Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu

Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara ( u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra). Za realizaciju Programa obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara, dok će se po odobrenom projektu dodeljivati sredstva u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Cilj

Opšti cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog ekosistema na teritoriji Republike Srbije kroz pružanje podrške radu regionalnim inovacionim startap i smart siti centrima uspostavljenim kroz programe realizovane u periodu 2018 – 2020. godine.

Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja je samostalno ili u saradnji sa organizacijom iz inovacionog ekosistema uspostavila Regionalni inovacioni startap ili smart siti centar kroz programe realizovane u periodu 2018 – 2020. godine, a koja ispunjava uslove iz Programa.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava nemaju realizatori projekata koji nisu opravdali sredstva dobijena na osnovu programa realizovanih u periodu 2018 – 2020. godine.

Namena

Sredstva namenjena za podršku radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara koriste se za sledeće namene:
1) tehničko i strukturno umrežavanje sa drugim regionalnim inovacionim startap i smart siti centrima, organizacijama prepoznatim u inovacionom ekosistemu i univerzitetima, fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama,
2) sprovođenje programa rada usmerenog na organizaciju obuka, edukacija od strane iskusnih eksperata, pružanje mentorske podrške, kao i na realizaciju drugih aktivnosti kojima se startapovima obezbeđuje pristup izvorima finansiranja, računovodstvene i pravne usluge i dr,
3) nabavku usluge upravljanja startap centrom od strane menadžmenta sa prethodnim iskustvom u razvoju i upravljanju preduzetničkim poduhvatima, startap centrima, inovacionim centrima i drugim organizacijama ili projektima uspostavljanja istih.

Izbor prijava

Izbor prijava vršiće se na osnovu ispunjenosti uslova predviđenih Programom. Formalnu ispravnost dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa koju obrazuje ministar i na čiji predlog ministar donosi Odluku o dodeli sredstava nakon čega se sa izabranim korisnikom sredstava potpisuje ugovor.

Prijava

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava Kabinetu ministra se dostavlja sledeća dokumentacija:
1) pravilno popunjen i potpisan Izveštaj o realizaciji rada za 2020. godinu – Obrazac izveštaja;
2) pravilno popunjen i potpisan Plan rada za 2021. godinu – Obrazac plana;
3) overen i potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti i
4) overen i potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu, sa naznačenim sopstvenim sredstvima ukoliko ih jedinica lokalne samouprave i organizacija ulažu u projekat.

Kabinet ministra će uvidom u internet stranicu Narodne banke Srbije utvrditi da li jedinica lokalne samouprave i organizacija ispunjavaju uslov da im račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2021. godine.

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava za dodelu sredstava za podršku radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, na adresu:

Vlada Republike Srbije
Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nemanjina 11
11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na imejl adresu startapcentri@inovacije.gov.rs sa naznakom „Podrška radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara”.

Prijave koje nisu podnete na propisan način neće se razmatrati, o čemu će biti obavešten podnosilac prijave.

Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara, Obrazac Izveštaja o realizaciji rada i Obrazac Plana rada dostupni su za preuzimanje na internet stranici Kabineta ministra www.inovacije.gov.rs.

Detaljnije