Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Program „Biznis mladih Srbije“ poziva poslodavce da se prijave za pružanje radnih praksi mladim ljudima  do 30 godina, koji su stekli srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme. Mladi će pre upućivanja na obavljanje prakse po potrebi pohađati obuke za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini).

Poslodavci će odabrati praktikante na osnovu potrebe za kadrom određenog profila u okviru svoje kompanije. Obaveza svakog poslodavca je da na početku radne prakse dodeli praktikantu stručnog mentora koji će definisati profesionalne veštine koje mlada osoba treba da stekne, a koje su deo razvojnih ciljeva obavljanja prakse. Tokom trajanja prakse i poslodavac i praktikant biće u kontaktu sa regionalnim koordinatorom programa „Biznis mladih Srbije“. Na taj način će se pratiti realizacija ciljeva prakse i pružiti podrška u prevazilaženju eventualnih problema. Praktikanti će tokom i nakon obavljene prakse dati svoju procenu programa prakse. Od poslodavaca se očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i da im izdaju potvrdu o obavljenoj radnoj praksi.

Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu.

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ poslodavci mogu da prime do 10 praktikanta u okviru jednog ciklusa, u zavisnosti od broja zaposlenih u preduzeću (do 250 zaposlenih – do 5 praktikanta, više od 250 zaposlenih – do 10 praktikanta). Ukoliko poslodavci iskažu potrebu za većim brojem praktikanata, Komisija će doneti odluku o zahtevu i obavestiti preduzeće o odluci.

Vremenski okvir

Poziv je otvoren do 20. juna 2012. godine.

Selekcija preduzeća biće obavljena do 25. juna. Izabrana preduzeća imaće mogućnost da obave selekciju praktikanata koji kod njih budu upućeni na intervjue od 9. do 18. jula. Odluku o kandidatima koje će primiti na praksu preduzeća treba da donesu 19 jula. Prijem mladih na radnu praksu može početi najkasnije 1. avgusta, a radne prakse se završavaju 30. septembra.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća imaju poslodavci:
–    preduzetnici i privatna preduzeća sa sedištem ili poslovnim jedinicama na teritoriji Niša, Merošine, Doljevca, Gadžinog Hana, Leskovca, Novog Sada, Beočina, Sremskih Karlovaca, Temerina, Gornjeg Milanovca, Čačka, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške, Subotice, Sombora i Kanjiže;
–    koji imaju kadrovske i druge kapacitete za adekvatnog mentorstva praktikantu tokom trajanja prakse.

Obaveze poslodavca

Poslodavac je u obavezi da:
–    svakom praktikantu dodeli mentora;
–    svakom praktikantu omogući sticanje radnog iskustva prema opisu posla iz Formulara za prijavljivanje;
–    obezbedi regionalnom koordinatoru programa kontakt sa mentorom;
–    obavesti regionalnog koordinatora o eventualnim problemima u radu sa praktikantom;
– potpiše Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Smart kolektivom, kao
nosiocem programa Biznis mladih Srbije, kojim se evidentira spremnost na saradnju po pitanju obezbeđivanja kvalitetnog programa radnih praksi radi sticanja radnog iskustva i podizanja kapaciteta mladih.
–    na kraju prakse popuni evaluaciju i izveštaj o radu praktikanta i izda uverenje o obavljenoj radnoj praksi.

Potrebna dokumenta za učestvovanje u programu

Formular za prijavu za učešće u programu

Selekcija
Selekciju poslodavaca obaviće komisija sastavljena od predstavnika programa „Biznis mladih Srbije“ i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja. Prednost prilikom rangiranja imaće mala i srednja preduzeća, poslodavci koji planiraju zapošljavanje novih radnika u narednih 6 meseci, kao i poslodavci čiji zaposleni učestvuju kao biznis mentori mladim preduzetnicima u okviru druge komponente programa „Biznis mladih Srbije“ (dataljnije o ovoj komponenti na kraju konkursa ili na www.biznismladihsrbije.org).

Selekcija će biti obavljena na osnovu rang liste, do ispunjenja predviđenog broja mesta za praktikante. U okviru ovog ciklusa programa „Biznis mladih Srbije“ (avgust-septembar 2012. godine) predviđena je realizacija radnih praksi za 30 praktikanata. Komisija će prilikom selekcije preduzeća uzeti u razmatranje geografsku zastupljenost navedenih lokalnih samouprava u kojima se realizuje programa Biznis mladih Srbije. U slučaju velikog interesovanja preduzeća i praktikanata za program, Komisija može doneti odluku o povećanju broja radnih praksi za ovaj period, o čemu će obavestiti javnost putem veb strane programa www.bisznismladihsrbije.org.

Način podnošenja prijave
Popunjeni prijavni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za prijem mladih na radne prakse“, na odgovarajuću e-mail adresu:
– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – infokv@biznismladihsrbije.org;
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu Sombor i Kanjižu – infosu@biznismladihsrbije.org

Prijavu možete poslati i poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd. Prijavu možete poslati najkasnije do 20. juna 2012. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

O programu „Biznis mladih Srbije“
Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško međuopštinsko partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Komponenta programa koja se bavi razvojem preduzetništva mladih podrazumeva obuke, pristup finansiranju i besplatna biznis mentorstva, u trajanju od minimum godinu dana. Biznis mentori su iskusni preduzetnici i menadžeri sa velikim poslovnim iskustvom, koji volonterski pomažu mladim preduzetnicima da razviju svoje poslovanje. Biznis mentori se mogu prijaviti za učestvovanje u programu putem veb stranice www.biznismladihsrbije.org

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama „Eneca“ Niš, „Sunce“ Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajt www.biznismladihsrbije.org

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine studija prvog stepena studija i studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica evropske unije i evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2012/2013. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:
– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
– da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih studija (da im je prosečna ocena najmanje 8,50 za svaki prethodno završeni stepen studija, odnosno da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku studija za studente upisane na završnu godinu studija prvog stepena);
– da nisu navršili 25 godina života – za studente završnih godina studija prvog stepena studija, odnosno 27 godina – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina – za studente studija trećeg stepena;
– da su najmanje jednu godinu osnovnih studija završili (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– da su u školskoj 2012/2013. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena, odnosno da su upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs i www.dositeja.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
– fotokopiju važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– za studente završne godine prvog stepena studija – potvrda fakulteta o smeru, studijskoj grupi, sa spiskom svih predmeta predviđenih akreditovanim studijskim programom i spiskom položenih ispita kao i sa prosečnom ocenom u toku studija (ukoliko je kandidat prethodne godine završio u inostranstvu, potreban je prevod overen kod sudskog tumača i potvrda fakulteta o sistemu ocenjivanja);
– za studente studija drugog i trećeg stepena – u opštini, sudu ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu overena fotokopija diplome o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom (ukoliko je kandidat studije završio u inostranstvu, potreban je prevod overen kod sudskog tumača);
– original ili overena u sudu, opštini ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu fotokopija potvrde fakulteta da su završili najmanje jednu godinu (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na osnovnim studijama na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– original potvrdu i prevod overen kod sudskog tumača da su u školskoj 2012/2013. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena odnosno na studije drugog i trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije ili Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– overenu izjavu u sudu, opštini ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Spisak vodećih svetskih univerziteta3 čini sastavni deo ovog konkursa i objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs uz tekst konkursa.

Spisak vodećih svetskih univerziteta se sastoji od: a) Šangajske liste i b) Liste fakulteta iz oblasti umetnosti koju je Fond za mlade talente usvojio na predlog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2012. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj i visina stipendije.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:
Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA FOND ZA MLADE TALENTE BULEVAR MIHAILA PUPINA 2 11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje u EU, EFTA i na vodećim svetskim univerzitetima“.
Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 12. OKTOBRA 2012. GODINE
Neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA BIĆE OBJAVLjENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA – www.mos.gov.rs I NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI FONDA ZA MLADE TALENTE – www.dositeja.rs
Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnim internet prezentacijama www.mos.gov.rs , www.dositeja.rs i portalu www.zamislizivot.org

Link

Javni poziv za poslodavce – Šansa za nezaposlene mlade da steknu radno iskustvo

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv za poslodavce – Šansa za nezaposlene mlade da steknu radno iskustvo

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ danas je raspisan javni poziv za prijem mladih na radne prakse upućen privatnim preduzećima i preduzetnicima Niša, Merošine, Doljevca, Gadžinog Hana, Leskovca, Novog Sada, Temerina, Beočina, Sremskih Karlovaca, Subotice, Sombora, Kanjiže, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Raške i Vrnjačke Banje.

Cilj je da se mladima omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Svaki poslodavac koji uđe u Program donosi odluku o praktikantu koga će angažovati na osnovu obavljenih intervjua. „Biznis mladih Srbije“ će mladima na praksi obezbediti dvomesečnu novčanu nadoknadu, a poslodavci će im dodeliti mentora koji će pratiti njihov rad i razvoj i pomagati im da što bolje odgovore na poslovne zadatke i izazove.

Prednost prilikom izbora imaće one kompanije i poslodavci koji u narednih šest meseci planiraju otvaranje novih radnih mesta i to na onim pozicijama za koje budu primali mlade na praksu, kao i mala i srednja preduzeća čiji zaposleni učestvuju kao biznis mentori za mlade preduzetnike u okviru programa „Biznis mladih Srbije“.

Program radnih praksi namenjen je nezaposlenim osobama do 30 godina, sa srednjim ili visokim stepenom stručne spreme. Praktikantima će pre obavljanja prakse biti održane obuke koje će ih pripremiti za ulazak na tržište rada i koje će im dati veštine potrebne za adaptaciju na radno okruženje. Mladi koji budu sa uspehom završili obuke biće odabrani na osnovu potražnje poslodavaca. Nakon obavljene dvomesečne prakse praktikanti će dobiti uverenje o obavljenoj radnoj praksi od poslodavca i programa „Biznis mladih Srbije“.

Sve zainteresovane kompanije mogu da potraže više informacija na sajtu www.biznismladihsrbije.org

Javni poziv je otvoren do 20. juna 2012. godine.

Program „Biznis mladih Srbije“ pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta

Konkurs – šumarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 72.333.807,40 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica na ukupnoj površini do 100 hektara

2.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma u svojini pravnih lica na površini do 20 hektara

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik na površini do 600 hektara

4.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala

5.    Zaštita šuma i šumskih zasada

6.    Zaštita šuma od požara

7.    Naučno-istraživački rad

Rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
•    za tačke 1. i 2. zaključno sa 14.09.2012. godine,
•    za tačku 3. zaključno sa 22.06.2012. godine,
•    za tačke 4,5,6 i 7.  zaključno sa 20.07.2012. godine.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

4 nova konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

4 nova konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 85/05 i 95/10 – i dr. zakon), Pravilnikom o načinu i kriterijumima za rapodelu sredstava namenjenih finansiranju sporta i omladine („Službeni glasnik RS”, broj 34/12), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu, raspisalo 4 nova konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1. Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade –„Razvoj modela omladinskih klubova i servisa“
Rok za dostavljanje predloga projekata je 09. jun 2012. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

2. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kojima se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koji se realizuje u saradnji sa kancelarijama za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 20. jun 2012. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

3. Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. jun 2012. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

4. Drugi konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. jun 2012. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti

Pravo učešća na konkursima 1, 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 4 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/11), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 381 11 311 33 19 za konkurse 1, 2 i 3, i 381 11 313 09 19 za konkurs 4 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link

Stipendije za đake i studente

ROMA EDUCATION FUND

Stipendije za đake i studente

Stipendije su namenjene romskim učenicim koji završavaju osmi razred i planiraju da upišu srednju školu iz medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti, srednjoškolcima koji se obrazuju na privatnim ili državnim srednjim medicinskim školama, kao i studentima medicine koji studiraju po bolonjskom procesu na visokim školama i fakultetima.Srednjoškolcima i studentima na visokim školama biće dodeljene stipendije u iznosu od 1.290 evra, dok će studenti dobijati 3.335 evra.

Konkurs je otvoren do 15. juna, a prijavljivanje je moguće na sajtu: Roma Education Fund

Ovaj stipendijski program organizuje se i u Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji. Prošle godine se prijavilo 133 kandidata, a stipendije je dobilo njih 67. Od tog broja, 13 stipendija su dobili mladi Romi u Novom Sadu, i to osam studenata i pet srednjoškolaca.

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Sredstva su namenjena za razvoj receptivnog turizma, kroz podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima iz sektora turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji broj 104, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 3.500.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma sa sedištem u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, registorvani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata razvoja receptivnog turizma na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini, ako se tim projektima obezbedjuje:
-unapredjenje konkurentnosti sektora turizma,
-unapredjenje receptivne turističko-ugostiteljske ponude,
-investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu,
-unapredjenje i razvoj procesa poslovanja,
-nabavka opreme

2.Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3.Sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti /de minimis državna pomoć/ u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći /»Službeni glasnik RS», br. 13/2010, 100/2011/

4.Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

5.Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.

6.Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek

7.Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.

8.Rok za podnošenje prijave je 08.06.2012. godine.

9.Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu subvencija
Dodela subvencija za sufinansiranje projekta razvoja receptivnog turizma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1. stepen uskladjenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2. razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3. razvoj turističkih prostora;
4. poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija – e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji idr.

Način apliciranja
Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na Konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre podnosioca prijave;
2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju/ PIB/;
3. Fotokopija Ugovora o otvorenom računu u banci;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Bilans stanja i Bilans uspeha za prethodni period
6. Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima /ne starija od 3 meseca/
7. Izjava podnosioca prijave da su dati podaci u Prijavi tačni

Odlučivanje po prijavama
Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli subvencija privatnim preduzećima za projekte razvoja receptivnog turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Prijava za konkurs

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Na javni konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa do 8. juna 2012.

Dokument «Smernice za podnosioce predloga projekta» možete preuzeti ovde.

Obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete ovde.

Obrasce za prijavljivanje možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Link

XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE (SIEPA)

XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana. Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i privredna društva:
1) kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
2) protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,
3) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
4) kojima su iz budžeta Republike Srbije već dodeljena sredstva za iste namene,
5) čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:
• reference investitora;
• udeo domaćih dobavljača;
• održivost investicije/trajnost poslovanja;
• nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače;
• efekti investicije na ljudske resurse;
• obim međunarodnog prometa;
• ekonomski efekti investicionog projekta;
• efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja, i ispunjenosti uslova i kriterijuma predviđenih Uredbom, i to:

1) za investicije u proizvodnom sektoru:
– za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave – vrednost ulaganja u osnovna sredstva najmanje 500.000 evra, kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu,
– za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u prvu, drugu i treću grupu u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave – vrednost ulaganja u osnovna sredstva najmanje 1.000.000 evra kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

2) za investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine – vrednost ulaganja najmanje 500.000 evra kojim se otvara najmanje 10 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

3) za investicije u strateške projekte iz oblasti turizma, vrednosti ulaganja u osnovna sredstva najmanje 5.000.000 evra kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

4) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra, kojim se otvara najmanje 300 novih radnih mesta -do 20% od visine investicije;

5) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 100 miliona evra, kojim se otvara najmanje 300 novih radnih mesta -do 17% od visine investicije;

6) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra, kojim se otvara najmanje 150 novih radnih mesta -do 10% od visine investicije.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava poovom javnom pozivu je od 25.maja 2012. godine do 03. avgusta 2012. godine.

Otvaranje pristiglih prijava je 27. jula 2012. godine u prostorijama Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.
Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja, lista strateških projekata iz oblasti turizma i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet prezentaciji Agencije (www.siepa.gov.rs) ili lično u prostorijama Agencije. Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na dole navedene telefone.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije
Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd
Telefon: 011/33 98 550; 33 98 629; 33 98 653; 33 98 750;
Faks: 011/33 98 814

Link

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013

Rok za prijavu: četvrtak, 06. septembar 2012.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru „Programa za preduzetništvo i inovativnost“.

Usluge koje Nacionalna agencija za regionalni razvoj kroz Evropsku mrežu preduzetništva pruža potencijalnim korisnicima su:
• Informisanje o javnom pozivu
• Upoznavanje sa procesom prijave za poziv Eko-inovacije
• Provera projektne ideje
• Pomoć prilikom pronalaženja partnera za zajedničko učešće u pozivu

Kontakt: Trg Nikole Pašića 5/VI, Beograd
een@narr.gov.rs  ili 011 2060 832, 011 2060 835

Eko-inovacija predstavlja inovativni proces kreiranja i uvođenja na tržište nove ekološke tehnologije, proizvoda ili usluge koji smanjuju ukupni negativni uticaj na životnu sredinu i omogućavaju da poslovanje i inovacije zajedno stvore održiva rešenja.

CIP eko-inovacije:
• predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
• imaju jasan ekološki uticaj
• imaju dugoročnu tržišnu strategiju
• imaju mogućnost ponavljanja rešenja
• odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnost

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Lihtenštajn, Island) i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izrael. Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Da bi Vaš proizvod/proces (inovacija) mogao da bude finansiran iz Programa EKO-inovacije potrebno je da:
• Bude koristan za životnu sredinu
• Do sada nije tržšno potvrđen (u vezi je sa prvom primenom i uvođenjem na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi, koje su tehnički već oprobane)
• Ima mogućnost široke primene (ali im zbog raznih rizika treba podsticaj kako bi prodrli na tržište)
• Bude plod inovativne delatnosti

Uslovi:
– Maksimalno trajanje projektnih aktivnosti je 36 meseci.
– Finansijska podrška ima oblik granta i iznosi do 50% opravdanih troškova po projektu.
– Ukupan raspoloživ budžet za ovaj javni poziv iznosi blizu 34.800.000 evra. Finansiraće se 45 do 50 projekata na nivou EU i zemalja članica CIP-a (od 600.000 do 800.000 evra po projektu).
– Rok za podnošenje prijava je 6. septembar 2012. do 17 časova (briselsko lokalno vreme).
– Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
– Kao podnosioci predloga projekta fizička lica nisu prihvatljiva.
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu:

1) Reciklaža
• Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
• Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
• Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
• Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
• Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema ‘’organskoj’’ ekonomiji.
• Čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije gasova i/ili povećanje reciklaže.
• Povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
• Obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
• Procesi, proizvodi i tehnologije koji štede vodu, posebno procesi bez upotrebe vode,
• Tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
• Pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija, i slično.

5) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka
• Kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe Politike Integrisane proizvodnje (Communication from the Commission “Integrated Product Policy”, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i proizvodnju i Politike održive Industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
• Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
• Supstitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i supstituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
• Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za novu proizvodnju.
• Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Aktivnosti predloženog projekta treba da budu u skladu sa ciljevima objavljenog poziva. Indikatori kojima se meri uticaj i rezultati projekta treba da budu konkretni, merljivi, dostupni, realistični i pravovremeni (SMART indikatori).

Inicijativa CIP Eko-inovacije za projekte prve primene i uvođenja na tržište je deo Programa za preduzetništvo i inovacije (EIP) koji ima za cilj podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Rok za prijavu: četvrtak, 06. septembar 2012.

Više informacija o pozivu je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Više informacija o eko-inovacijama je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/news/index_en.htm

Kompletna dokumentacija za podnošenje prijava može se pruzeti na internet stranici:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation

Projekti se prijavljuju direktno u Briselu, isključivo elektronskim putem na internet adresi koja će u maju biti objavljena na:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Link