Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2019. godini – IPA 2013

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2019. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

 • realizaciju obuke u trajanju do 480 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka1, ili posebnim zakonom ili pravilnikom, ili
 • realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
 • zasnivanje radnog odnosa sa licima koja su sa uspehom završila obuku.

Na osnovu obrazloženog zahteva Nacionalnoj službi, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa polaznikom i tokom obuke.Za realizaciju obuke Nacionalna služba:
1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:

 • sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 120.000,00 dinara po polazniku; sredstva se isplaćuju u dva dela – prvi po otpočinjanju obuke i drugi nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni;
 • sredstva dodeljena po osnovu sprovedenih obuka na zahtev poslodavca su de minimis državna pomoć;
 • maksimalni iznos sredstava koji na ime obuke na zahtev poslodavca može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – Nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG ( verzija 2016.0, Odeljak 6.9.2. od 15. januara 2016. godine). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o sprovođenju obuke na zahtev poslodavca zaključene u toku perioda realizacije projekta, i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:

 • mesečnu novčanu pomoć u visini od 16.000,00 dinara za pun fond časova,
 • sredstva za troškove prevoza.

3. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:

 • mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,

sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom.

Ukoliko je povoljnije, za nezaposlenog polaznika obuke – osobu sa invaliditetom isplaćuje se iznos mesečne novčane pomoći i troškova prevoza u visini utvrđenog iznosa za nezaposlenog polaznika obuke – ostala lica.

4. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za polaznike obuke, u skladu sa zakonom.
Sredstva namenjena nezaposlenom polazniku Nacionalna služba isplaćuje i u slučaju kada poslodavac snosi troškove obuke.
Novčana pomoć se ne isplaćuje polazniku obuke koji je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%), odnosno da je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje sa većinskim državnim kapitalom;
 • da je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da ima plan i program po kome će se lice obučavati;
 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • da u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • da obučava i zapošljava nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i koje zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u obuku, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i koje nije bilo u radnom odnosu kod poslodavca – podnosioca zahteva u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva i pripada nekoj od sledećih kategorija nezaposlenih lica, bez obzira na godine života:
  • mladi do 30 godina;
  • dugoročno nezaposleni;
  • viškovi zaposlenih;
  • stariji od 50 godina;
  • sa niskim/bez kvalifikacija;
  • Romi
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
  • ostala teže zapošljiva lica, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ).
 • da ima kadrovske kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno da obezbedi instruktora koji:
  • ima minimum završenu srednju školu,
  • zaposlen je ili radno angažovan kod podnosioca zahteva sa fondom radnih sati koji je jednak dnevnoj dinamici realizacije obuke, odnosno zaposlen je ili angažovan u obrazovnoj ustanovi/organizaciji registrovanoj za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom,
  • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice obučava i stručnu kvalifikaciju koja je u skladu sa poslovima za koje se lice obučava, odnosno, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima za koje se lice obučava, ukoliko nema odgovarajuću stručnu kvalifikaciju;
 • poslodavac ima obavezu da obezbedi jednog instruktora za jednu obrazovnu grupu od najviše 10 polaznika; obuka mora da se realizuje u jednom ciklusu, sa mogućnošću formiranja više polazničkih grupa;
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju veličini obrazovne grupe i u skladu su sa radnim mestom za koje se lica obučavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu, odnosno ugovor o realizaciji obuke ili njenog dela sa odgovarajućom obrazovnom ustanovom ili organizacijom registrovanom za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom.

Za realizaciju obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene osobe sa invaliditetom, poslodavac mora da ispunjava kadrovske, tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke u skladu sa odobrenjem za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izdatim od strane ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova Javnog poziva za nezaposlena lica.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
 • ukoliko podnosilac zahteva program obuke realizuje na lokaciji izvan svog sedišta, odnosno organizacionog dela, potrebno je da dostavi dokaz o lokaciji na kojoj se realizuje program (sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o zakupu prostora i sl.);
 • uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, i/ili
 • izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), potpisan od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
 • izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno radno angažovanje lica određenog profila, odnosno zanimanja ili naziv i opis poslova za koje će se nezaposleni obučavati, kao i uslovi za obavljanje istih, ukoliko podnosilac zahteva nema zakonsku obavezu donošenja akta o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • dokaz o kadrovskim kapacitetima za realizaciju programa obuke, i to:
  • dokaz o kvalifikacijama/stručnoj osposobljenosti instruktora (diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.),
  • ugovor o angažovanju instruktora kod podnosioca zahteva, odnosno dokaz o zaposlenju/angažovanju instruktora u obrazovnoj ustanovi/organizaciji registrovanoj za obrazovanje odraslih ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom,
  • dokaz o dužini radnog iskustva instruktora na poslovima za koje se lice obučava (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.);
 • ugovor sa obrazovnom ustanovom ili organizacijom registrovanom za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka izvodi u saradnji sa tim ustanovama.

Za realizaciju obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene osobe sa invaliditetom, poslodavac podnosi i odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, sa programom obuke za koju je podnet zahtev.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 03.06.2019. godine

Detaljnije