Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica

Konkursi

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine.

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima izbeglica, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave , iznosi 2.000.000,00 dinara (dvamilionadinara).

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodicama izbeglica, a koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 200.000,00 dinara (dvestotinehiljadadinara).

Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:

1) da je obrazovan Savet za migracije;
2) da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;
3) da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti);
4) da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2016. godine)/podneta dokumentacija;
5) da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i jedinice lokalne samopurave zaključno sa 30. junom 2016. godine (osim za jedinice lokalne samouprave koje imaju važeće anekse ili su vratile neutrošena sredstva);
6) da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od vrednosti podsticaja, mere odnosno aktivnosti za koju se prijavljuje (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija
Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave:
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan ili drugi strateški akt u kome je navedena aktivnost iz Javnog poziva;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana);
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima

Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2016. godine ili fotokopiju potvrda o vraćenim neutrošenim sredstvima ili
fotokopiju važećeg aneksa;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana).

Obrazac prijave koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 30. novembra 2018. godine, sa naznakom: „JAVNI POZIV – za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom ”.

Pristigle prijave razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava Republike Srbije i AP Vojvodine za porodice izbeglica (u daljem tekstu: Komisija) i u skladu sa navedenim kriterijumima, utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodicama izbeglica, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lista). Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji kojima se dodeljuju sredstva namenjena za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodicama izbeglica, a koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine donosi komesar, na osnovu utvrđene Liste.

Detaljnije