Finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – međunarodne manifestacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – međunarodne manifestacije

1. CILJ
Cilj Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – međunarodne manifestacije (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada udruženja građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje turističko-privredne manifestacije od međunarodnog značaja (u daljem tekstu: Manifestacija).

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za organizovanje Manifestacije.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Manifestaciju koja se održava/la u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisane u registar Agencije za privredne registre najkasnije 60 dana pre dana objavljivanja Konkursa sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Pored Uslova za učešće na Konkursu, koji su propisani članom 6. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini (u daljem tekstu: Pravilnik), dodatni uslovi su:
• da se Manifestacija održava na teritoriji AP Vojvodine;
• da je Manifestacija međunarodnog karaktera;
• da Podnosilac prijave u aktivnosti projekta uključuje više domaćih i međunarodnih institucija ili privrednih društava, odnosno međunarodnih učesnika i partnera.

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 42.200.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to:
1) Za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera koja okuplja više od 150.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva po Manifestaciji na godišnjem nivou, koja se u kontinuitetu održava najmanje 15 godina, čiji se program Manifestacije održava najmanje 4 dana i da je Manifestacija nosilac znaka „Najbolje iz Vojvodine“ – od najmanje 25.000.000,00 dinara do najviše 30.000.000,00 dinara;

2) Za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera koja okuplja više od 30.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva po Manifestaciji na godišnjem nivou, koja se u kontinuitetu održava najmanje 10 godina i čiji se program Manifestacije održava najmanje 4 dana – od najmanje 1.000.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara;

3) Za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera koja ne pripada grupi iz tačke 1. i 2.- od najmanje 500.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara.

Navedeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta propisanih Pravilnikom.

Bespovratna sredstva neće biti odobrena za Manifestacije za koje se utvrdi da su subvencionisana od strane Sekretarijata po drugom Konkursu u tekućoj godini.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.

U slučaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava, Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

Pored prihvatljivih troškova koji su propisani članom 4. Pravilnika dodatne vrste prihvatljivih troškova su:
• Honorari za učesnike u programu1 Manifestacije – prihvata se najviše do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova organizacije Manifestacije.

1 Pod učesnikom programa Manifestacije ne smatra se angažavano lice na organizaciji Manifestacije

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

Pored potrebne dokumentacije za organizovanje Manifestacije navedene u članu 7. Pravilnika, Podnosilac prijave podnosi i sledeću dokumentaciju:

  • Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću Podnosioca prijave da je Manifestacija međunarodnog karaktera;
  • Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću Podnosioca prijave o ostvarenom prometu na poslovnom računu u poslednjih 12 meseci do dana podnošenja prijave;
  • Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću Podnosioca prijave o saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, regijama ili preduzećima odnosno sa međunarodnim učesnicima i partnerima prilikom realizacije Projekta/Manifestacije sa kojom se aplicira;
  • Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću Podnosioca prijave o učešću u organizaciji najmanje 5 događaja međunarodnog karaktera;
  • Dokaz o posedovanju sertifikata nosioca znaka „Najbolje iz Vojvodine“, iz tačke 4. stav 2. pod 1).

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte “NE OTVARATI – JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE“, ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

Rok za podnošenje prijave je 12.11. 2019. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave, obrasce izjava i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:  www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 4172, svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova

Detaljnije