Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2017. godinu i Finansijskog plana za 2017. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata organizacija civilnog društva koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora.

Cilj konkursa: saradnja javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:
• podsticanju dijaloga i debata o procesu strateškog razvoja JLS (organizacija javnih rasprava, panel diskusija, fokus grupa, vezanih za teme koje se tiču lokalnog ekonomskog razvoja na teritoriji JLS);
• podsticanje povezivanja ljudi sa teritorije JLS radi razmene mišljenja o aktuelnim temama i definisanju zajedničkih prioriteta sa ciljem pokretanja inicijativa vezanih za lokalni ekonomski razvoj.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016 i 29/2017-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta tj. podnosilac mora obezbediti sopstveno učešće od minimalmno 15% vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 300.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora „

7. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

8. Rok za predaju predloga projekta je 25. oktobar 2017. godine, do 12,00 časova – blagovremenim će se smatrati samo prijave koje budu predate (poštom ili na pisarnici) do istaknutog roka za predaju predloga projekata.

9. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12. Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

13. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4071, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2017. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilj konkursa: podsticanje jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine da imaju usvojene strateške planove razvoja, sektorske strategije i izrađene i revidirane akcione planove.

Aktivnosti koje će ovim konkursom biti finansirane:

• Definisanje novog ili revizija postojećeg strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa rokom do 2020.godine
• Izrada sektorskih strategija koje su u skladu sa aktuelnim strateškim planom razvoja jedinice lokalne samouprave (uslov da je aktuelnim strateškim planom razvoja jedinice lokalne samouprave do 2020.godine ovaj sektor definisan kao prioritetan)
• Izrada akcionih planova za 2018.godinu u skladu sa aktuelnim strateškim planom razvoja jedinice lokalne samouprave do 2020.godine

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 dinara, u zavisnosti od tipa aktivnosti. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

2) Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno.

3) Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.

4) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

1) Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “ KONKURS za sufinansiranje
projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u
oblasti regionalnog razvoja“, adresa podnosioca prijave i tekst:
“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

2) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 20. oktobar 2017. godine.

3) Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

4) Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

5) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata zaregionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

6) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

7) Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-40-71, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje produktivnosti i konkurentnosti klaster organizacija.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za:

1. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU DO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara bez PDV-a;
– Opremu u visini od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.

2. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU PREKO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara bez PDV-a.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju klasteri sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede, kao i:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da su podneli prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom;
– da imaju najmanje 5 aktivnih članica i da više od polovine ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da za iste namene nisu koristili sredstva iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije i lokalne samouprave u prethodnoj i tekućoj godini.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4302, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podsticanje jačanja kapaciteta poslovnih inkubatora sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su namenjena za:

1. Aktivnosti usmerene na organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora.
Odobravaju se iznosi od 100.000,00 do 800.000,00 dinara (sa PDV-om).
2. Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme
Odobravaju se iznosi od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara (sa PDV-om).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju poslovni inkubatori sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovni inkubatori mogu podneti jednu prijavu na Javni konkurs, i to za obe namene uz sledeće uslove:
– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije
– da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno pružalac usluge nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima
– da nisu u blokadi.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4248, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa malih privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na Regionalnim sajmovima (u daljem tekstu: Regionalni sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva, sa ukupnim iznosom od 1.500.000,00 dinara, a namenjena su regionalnim privrednim komorama za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

Iznos sredstva, u skladu sa članom 20. Uredbe o pravilima za dodelu za dodelu državne pomoći, prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova do najviše 300.000,00 dinara.

Iznosi iz stava jedan ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se troškovi koji su dokumentovani računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke i drugim dokazima.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

– da je upisan u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine;
– da podnese najviše četiri prijave za različite Sajamske manifestacije;
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da Sajamska manifestacija ima utvrđen datum, vreme i mesto održavanja;
– da poseduje program Sajamske manifestacije.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 50% troškova nastalih iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda i to:

1. Za nastup na sajmu u Evropi – od 70.000,00 do 450.000,00 dinara (uračunat PDV);

2. Za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji – od 50.000,00 do 300.000,00 dinara (uračunat PDV).

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani kod Agencije za privredne registre pre 01.01.2016. godine.

Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave za prvo učestvovanje na određenom sajmu, i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i jednu za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji, pod sledećim uslovima:

– da je registrovan u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2016. godine;
– da je šifra pretežne delatnosti proizvodna ili turistička;
– da nije koristio sredstva državne pomoći za nastup na Sajmu koji je predmet prijave;
– da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
– da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
– da prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
– da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
– da podnosilac prijave i dobavljač, podnosilac računa za izvršene usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica;
– da je podneta aplikacija-prijava na Sajam;

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4481 ili 021/487-4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije APV za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije Atonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini

Ciljevi Konkursa su: afirmacija kongresnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine, podizanje profesionalnih standarda kongresnog turizma kao jednom od najprofitabilnijih oblika turističkih kretanja, unapređenje kongresno-turističke ponude, povećanje ukupne turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje kongresnog turizma, pozicioniranje AP Vojvodine kao poželjne kongresne destinacije.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa i odobravaju se u visini do 50% prihvatljivih troškova.

Odobravaju se iznosi od 50.000,00 do 350.000,00 dinara (bez PDV-a).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti sa teritorije AP Vojvodine koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom i to privredna društva, registrovana u APR, koja su prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro i mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preduzetnici.

Privredni subjekti mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat radi povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Subvencionisani iznos se odobrava:

1. Za nabavku opreme u visini od 100.000,00 do 300.000,00 dinara (sa PDV-om);
2. Za nabavku repromaterijala u visini od 100.000,00 do 200.000,00 dinara (sa PDV-om);

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Učesnici na Javnom konkursu mogu podneti jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal) pod sledećim uslovima:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
– da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
– da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih stredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4668, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju investicionih projekata u okviru programa raspodele investicionih sredstava MPNTR za 2018. godinu

Rok: 01.11.2017. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata – “Preventivna zdravstvena zaštita” i “Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 “Preventivna zdravstvena zaštita” projekat 0010 “Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji” u 2017. godini

Programe/projekte mogu prijaviti zainteresovana udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja Roma.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do četiri meseca.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:

– da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
– da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
– da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja i oblasti romskog stanovništva

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:

– Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;
– Udruženje treba u sprovođenju projekta i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja kao pokrovitelja i finansijera.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite ( „Službeni glasnik RS“ broj 88/10) i Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“ broj 26/16).
a) Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji;
b) Unapređenje kvaliteta pružanja usluga zdravstvene zaštite romskoj populaciji.

Prioritetne oblasti su:

Komponenta A
1) Prevencija HIV/AIDS infekcija
2) Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
3) Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
4) Podrška programu transplantacije
5) Reproduktivno zdravlje
6) Zdravlje dece i mladih
7) Bolesti zavisnosti
8) Mentalno zdravlje
9) Zdravlje starih
10) Sprečavanje nasilja u porodici
11) Smanjenje svih oblika diskriminacije
12) Stomatološka zdravstvena zaštita
13) Zaštite zdravlja Roma – sakupljača sekundarnih sirovina.
14) Edukacija zdravstvenih radnika o smanjenju diskriminacije
15) dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u neformalnim naseljima.

Komponenta B
– Edukacija zdravstvenih medijatorki

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:

– štampanje autorskih monografija;
– kulturne manifestacije;
– nabavka svih vidova opreme.

Projekti komponente A pod rednim broj 12) i 15), sprovode se isključivo u partnerstvu sa teritorijalno nadležnom zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

NAČIN PRIJAVE:

Sva zainteresovana udruženja svoje projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M3 uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1. Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre
2. Fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje ;
3. Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4. Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta;
5. Biografije predloženih edukatora;
6. Ako su za ranije programe/projekte korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije dostaviti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.
7. Fotokopiju sporazuma sa zdravstvenom ustanovom o zajedničkom sprovođenju aktivnosti sa jasno uređenim pravima i obavezama strana u sporazumu

Ukoliko udruženje u okviru prijave projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Za dokumenta pod rednim brojevima 1. i 2. nije potrebna overa.

PREDVIĐENI BUDŽET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.

Svakom prihvaćenom projektu komponente A može biti dodeljeno maksimalno do 400.000 dinara.

Predviđeni budžet Ministarstva zdravlja za projektnu komponentu A iznosi 4.569.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata komponente A prema aktivnostima koje se sprovode.

Svakom prihvaćenom projektu komponente B mogu biti dodeljena maksimalno do 3.300.000 dinara.

Predviđeni budžet Ministarstva zdravlja za projektnu komponentu A iznosi 3.300.000 dinara

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata komponente B prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANJA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje po okončanju projekta. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije projekta i utrošenim sredstvima.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekata je 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije spisak prihvaćenih projekata istaći će javno na svojoj internet stranici u roku od trideset dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

 

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja je: dr Vesna Knjeginjić, e/mail vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs Kontakt telefon: 011/311-70-71

detaljnije

Save