Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021.godini

Konkursi

Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativne migracije mladih u 2021. godini
Podnosioci predloga programa

Pravo učešća na konkursu imaju:
• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
• Udruženja koja statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju:
1. Ostanak i opstanak mladih u manjim lokalnim sredinama;
2. Edukacija i integracija mladih;
3.Unapređenje kvaliteta života i životnog standarda u manjim lokalnim
sredinama.
• Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na osnovu ovog konkursa i na zadatom Obrascu predloga programa.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:
• Udruženja podnosioci predloga projekata moraju biti direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekata;
• Udruženja sve aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije.

3. Trajanje programa

Programske aktivnosti će se realizovati do 1. decembra 2021. godine.

4. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju: www.minbpd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Obrasci za podnošenje predloga programa dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju www.minbpd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja;
Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi.
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvu dostavi:
• izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena;
• izjavu o nepostojanju sukoba interesa i
• interni akt o antikorupcijskoj politici.
Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 01. novembra 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.
Blagovremenom prijavom smatra se pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 01. novembra 2021. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.
Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021.godini