MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine („Službeni glasnik RS“, broj 12/22), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava, koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju realizaciju projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom na svojoj teritoriji.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 274.000.000,00 (slovima: dvestotinesedamdesetčetirimilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 138/22), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 0005-Realizacija projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, ekonomska klasifikacija 463- Transferi ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, a koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi, zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, ukupna vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura);
6) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka;
7) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.

Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Javni konkurs.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 16. martom 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/26-00-433.

Detaljnije