Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti, s teritorije AP Vojvodine u 2019. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće projekte za razvoj nauke, radi povećanja naučnoistraživačkih kapaciteta unapređivanja stvaralaštva u polju umetnosti, koje podnose akreditovane visokoškolske ustanove koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, i koje imaju akreditovan studijski program iz polja umetnosti s teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti. Finansijska sredstva za ovu namenu predviđena su budžetom AP Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Prioritetne oblasti istraživanja:
– primenjene umetnosti (nauke o primenjenim umetnostima; primenjeno stvaralaštvo i dizajn);
– muzička umetnost (nauke o muzičkoj umetnosti; muzičko stvaralaštvo; muzičko izvođaštvo);
– likovne umetnosti (nauke o likovnim umetnostima; likovno stvaralaštvo);
– dramske umetnosti (nauke o dramskim umetnostima; dramsko i audio vizuelno stvaralaštvo);
– primenjene oblasti iz naučnog istraživanja primenjenog na interdisciplinarne oblasti u kojima
– postoji umetnička komponenta: projekti iz oblasti restauracije i konzervacije (očuvanje kulturnog nasleđa),
– arhitektura (istraživanje arhitektonskog stvaralaštva).

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 6.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu – 500.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 17. juna 2019. godine.

4.
Prijavu s predlogom projekta podnose akreditovane visokoškolske ustanove koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, i koje imaju akreditovan studijski program iz polja umetnosti s teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, uz saglasnost nastavno-naučnog veća. Ukoliko realizacija projekta podrazumeva učešće više institucija, uz prijavu se dostavlja saglasnost nastavno-naučnog veća svih učesnica na projektu.

Rok za realizaciju projekta jeste najduže 12 meseci.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti”, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Danijela Doveden
broj telefona: 021/487-45-50
imejl: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije