Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Predmet konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta.

Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

U vezi s ovim konkursom:

– pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta;
– pod otresištem podrazumeva se površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta s javnim putem više kategorije, uređena tako da se na njoj uklone sve nečistoće s vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 190.000.000,00 dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 20.000.000,00 dinara.

Sredstva se – kao bespovratna – dodeljuju korisnicima do 50% od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a). Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. PDV plaća korisnik sredstava.

Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva, prilaznih atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala.

U okviru uređenja atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i metodom stabilizacije hidrauličnog veziva.

U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada rebrastog ostresišta od armiranog betona, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara, ukoliko se ukršta, odnosno priključuje sa državnim putem I reda, 20 metara sa državnim putem II reda i 10 metara sa opštinskim putem i ulicom, računajući od ivice kolovoza.

3. KORISNICI SREDSTAVA :

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Jedinice lokalne samouprave mogu da podnesu jednu prijavu s pregledom atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.04.2019. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

1. prijava na konkurs koja se može preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, s potpisom gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. kopija aktuelne odluke ili drugog akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se površina za koju se podnosi prijava, proglašava nekategorisanim putem; ukoliko u navedenom aktu nisu precizno nabrojani i određeni nekategorisani putevi, tada je podnosilac prijave dužan da uz njega dostavi i kopiju aktuelne odluke ili drugog akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, kojim se definiše održavanje, korišćenje i ostala pitanja, gde su nekategorisani putevi – koji su predmet apliciranja na konkurs – jasno navedeni i određeni; potrebno je dostaviti integralnu verziju akta sa svim važećim izmenama i dopunama;

3. izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan nekategorisan put ili dokaz o podnetom zahtevu Katastru nepokretnosti za upis nekategorisanog puta;

4. pregled atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira (priprema se u formi tabele koja je data na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru prijave na konkurs);

5. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva neophodno je dostviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora;

6. Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu u analognoj i digitalnoj formi. Analogna forma se vraća podnosiocu prijave na konkurs. (Dostavlja se ukoliko se vrše radovi na izradi novog atarskog puta ili otresišta);

7. Idejni projekat u analognoj i digitalnoj formi. Analogna forma se vraća podnosiocu prijave na konkurs. (Dostavlja se ukoliko se vrši rekonstrukcija već postojećeg atarskog puta ili otresišta);

8. Tehnički opis (dostavlja se ukoliko se vrše radovi na: izradi novog atarskog puta ili otresišta, rekonstrukciji postojećeg atarskog puta ili otresišta, rehabilitaciji postojećeg atarskog puta ili otresišta);

9. Predmer i predračun potrebnih radova i materijala (dostavlja se ukoliko se vrše radovi na: izradi novog atarskog puta ili otresišta, rekonstrukciji postojećeg atarskog puta ili otresišta, rehabilitaciji postojećeg atarskog puta ili otresišta);

10. Karakteristični poprečni profili (dostavlja se ukoliko se vrše radovi na: izradi novog atarskog puta ili otresišta, rekonstrukciji postojećeg atarskog puta ili otresišta, rehabilitaciji postojećeg atarskog puta);

11. Situacioni plan pregledne razmere (R 1:2.500) deonica puteva koji se uređuju (dostavlja se ukoliko se vrše radovi na: izradi novog atarskog puta ili otresišta, rekonstrukciji postojećeg atarskog puta ili otresišta, rehabilitaciji postojećeg atarskog puta ili otresišta).

Pre početka izvođenja radova, navedenu tehničku dokumentaciju overava gradski odnosno opštinski organ nadležan za poslove saobraćaja.

Zakonski rok za otpočinjanje radova po ovoj overi jeste godinu dana.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA:

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

8. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA:

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;

2. sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa biće preneta nakon potpisivanja ugovora, a u skladu s
prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;

3. korisnik sredstava u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom – preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava;

4. korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;

5. u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja;

6. konačan iznos sredstava koja obezbeđuju Sekretarijat i korisnik utvrdiće se nakon sprovedenog
postupka javne nabavke i zaključenog ugovora, sa izvođačem radova ili nakon dostavljanja overene okončane situacije u slučajevima kada se vrednost izvedenih radova razlikuje od ugovorene vrednosti;

7. ukoliko je vrednost radova i/ili opreme ugovorena između korisnika sredstava i izvođača radova i/ili isporučioca opreme veća od ukupne ugovorene vrednosti ugovora između Sekretarijata i korisnika sredstava, razlika pada na teret korisnika sredstava;

8. ukoliko je vrednost radova i/ili opreme ugovorena između korisnika sredstava i izvođača radova i/ili isporučioca opreme manja od ukupne ugovorene vrednosti ugovora između Sekretarijata i korisnika sredstava, konačan iznos sredstava koje obezbeđuju Sekretarijat i korisnik sredstava utvrđuje se ugovorenim procentualnim učešćem obe ugovorne strane;

9. korisnik sredstava dužan je da iskoristi dodeljena sredstava do 30.09.2019. godine.

10. Korisnik je u obavezi da obezbedi svu neophodnu tehničku dokumentaciju kao i sve neophodne dozvole od nadležnih organa u vezi projekta (po Zakonu o putevima ili/i Zakonu o planiranju i izgradnji) i dostavi ih Sekretarijatu, kao i svu tehničku dokumentaciju kojom je ishodovao navedene dozvole.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to poštom, na adresu: „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – uređenje atarskih puteva i otresišta”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

10. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416.

11. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI:

Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uređenje atarskih puteva i otresišta mogu se preuzeti sa zvanične internet strane Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije