Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

I
PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: APV) za sufinansiranje projekata infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona, u cilju podrške u realizaciji investicionih projekata koji doprinose stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija i otvaranje radnih mesta.

II
IZNOS SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos sredstava koji se dodljuje po Konkursu je 310.819.238,03 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. Godinu („Službeni list APV”, br 54/2021, 7/2022-rebalans i 37/2022-rebalans), Program 0608: Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonmska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti.
Korisnici bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona su JLS sa područja APV.
Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini do 100.000.000 dinara, pri čemu iznos učešća od stane korisnika ne može biti manji od 20% ukupne vrednosti projekta.

III
NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju od značaja su za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i namenjena su za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u javnoj svojini, odnosno za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne infrastrukture u industrijsko-poslovnim zonama jedinica lokalnih samouprava (opština/gradova) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno povezivanje i integrisanje industrijsko-poslovnih zona sa okruženjem i stvaranje boljih uslova za poslovanje u industrijsko-poslovnim zonama.
Pod opremanjem industrijsko-poslovnih zona podrazumeva se izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji u oblasti:
• saobraćajne infrastrukture (saobraćajna povezanost, pristupne saobraćajnice, parking mesta i dr.)
• komunalne infrastrukture (vodosnabdevanje, vodovodna i hidrantska mreža, kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda i dr.)
• elektroenergetske infrastrukture (snabdevanje električnom energijom, trafo-stanice, javna rasveta i dr.)
• toplotne infrastrukture (gasne i toplifikacione instalacije, merno-regulacione stanice i dr.)
• telekomunikacione infrastrukture (optički kabl i dr.)
• upravljanja industrijskim otpadom i tretmanom otpadnih voda.
Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishodovanje potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova.

IV
USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava po konkursu su:
• da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom konkursa;
• da je izrađena projektno-tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021);
• da je izdat važeći akt nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova.

V
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS

Podnosilac prijave dužan je da dostavi sledeću dokumentaciju (za sve namene):
1. Obrazac prijave predloga projekta sa pripadajućim izjavama – uredno popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
2. Kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova;
3. Kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na osnovu koje je ishodovan važeći akt nadležnog organa iz tačke 2.
4. Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od tri meseca sa numerisanim stranama. Pod predmerom i predračunom radova, iz prethodnog navoda, podrazumeva se predmer i predračun radova iz projektno-tehničke dokumentacije (dostavljeno u skladu tačkom 3.) sa ažuriranim cenama bez izmena u opisima i količinama radova.
5. Dokaz da podnosilac prijave, JLS, ima iskazano interesovanje domaćeg ili stranog investitora za ulaganje, odnosno započinjanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta, na nivou ugovora, „pisma o namerama“ ili potpisanog „memoranduma o razumevanju“ – ukoliko postoji.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.
Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Nije dozvoljena upotreba faksimila umesto svojeručnog potpisa ovlašćenog lica podnosioca prijave.
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, pozivom na telefone broj 021 487 4071 Olga Knežević ili 021 487 4208 Marijana Rakić svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu trajanja konkursa.

Javni konkurs je otvoren do 14.11.2022.godine do 14.00 časova.

Detaljnije