POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ – Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti efikasnog korišćenja energije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti efikasnog korišćenja energije

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za unapređenje saznanja dece i mladih na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2023. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za unapređenje saznanja dece i mladih na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije, i to za:

A) za unapređenje saznanja dece i mladih na teritoriji AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije
B) Za podršku projektu „Za čistije i zelenije škole“
V) podršku organizaciji stručnih i naučnih skupova sa temom efikasnog korišćenja energije

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:

1. nenamenske troškove (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);
2. organizovanje igara na sreću

II Ciljevi projekta

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju za cilj:

• podsticanje aktivnosti kojima se kod dece i mladih osnažuje “energetska svest“ u smislu pozitivnog i odgovornog korišćenja energije (u svom domu, školi i sl.)
• podsticanje dece i mladih na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u cilju racionalne upotrebe energije (isključivanje rasvete i nepotrebno uključenih uređaja, potrošnja vode i sl.)
• edukacija dece i mladih da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na okolinu i klimatske promene (“efekat staklene bašte“, porast prosečnih godišnjih temperatura, porast nivoa mora, česte ekstremne vremenske prilike poput uragana vetrova i poplava, tropskih vrućina, hladnih zima i sl..)
• podrška programa koji podstiču decu i mlade na razmišljanje o tome da svaki pojedinac ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji
• podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju o racionalnoj upotrebi energije;
• podsticanje organizacije naučnih i stručnih skupova koji mladima prezentuje nove tehnologije, energetski efekasnu potrošnju, upotrebu obnovljivih izvora energije i sl.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 3.000.000,00 dinara (slovima: trimilionadinara i 00/100) od čega za:
a. Namenu A) – 1.700.000,00 dinara (milionsedamstohiljada dinara i 00/100)
b. Namenu B) – 300.000,00 dinara (tristahiljada dinara i 00/100)
c. Namenu V) – 1.000.000,00 dinara (milion dinara i 00/100)
2. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi:
a. za namenu A –200.000,00 dinara (dvestahiljada dinara i 00/100)
b. za namenu B – 300.000,00 dinara (tristahiljada dinara i 00/100)
c. za namenu V – 300.000,00 dinara (tristahiljada dinara i 00/100)
3. Rok za podnošenje prijave je 28. jul 2023. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije