Beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane

NACIONALNI CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ – NACOR Drugi pоziv privrеdnim subјеktima zа dоstаvljаnjе priјаvа zа beneficirano uvođenje sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP i sеrtifikаciјu HACCP sistеmа, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, menadžmenta zaštitom životne sredine i menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zasnovanih na SRPS ISO 9001/ISO […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2013. godini I Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2013. godini I Predmet konkursa je: sufinansiranje štampanih, audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom. Cilj konkursa je: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi […]

Nastavi