Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Član 1.
Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda u 2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs), koji se odnose na podršku u realizaciji projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom.

Član 2.
Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava iz člana 1. ovog konkursa imaju jedinice lokalne samouprave, koje su nosioci aktivnosti organizovanja regionalnog upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva).

Projekat mogu realizovati jedinice lokalne samouprave, koje su nosioci aktivnosti i projekata i potpisnici ugovora o formiranju regiona, a koji predstavljaju region za upravljanje otpadom.

Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Konkurs.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, podatke o projektu, kao i druge podatke koji su od značaja za ocenu i finansiranje realizacije projekta izgradnje sistema upravljanja otpadom, zavisno od specifičnosti određenog projekta.

Obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, može se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Član 3.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na sredstva Zelenog fonda ukoliko:
1. mu nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine,
2. je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Član 4.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u iznosu od 100.000.000,00 dinara (slovima: stomilionadinara), Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 25, Glava 25.2-Zeleni fond Republike Srbije, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, ekonomska klasifikacija 463-Transfer ostalim nivoima vlasti PA 0005-Realizacija projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom.

Član 5.
Iznos sredstva za izabrane projekte iznosi najviše do 80% ukupno potrebnih sredstava za realizaciju projekta.

Član 6.
Finansijski plan predstavlja novčano izražavanje aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta. Finansijski plan čine samo troškovi neophodni za njihovu realizaciju (stvarne cene i standardne tarife).
U zahtevu je potrebno navesti ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta, kao i iznos sredstava koji se potražuje od Ministarstva i iznos sredstava koji obezbeđuje podnosilac zahteva.
Podnosilac zahteva je u obavezi da učestvuje u sufinasiranju projekta u iznosu od najmanje 20 % odnosno u onom procentu koji je naveden u prijavi, bez obzira na eventualno smanjenje vrednosti projekta nakon sprovedenog postupka javne nabavke.
Budžet projekta iskazuje se u dinarima. Sve troškove treba obračunati u bruto iznosu. U tabelarni budžet projekta unose se isključivo bruto jedinične vrednosti i obračunavaju ukupni bruto iznosi.
Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta, koji su proverljivi i podržani validnom finansijskom dokumentacijom.
Pisanim (narativnim) opisom budžeta projekta detaljno se opisuje, obrazlaže i prikazuje struktura troškova za svaku budžetsku stavku i podstavku posebno. Na taj način se mnogo jasnije i preciznije prikazuju planirani troškovi projekta, sačinjeni na osnovu elemenata (jedinica) za obračun svakog pojedinačnog troška u zavisnosti od njegove prirode ― komad, litar, km, sat, dan, mesec, itd.

Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu predrag.simic@ekologija.gov.rs , kao i lično g. Predragu Simiću na tel. 011/3180-035.

Detaljnije