Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 9.957.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 5.277.000,00 dinara (Bačka eparhija – 1.554.000,00 dinara; Banatska eparhija – 1.662.000,00 dinara; Sremska eparhija – 1.955.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 106.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 2.888.000,00 dinara (Subotička biskupija – 1.444.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 802.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 641.000,00 dinara); Islamska zajednica – 219.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 408.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 209.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 219.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 200.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 219.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 319.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik‟.

Prijava mora da sadrži:
– Osnovni opis potreba obnove hrama – crkve kao što su: naziv hrama; mesto gde se nalazi hram; kada je sagrađen; datum od kada se vodi kao zaštićeni spomenik kulture i kraći opis investicionog zahvata sa specifikacijom troškova.
– broj računa otvoren u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Prijave se podnose lično, predajom na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adrese www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
– pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.
Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
– koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.
Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
– koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
– koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
– bez odgovarajućeg računa otvorenog u Upravi za trezor Ministarstva finansija;
– koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ukoliko se na korisnika sredstava iz ovog Konkursa odnosi član 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Dakle,korisnici sredstava su dužni da postupe u skladu sa ovim zakonom.
Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar. Rezultati i ishod konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Sekretarijata. Rešenje o dodeli sredstava je konačno.
Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4738.

Detaljnije