Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2022. godini – opština Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2022. godini

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2022. godini dodeljuju se u visini od 2.300.000,00 dinara.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti:
1. književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5. umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7. manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8. digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju:
• ustanove kulture sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža izuzev ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža
• umetnička i druga udruženja registrovana na teritoriji opštine Kanjiža za obavljanje delatnosti kulture,
• pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom), a koji svoje projekte ostvaruju u partnerskim odnosima sa institucijama, udruženjima i organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Kanjiža
• kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište odnosno prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža

Merila za izbor projekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Kanjiža propisana su članom 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 105/16 i 112/2017).

Kriterijumi za ocenu projekata podnetih na javni konkurs su:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
o – stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
o – neophodni resursi;
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.
Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima opštine Kanjiža, neće se razmatrati.
Programi/projekti mogu trajati najduže do 28. februara 2023. godine.

Obrasci za učešće na javnom konkursu mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža:
• Obrazac prijave na javni konkurs
• Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta
Uz obrazac prijave na javni konkurs dostavlja se:
1. predlog projekta – 2 primerka (štampano i na CD-u)
2. osnovni podaci o učesniku konkursa (dokaz o registraciji kod nadležnog organa);
3. profesionalna biografija ako prijavu podnosi pojedinac;
4. detaljno razrađen opis projekta:
5. osnovni podaci o eventualnim partnerima (dokaz o partnerstvu i saradnji – ugovor, sporazum, i sl.);
6. radne biografije angažovanih lica;
7. statut (za udruženja, ustanove)
8. detaljno razrađen budžet;
9. izveštaj o aktivnostima odnosno realizovanim projektima podnosioca prijave – dodatna vizuelna i audio dokumentacija o prethodnim projektima, kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Posebni zahtevi:
• u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju;
• kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario;
• kod manifestacija i festivala neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
• za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje pozivno pismo.

U obzir se uzimaju prijave koje su dostavljene isključivo poštom, na adresu: OPŠTINA KANJIŽA, GLAVNI TRG 1, 24420 KANJIŽA, sa naznakom „Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2022. godinu“.
Popunjen obrazac prijave na konkurs se dostavlja i u elektronskoj verziji na adresu elektronske pošte: nvo@kanjiza.rs.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja konkursa u dnevnom listu (16.04.2022.)
Konkursni materijal se ne vraća.
Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1. uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2. detaljni opis projekta;
3. detaljno razrađen budžet projekta;
4. podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5. kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/4875-166 lok. 237, kontakt osoba je Anita Vereš Turu.

Detaljnije