Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Sredstva za sufinansiranje realizacije ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2022. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama, i to za:

Namena A – nabavku i montažu novih kotlova na fosilno gorivo (prirodni gas, tečno i čvrsto gorivo) ili biomasu, sa većim stepenom korisnog dejstva i pratećom opremom u primarnoj toplotnoj podstanici (izmenjivači toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi, automatika za regulaciju temperature i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

Namena B – nabavku i montažu novih kotlova na fosilno gorivo (prirodni gas, tečno i čvrsto gorivo) ili biomasu, sa većim stepenom korisnog dejstva i pratećom opremom u primarnoj toplotnoj podstanici (izmenjivači toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi, automatika za regulaciju temperature i ostala prateća mašinska i elektro oprema) sa ugradnjom opreme za etažno grejanje ukoliko nije postojao takav način grejanja do sada;

U cenu postrojenja ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• sve vrste građevinskih radova;
• kupovinu polovne opreme i materijala;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
• ugradnje energetski efikasnije opreme sa većim stepenom korisnog dejstva, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
• smanjenja potrošnje fosilnih goriva;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• revitalizacije postojećih sistema za grejanje u navedenim ustanovama.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi:
a. za namenu A – gasni kotao ili kotao na biomasu – za ustanove sa manje od 600 korisnika – 2.500.000,00 dinara (dvamilionapetstotinahiljada dinara)
b. za namenu A – gasni kotao ili kotao na biomasu – za ustanove sa 600 i više- 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara)
c. za namenu A – kotao na tečno ili čvrsto gorivo – 1.000.000,00 dinara (milion dinara)
d. za namenu B – 2.500.000,00 dinara (dvamilionapetstotinahiljada dinara)
4. Rok za podnošenje prijave je 18. februar 2022. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena Prijava za učešće na Konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psegs.vojvodina.gov.rs);
2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
3. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
6. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda, ne stariji od 45 dana od dana objavljivanja konkursa;
7. Idejni projekat (minimalno – mašinske instalacije i elektroenergetske instalacije) sa nazivom i pod kojom namenom se izrađuje za datu ustanovu, sa predmerom i predračunom, tačno definisanim detaljnim projektnim zadatkom i tehničkim opisom postojećeg i predviđenog stanja, navesti energent pre i posle završetka projekta (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, koji će se realizovati nakon dodele sredstava; faza mora biti funkcionalna celina) u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji;
8. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje novog kotla; u izvodu mora biti data snaga kotla pre i posle ugradnje (u kWh), ukupna godišnja potrošnja toplotne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh) sa proračunom, ukupna godišnja ušteda toplotne energije primenom novog rešenja (u kWh i u %) sa proračunom, proračun ukupne godišnje emisije SO2 sa postojećim i novim rešenjem (u tonama), ukupno godišnje smanjenje emisije SO2 primenom novog rešenja (u tonama i u %), izdaci za energent pre i proračun posle ugradnje i ušteda (u din i u %), ukupna vrednost investicije (u dinarima) kao i period otplate investicije (u godinama);
9. Ukoliko se ugrađuje kotao na prirodni gas, dostaviti kopiju ugovora sa ditributerom gasa ili dokaz o postajanju priključka na distributivnu gasnu mrežu;
10. Ukoliko je ranije korišćeno čvrsto ili tečno fosilno gorivo, obrazložiti odluku za promenu energenta ili zadržavanje postojećeg energenta;
11. Ukoliko do sada nije bilo sprovedeno etažno grejanje u ustanovi, dostaviti način grejanja do sada, energent, potrošnju izraženu u količini energenta;
12. Dokaz o broju korisnika u ustanovi;
13. Dokaz o starosti kotla;
14. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
15. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
16. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
17. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o planiranju i izgradnji i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;
18. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima, izuzev projektne dokumentacije, na zahtev ustanove, koja nije dobila sredstva po ovom konkursu, a po odobrenju pokrajinskog sekretara.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke, prijave koje imaju nedovoljan obim tehničke dokumentacije)

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i za izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs koji nisu zaposleni u sekretarijatu. Komisija sačinjava predlog o dodeli sredstava na osnovu Pravilnika.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa svakim korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (dokumentaciju o sprovedenom postupku javnih nabavki, izvode iz Uprave za trezor, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju, garantne listove za svu opremu) overenom od strane ovlašćenih lica.
U narativnoma izveštaju treba da se navedu postupak i redosled sprovođenja projekta sa pojedinačnim navodima svih poslatih dokumenata. Detaljan izgled Izveštaja biće postavljen na sajtu Sekretarijata.
Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.
Pokrajinski sekretar može rešenjem obrazovati posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.
Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.
Korisnici sredstava su dužni da bez odlaganja postupe po zahtevu Pokrajinskog sekretarijata za dodatnom dokumentacijom vezanom za realizaciju projekta.
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije