Konkurs za sufinansiranje izrade planske dokumentacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije i to

1. prostornog plana jedinice lokalne samouprave
2. plana generalne regulacije
3. plana detaljne regulacije

u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja planskog uređenja prostora, radi razvoja naseljenih mesta a time i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije, turizma i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva

 1. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 10.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), razdeo 12 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Program 1101 Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje; funkcionalna klasifikacija 620 – Razvoj zajednice; Programska aktivnost 1004 – Podrška JLS, ostalim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama u izradi planske dokumentacije, projektno tehničke dokumentacije i urbanističko tehničke dokumentacije u oblasti postornog i urbanističkog planiranja; izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01;
 2. Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansiranja pojedinačnog planskog dokumenta ne može preći više od 2.000.000,00 dinara, odnosno 50% cene izrade planskog dokumenta;
 3. Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2020. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkuriše;
 4. Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje po pravilu, samo 1 (jednog) planskog dokumenta;
 5. Jednica lokalne samouprave koja je u prethodnim godinama od Pokrajinskog sekretarijata već dobila sredstva, nema pravo učešća na konkursu za isti planski dokument;
 6. Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sredstva za izradu planskog dokumenta čija je izrada planirana u 2020. godini;
 7. Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje izrade planskog dokumenta koji je isključivo finansiran iz budžetskih sredstava.

Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da prilikom razmatranja prijava ne prihvati prijave jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva po osnovu javnih konkursa sprovedenih od strane Pokrajinskog sekretarijata u prethodnim godinama, a koje nisu ispunile obaveze u ugovorenom roku ili saradnja sa njima nije bila na zadovoljavajućem nivou, u skladu sa Izveštajima o realizaciji projekata izabranih po javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžeta APV za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u prethodnim godinama (2015-2019).

Način podnošenja prijave na konkurs

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planske dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Informacije neophodne za učešće na javnom konkursu se mogu dobiti na telefon 021/456-851 i 021/4874-077 (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Sanja Simeunčević Radulović, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs i sanja.simeuncevic@vojvodina.gov.rs

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija

 1. Prijava na konkurs dostavlja se Pokrajinskom sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.)
 2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
 3. Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:

 • odluku jedinice lokalne samouprave o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009 , 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon), objavljenu u službenom glasilu,
 • overenu fotokopiju PIB obrasca,
 • izjavu da će ugovor o izradi planskog dokumenta biti potpisan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
 • overenu fotokopiju ugovora o izradi planskog dokumenta ako je njegova izrada već ugovorena,
 • overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
 • izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
 • overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu iz koje se vidi da su planirana sredstva za izradu planskog dokumenta za koj se konkuriše.

Podnosilac prijave dužan je da na zahtev Pokrajinskog sekretarijata dostavi dodatne podatke i dokumentaciju koji su potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava

 1. prioritetnost planskog dokumenta;
 2. površina obuhvata planskog dokumenta,
 3. broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
 4. značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
 5. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;
 6. raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta;
 7. faza postupka izrade predmetnog planskog dokumenta.

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa

 • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 10.02.2020. do 10.03.020. godine,
 • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata 20.03.2020. godine,
 • krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2021. godine,
 • nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
 • rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

 1. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.).
 2. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
  Komisija pregleda dostavljene prijave, utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava i u skladu sa kriterijumima za dodelu sredstava rangira prijave koje ispunjavaju uslove javnog konkursa.
  Komisija može da vrši dodatnu proveru podnete dokumentacije i da traži dodatne informacije od podnosilaca prijava.
 3. O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
 4. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planske dokumentacije, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
 5. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2020.

Detaljnije