Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2020. godinu.
Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14) (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 49/20).

2. Korisnici sredstava
Na javni konkurs mogu se prijaviti:
• operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon),
• proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Konkursna dokumentacija
3.1. Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:
• prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde.
• dozvola za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,
• važeći ugovor zaključen sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
• kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao u toku tekuće godine,
• nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu za koji je operater podneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 4). Uredbe.
3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa –tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:
• kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde.
• ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 3a) Uredbe.
Ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, izdaje „Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet Novi Sad” – Laboratorija za ambalažu i pakovanje iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara broj 1, kao imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda u skladu sa članom 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Službeni glasnik RS”, broj 3/12).

4. Iznos podsticajnih sredstava
Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u visini iznosa koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, a u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19), što predstavlja konačnu finansijsku obavezu Ministarstva prema korisnicima sredstava po Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu.

Podsticajna sredstva obračunavaju se u sledećim iznosima:
• za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine –18.390,00 dinara po toni;
• za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni;
• za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);
• za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);
• za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;
• za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera –145,50 dinara po kilogramu;
• za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona –010,00 dinara po toni;
• za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414,00 dinara po toni;
• za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme, kao sekundarne sirovine, prema tabeli.

Podsticajna sredstva ne dodeljuju se za tretman EE otpada koji nastaje od proizvoda za koje nije propisana obaveza plaćanja naknade za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada a u skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14 i 95/18 – dr zakon).

5. Dostavljanje prijava
Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2021. godine.
Prijave se podnose na obrascima:
• „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine za godinu”, i
• „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine za godinu proizvođača plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona”.

Prijave se podnose u pisanoj i elektronskoj formi.

Uz prijavu obavezno dostaviti:

Korisnik podsticajnih sredstava je u obavezi da otvori poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor, shodno odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolodovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 99/18 i 40/19), na koji će se izvršiti uplata podsticajnih sredstava.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom koja je propisana ovim javnim konkursom dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu”.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: razvoj.zivotnasredina[at]ekologija.gov.rs

Nepotpune prijave, prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana ovim javnim konkursom, kao i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba: Violeta Ćulafić, telefon: 011/2856-544

Detaljnije