POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

I
Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su državljani Republike Srbije;
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s barem jednim od navedenih modaliteta:
­ u okviru akreditovanih doktorskih studija,
­ prema ranije važećim propisima,
­ priznavanjem strane visokoškolske isprave;
4) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

II
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučnoistraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili s drugim naučnoistraživačkim referencama kandidata.
Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:
1) tehničke nauke;
2) tehnološke nauke
3) medicinske nauke;
4) sportske nauke;
5) prirodno-matematičke nauke;
6) biotehničke nauke;
7) društvene i humanističke nauke;
8) pravne i ekonomske nauke.
Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika čiji je ukupni faktor kompetencije preko 20 – u poslednjih pet godina, ne računajući tekuću godinu, na osnovu podataka iz kartona naučnog radnika.

III
Prijava na konkurs podnosi se u vidu obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na sajtu Sekretarijata.
Sredstva za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata za 2023. godinu planirano je 7.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

  • potpisan obrazac prijave –dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi;
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
  • kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine);
  • dokument kojim se dokazuje stečeno zvanje doktora nauka (diploma ili uverenje);
  • uverenje o nezaposlenosti;
  • preporuka najmanje jednog naučnog radnika u skladu s članom 7. Pravilnika.

Javni konkurs otvoren je od 23. avgusta do 20. septembra 2023. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom akcija „Pravo na prvu šansu” na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bul. Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, putem telefona: 021/487-46-33, ili putem imejla: marta.sinko@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije