
Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.
Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Visina sredstava koja se dodeljuju:
e) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
f) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
g) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
h) stručnim organizacijama, specijalizovanim organizacijama fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 30. maj 2011. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba mr Olivia Tešić).

Dostavljanje izveštaja:

Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima

Link

Formular za konkurs možete preuzeti ovde

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

OPŠTI PODACI:

1) Predmet Konkursa je izbor Grada domaćina 11. Sportske olimpijade radnika Vojvodine (u daljem tekstu: 11.SORV), koja će se održati u julu mesecu 2015.godine.

2) Pravo da učestvuju na ovom Konkursu imaju: Lokalne samouprave gradova-opština, privredni subjekti i sportski savezi i udruženja sa teritorije AP Vojvodine koji poseduju fizičke i materijalne uslove za realizaciju celokupnog programa 11. SORV, u skladu sa sadržinom iz ovog Konkursa, ili pruže garanciju da će ih obezbediti do 30. aprila 2015.godine.

3) Kandidatura se podnosi u pisanoj formi uz elaborat koji treba da sadrži: prikaz sadašnjeg stepena ispunjavanja uslova za realizaciju olimpijskog programa i plan izgradnje, dogradnje i adaptacije nedostajućih objekata. Plan realizacije poslova i zadataka na pripremi domaćina za organizaciju i realizaciju 11. SORV uz navođenje orijentacionih rokova za završetak planiranih poslova. U elaboratu mogu biti navedeni i drugi podaci o kandidaturi koji daju još jasniju sliku o potencijalnom gradu domaćinu i doprinose njegovom uspešnom predstavljanju. Uz elaborat se mogu dostaviti video i audio zapisi o kandidatu grada domaćina 11. SORV.

4) Svaki kandidat ima pravo da u roku od 5 (pet) dana po završetku Konkursa, pred Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, (u daljem tekstu: Olimpijski komitet 11. SORV) javno predstavi svoju kandidaturu na način koji sam odabere s tim da o mestu i vremenu javnog predstavljanja obavesti sekretara Olimpijskog komiteta 11. SORV, pisanim putem, najkasnije 10 (deset) dana pre dana određenog za javno predstavljanje. Troškovi javnog predstavljanja padaju na teret kandidata za domaćina 11. SORV.

USLOVI:

Kandidat za domaćina 11. SORV treba da pruži dokaz i garanciju da ispunjava, odnosno da će do 30. aprila 2015.godine ispuniti sledeće uslove za realizaciju programa 11. SORV.

a) Sportski tereni i objekti:

1) Objekat sa pratećom opremom koji će poslužiti za svečano otvaranje 11.SORV (fudbalski stadion, sportska hala, uređen i za tu priliku prilagođen gradski trg),

2) Najmanje 2 (dva) travnata fudbalska terena koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih fudbalskih utakmica,

3) Najmanje 1 (jedan) teren (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjava uslove za odigravanje zvaničnih utakmica malog fudbala,

4) Najmanje 2 (dva) rukometna terena (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih rukometnih utakmica,

5) Najmanje 2 (dva) odbojkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih odbojkaških ustakmica,

6) Najmanje 2 (dva) košarkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih košarkaških utakmica,

7) Najmanje 1 (jednu) automatsku kuglanu sa minimum 4 (četiri) staze koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih kuglaških takmičenja.

8) Najmanje 1 (jednu) automatsku streljanu za gadjanje vazdušnom puškom sa minimum 8 (osam) takmičarskih mesta koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u streljaštvu,

9) Salu za takmičenje u Šahu u kojoj se takmičenje može odvijati istovremeno na minimum 20 (dvadeset) tabli koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih šahovskih takmičenja,

10) Salu za takmičenje u stonom tenisu u kojoj se može istovremeno realizovati takmičenje na minimum 8 (osam) stolova i koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih stonoteniskih takmičenja,

11) Teren za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu koji ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

12) Teren za realizaciju takmičenja u Nadvlačenju konopcem koji ispunjava uslove predvidjene pravilima ove sportske discipline,

13) Bazen za realizaciju takmičenja u plivanju, dužine najmanje 25 (dvadesetpet) metara, koji ispunjava uslove za realizaciju zvaničnih plivačkih takmičenja. Ukoliko ne poseduje bazen u sopstvenoj sredini, domaćin 11.SORV može iznaj miti bazen u neposrednom okruženju,

14) Najmanje 3 (tri) teniska terena koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih teniskih takmičenja,

15) Atletska borilišta za takmičenja u atletskim disciplinama: trčanje na 100 (sto) metara, skok u dalj i bacanje kugle. Borilišta moraju ispunjavati uslove za realizaciju zvaničnih atletskih takmičenja za navedene discipline,

16) Staza za takmičenje u maratonu koja zadovoljava uslove za takmičenje u ovoj atletskoj disciplini i koja učesnicima u takmičenju garantuje sigurnost i bezbednost,

17) Salu za realizaciju takmičenja u pikadu, u kojoj se takmičenje može realizovati istovremeno na minimum 8 (osam) tabli i koja ispunjava uslove za realizaciju takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

18) Najmanje 2 (dva) terena za realizaciju takmičenja u bič-voleju koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini.

b) Sportski rekviziti i Priznanja:

Prijavom na Konkurs kandidat za domaćina 11. SORV daje saglasnost da će za potrebe realizacije Sportskog programa obezbediti:

1) svu potrebnu sportsku opremu i rekvizite koji su neophodni za realizaciju takmičenja na 11.SORV, a po specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

2) Potreban broj olimpijskih priznanja u skladu sa Propozicijama i po Specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

c) Smeštaj i ishrana učesnika 11. SORV:

Domaćin 11. SORV ima obavezu da po pitanju ishrane i smeštaja učesnika 11.SORV obezbedi sledeće:

3) da u skladu sa pokazanim interesom i podnetim zahtevima od strane učesnika 11. SORV, za iste obezbedi smeštaj u školama, internatima i drugim uslovnim
objektima koji zadovoljavaju osnovne kriterijume kao što su: smeštaj u
prostorije za najviše 10 osoba, obezbeđen uslovan ležaj za svaku osobu posebno, u objektu smeštaja mora biti dovoljna količina hladne i tople vode, obavezno
postojanje ispravnih sanitarnih čvorova kapaciteta primerenog broju osoba koje
u objektu borave, postojanje uslova za kvalitetnu prirodnu i tehničku
osvetljenost unutrašnjosti obj ekta, mogućnost provetravanja prostorij a i objekta u celini kao i svi drugi uslovi za normalan i bezbedan boravak ljudi u objektu,

– da obezbedi ishranu za iste tokom trajanja 11. SORV u uslovnim ugostiteljskim objektima, a pod materijalnim i drugim uslovima koje objavi najkasnije 120 (stodvadeset) dana pre početka 11. SORV

4) da u dogovoru sa Olimpijskim komitetom 11. SORV obezbedi:

♦ potreban kapacitet smeštaja u hotelskim ili motelskim objektima za goste 11. SORV,
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za službena lica olimpijskih sportskih takmičenja (komesari, sudije, delegati),
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za radna tela 11. SORV (takmičarski organi i komisije),
♦ da obezbedi ishranu za službena lica (komesari, delegati, sudije, zapisničari, merioci vremena) za period njihovog službenog angažovanja tokom trajanja 11. SORV,
♦ da obezbedi ishranu za članove radnih tela 11. SORV tokom njihovog službenog angažovanja.

d) Zdravstvena zaštita:

Domaćin 11.SORV ima obavezu da tokom njenog trajanja, po pitanju zdravstvene zaštite učesnika, uradi sledeće:

5) Organizuje zdravstvenu zaštitu tako da u slučaju n eželjenih pojava tokom trajanja 11. SORV, kao što su: povrede takmičara, trovanja, epidemije i drugi zdravstveni problemi, može efikasno i kvalitetno delovati,

6) Da na sportskim borilištima obezbedi stručno medicinsko dežurstvo koje je po broju medicinskih lica i njihovoj tehničkoj opremljenosti srazmerno broju takmičara na sportskom borilištu,

7) Da tokom trajanja 11. SORV, putem nadležnih inspekcijskih službi, obezbedi stalnu kontrolu uslova u kojima se vrši ishrana učesnika 11. SORV, a posebno namirnica za ishranu i osveženje,

8) Da u slučaju nemogućnosti saniranja povrede i bolesti sa aspekta njihove težine i prirode, obezbedi prevoz takvog lica ili osobe do najbliže zdravstvene ustanove.

e) Prevoz učesnika u takmičenju:

U slučaju održavanja takmičenja na terenima i objektima koji su udaljeni više od 1 kilometra od smeštaja takmičara, grad domaćin 11. SORV ima obavezu da obezbedi prevoz učesnika u takmičenju do mesta takmičenja u oba smera. đ) Uslovi za rad Olimpijskog komiteta 11. SORV i njegovih organa i tela: Domaćin 11. SORV ima obavezu:

-da za period trajanja završne manifestacije 11. SORV obezbedi prostorije i druge neophodne tehničke uslove za rad i funkcionisanje:

o Olimpijskog komiteta 11. SORV,
o Takmičarskog organa,
o Komisije za žalbe,
o Disciplinske komisije,
o Komisij ie za dodelu olimpij skih priznanja,
o Pres – službe.

OBAVEZE:

Grad Domaćin 11.SORV, pored obaveze stvaranja fizičkih uslova za realizaciju programskih sadržaja 11.SORV, ima i sledeće obaveze:

1) da na odgovarajući način predstavlja i propagira radnički sport Vojvodine, a naročito sadržaje i aktivnosti koji se odnose na 11. SORV,

2) da vrši izradu propagandnog materijala i prigodnih publikacija vezanih za 11. SORV,

3) da na što reprezentativniji način izvrši predstavljanje i promociju domaćina 11. SORV,

4) da blagovremeno preduzima akcije i radnje u cilju stvaranja uslova za uspešnu realizaciju programa i sadržaja 11. SORV,

5) da na zahtev Olimpijskog komiteta 11. SORV ili njegovog ovlašćenog organa pruži dokaz o programskom toku priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV,

6) da obezbedi fizičke, materijalne i kadrovske uslove za svečano otvaranje 11.SORV po scenariju koji će sačiniti u saradnji sa Olimpijskim komitetom 11. SORV,

7) da vrši prevoz učesnika tokom trajanja 11. SORV kada se za to javi potreba bez prava naknade usluge od strane učesnika 11. SORV,

8) da bez prava nadoknade od strane neposrednih korisnika, obezbedi tokom trajanja 11. SORV, smeštaj i ishranu za Olimpijski komitet 11. SORV, njegova radna tela i organe kao i za službena lica u takmičenju,

9) da Savezu sport za sve Vojvodine – Olimpijskom komitetu 11 SORV uplaćuje u visini i po dinamici Ugovorom utvrđeni iznos tokom trajanja olimpijskog ciklusa koji služi za funkcionisanje olimpijskog ciklusa i razvoj Radničkog sporta Vojvodine. Ekonomska ponuda domaćina 11. SORV ne može biti manja od iznosa koji je uplaćivao Domaćin 10. SORV, uvećanog za najmanje 35%,

10) da u saradnji i dogovoru sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV preduzima sve potrebne aktivnosti u cilju uspešne organizacije i realizacije 11. SORV.

PRAVA:

Grad Domaćin 11. SORV u saradnji sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV ostvaruje sledeća prava:

1) da pod nazivom i znakom 11. SORV vrši propagandu sopstvenih privrednih, turističkih i drugih potencij ala,

2) da od društvene zajednice (opština-grad, Pokrajina, Republika) zahteva sredstva za pokriće dela troškova organizacije i realizacije 11. SORV,

3) da zaključuje Ugovore o sponzorstvu i donatorstvu za aktivnosti grada domaćina 11. SORV,

4) da iznalazi i druge izvore sredstava u svrhu finansiranja potrebe organizacije i realizacije 11.SORV,

5) da tokom trajanja 11.SORV vrši prodaju prava reklame, prometa roba i usluga, prodaju lokacije za obavljanje određenih delatnosti i druge profitabilne poslove koj i su legalni i dozvoljeni sa aspekta važećih zakonskih propisa,

6) da bude domaćin Prvenstva Vojvodine koje se održava u drugoj godini olimpijskog ciklusa pod uslovima koje propiše nadležni organ Olimpijskog komiteta 11. SORV,

7) da na Prvenstvu Vojvodine i na 11. SORV 2015. godine nastupi samostalno u kompletno sportskom programu sa takmičarima iz svoj e opštine – grada,

8) da od Olimpijskog komiteta 11. SORV zahteva saradnju, pomoć i informacije u cilju uspešne realizacije poslova oko priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV.

Kandidat čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je da zaključi ugovor sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, kojim će biti bliže regulisana prava i obaveze grada domaćina 11. SORV, a u skladu sa raspisanim konkursom i konkursnim uslovima. Ugovor se zaključuje u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke o izboru domaćina 11. SORV.

Savez sport za sve Vojvodine – Olimpijski komitet 11. SORV zadržava pravo da u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim konkursom i Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama od strane grada domaćina 11. SORV i nemogućnosti rešavanja nastalih poteškoća, oduzme već dodeljeno domaćinstvo i dodeli ga drugom subjektu.

Konkurs je otvoren 40 (četrdeset) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” i na sajtu Saveza sport za sve Vojvodine

Prijavu na Konkurs sa prilozima predati lično u kancelariju Saveza sport za sve Vojvodine, Novi Sad, Masarikova 25. Telefon/fah za kontakte: 021/423-951 i 021/557 911.

Kriterijum za i zbor najpovoljnijeg kandidata je stepen sadašnje izgrađenosti sportskih objekata za realizaciju olimpijskog programa, plan realizacije, ponuđene garancije i ekonomski najpovoljnija kandidatura u smislu tačke 9. iz Obaveza Grada Domaćina 11.SORV.

Neblagovremene i nekompletne ponude kao i ponude koje nisu u skladu sa Konkursom neće biti razmatrane.

Izbor grada domaćina 11. SORV, po osnovu prispelih prijava, u Savezu sport za sve Vojvodine, izvršiće Olimpijski komitet 10. SORV u roku od 40 (četrdeset) dana od dana zaključivanja Konkursa i svoju odluku saopštiti pisanim aktom koji će dostaviti svim učesnicima konkursa

Dodatne informacije:
Slavko Perković
Sekretar
Telefon/faks:
+381 (0)21 423 951
Mobil: 063/84-71-823

Link

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010) na poziciji broj 99, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije – ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata, organizovanja turističkih manifestacija, navaku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji AP Vojvodine.
2. Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4. Rok za podnošenje prijava je 16. maj 2011 godine
5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji nevladine organizacije;
2. Potvrda o izvršenoj registraciji;
3. Ugovor o otvorenom računu u banci;

Odlučivanje po prijavama
Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

Poziv za dostavljanje ponuda programa edukacije namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju programa edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” objavljuje poziv za podnošenje ponuda za realizaciju programa edukacije o potrebama ranjivih populacionih grupa za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u 42 Doma zdravlja.

Podnosioci ponuda su zainteresovane organizacije (fakultet, škola zdravstvene struke, zdravstvena ustanova, udruženje, itd.) koje su akreditovale program edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjen potrebama ranjivih populacionih grupa.

USLOVI KONKURSA:

– da je sadržaj programa usmeren na potrebe i rad sa ranjivim populacionim grupama (deca, mladi, stari, Romi, invalidi).
– da je program akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
– da je program edukacije namenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima u PZZ
– da program edukacije ne traje duže od 3 dana

KRITERIJUMI ZA OCENU PROGRAMA:

– 60 bodova za sadržaj edukacije i usklađenost programa sa strategijama i nacionalnim programom Ministarstva zdravlja
– 40 bodova za budžet programa edukacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs :

– detaljan program edukacije sa budžetom,CV predavača
– potvrda o akreditaciji programa edukacije
– prilikom donošenja odluke o izboru biće uzeta u obzir cena akreditovanog programa edukacije, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru DILS projekta za ovu namenu
– DILS projekat zadržava pravo da koriguje budžet prijavljenih programa

Potrebno je dostaviti jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije.

Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja. Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu ili se može doneti lično u prostorije DILS projekta i predati tehničkom sekretaru projekta Danijeli Đurić.

Adresa:
Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS”
Dom zdravlja Savski Venac
Pasterova broj 1
11000 Beograd

Konkurs je otvoren do 13. Maja 2011 godine.

Sve dodatne informacije ili objašnjenja u procesu konkurisanja mogu se dobiti od dr Natalije Petrović, telefon: 011 3606-408 ili na e-mail: natalija.petrovic@zdravlje.gov.rs

Link

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrada i priznanja za najbolje akcije ili dela koja doprinose zaštiti, unapređenju stanja životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine.

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeće kategorije učesnika: građani sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, udruženja građana, registrovane firme, institucije, medijske kuće sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i lokalne samouprave i mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 01. juna 2011. godine.

Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke o podnosicu predloga, kao i opis akcije ili dela koja doprinose zaštiti i očuvanju životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine uz priložini video zapis, fotografije ili drugi materijal.

Prijave treba poslati putem e-mail-a na adresu: ekolog@vojvodina.gov.rs, a ukoliko je veći format materijala prijave poslati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na koverti: za Konkurs „Moje zeleno delo“.

Prijavljene predloge će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno određen.

Rezultati konkursa za svaku kategoriju biće objavljeni najkasnije do 4.06.2011. godine na sajtovima Sekretarijata.

Mesto i datum zvaničnog uručenja priznanja i nagrada biće naknadno objavljeni na sajtovima Sekretarijata.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Tatjana Đurić (e mail tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs, broj tefona 021/487-4719

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom aprila, maja i juna 2011. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za  2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom aprila, maja i juna 2011. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu april-juni 2011. godine izlagati na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji  nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
•        troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
•        troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

•    300.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
•    150.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 5. maja 2011. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba  broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu  kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja,  podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Link

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, koja je namenjena za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

–    kombajna,
–    traktora,
–    drugih samohodnih poljoprivrednih mašina i
–    priključnih poljoprivrednih mašina.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – POLjOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

  • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
  • otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnik konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine izražava putem podnošenja Prijave na konkurs za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Prijava).

Obrazac Prijave za učešće na konkursu može se podići u kancelariji Garancijskog fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Garancijskog fonda AP Vojvodine broj: 335-17051-24.

Učesnik Konkursa uz Prijavu podnosi i sledeću dokumentaciju:

1. Predračun predmeta kreditiranja iskazan u EUR izdat od strane proizvođača poljoprivredne mehanizacije ili generalnog zastupnika proizvođača;

2.    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor;

3.    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;

4.    Fotokopiju kartice namenskog računa otvorenog u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljenog Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5.    Fotokopiju Rešenja Poreske uprave o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva;

6.    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva do dana podnošenja Prijave.;

7.    Fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko je isto upisano u registar gazdinstva;

8.    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;

9.    Fotokopije ličnih karata podnosioca Prijave i članova domaćinstva (obe strane);

10.    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;

11.    Izjava o povezanim licima;

12.    Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Prijave;

13.    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa;

14.    Ukoliko   učesnik   Konkursa,   kao   sredstvo   obezbeđenja,   ponudi   sadužnika,   dostavlja

Izjavu pravnog lica o spremnosti da bude sadužnik.

Pravno lice koje je izjavilo spremnost da bude sadužnik učesnika ovog Konkursa podnosi sledeću dokumentaciju:

1.    Izvod iz registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana;
2.    Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrzac);
3.    Fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune,
4.    Fotokopiju akta o osnivanju i statuta;
5.    Fotokopiju lične karte lica ovlašćenih za zastupanje;
6.    Fotokopiju akta o dodeli PIB broja;
7.    Rešenje  o razvrstavanju po veličini;
8.    Potvrdu o upisu u registar obveznika PDV;
9.    Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih   prihoda;
10.    Fotokopije finansijskih izveštaja za 2008. 2009. i 2010. godinu sa napomenama i izveštajem revizora (srednja i velika pravna lica).
11.    Bruto bilans sa petocifrenim računima i Specifikacija za poslednji godišnji račun sledećih računa: 03x (učešća u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (kupci u zemlji), 203 (kupci u inostranstvu), 241 (žiro račun), 433 (dobavljači u zemlji), 434 (dobavljači u inostranstvu), 422 (kratkoročni krediti), 414 (dugoročni krediti);
12.    Fotokopiju overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Prijave sa zahtevom pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Podnosilac Prijave će, kao sredstvo obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji Garancijskog fonda AP Vojvodine, obezbediti sledeće:

–    blanko sopstvene menice, sa klauzulom „bez protesta“, i meničnim ovlašćenjima,   i

–    bonitetno kvalitetnog sadužnika, pravno lice čija je delatnost prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda (uljare, šećerane, mlekare, mesna industrija i dr.) i založno pravo na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda ili

–    hipoteku  1.  reda  na  poljoprivrednom  zemljištu  bez  tereta,  u  minimalnom  odnosu    1:1 vrednosti   garantovanog   iznosa,   konstituisanu   u   korist   Fonda   i   založno   pravo   na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

  • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
  • fotokopije (obe strane) ličnih karata svih vlasnika, odnosno suvlasnika nepokretnosti;
  • fotokopija (obe strane) lične karate supružnika vlasnika, odnosno supružnika suvlasnika nepokretnosti
  • procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede na osnovu rešenja Ministarstva pravde ili procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane Poreske Uprave.

Prijava za učešće na ovom Konkursu sa priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju garancije, predstavljaće istovremeno i deo potrebne dokumentacije za odobrenje kredita za namene utvrđene ovim Konkursom.

Provizija za izdavanje garancije: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću svakog anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Garancija će se izdati na iznos odobrenog kredita uvećan za iznos ugovorne kamate i eventualne zatezne kamate, po uplati provizije i po uspostavljanju sredstava obezbeđenja.

Konkurs  ostaje  otvoren  do  iskorišćenja  garantnog  potencijala,  a  najkasnije  do  31.  oktobra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma) i na telefon: (021) 489-37-00.

Link

Javni poziv seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

1. Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.
Ukupno 50 (pedeset) kompjutera biće nabavljeno iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

2. Pravo učestvovanja
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

3. Podnošenje zahteva i rok
Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.” Uz zahtev podneti:

1. dokaz o registraciji organizacije;
2. Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3. opis dosadašnjih aktivnosti i realizrvanih projekata;
4. plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu.

Organizacija koja je podnela zahtev po Javnom pozivu seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini, potrebno je da uz novi zahtev, ukoliko je eventualno došlo do značajnih promena, podnese kompletnu dokumentaciju. Ukoliko u periodu od novembra 2010. godine do dana podnošenja novog zahteva nije bilo nikakvih izmena, potrebno je da organizacija, uz novi zahtev dostavi propratno pismo – obaveštenje da se u razmatranje uzme dokumentacija dostavljena u 2010. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4610 ili na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podiošenje zahteva je 29. april 2011. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera
1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2. Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera
Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link