Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2) da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
3) da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
4) da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
5) da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6) da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
7) da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
8) da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi koji su u skladu sa prioritetima Programa razvoja sporta u APV, i koji, pre svega, imaju za cilj:
1) unapređenje sporta dece i mladih;
2) povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
3) razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
4) podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Jedan podnosilac može podneti više predloga programa, ali mu se može odobriti samo jedan predlog programa.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 5.260.000,00 (petmilionadvesta–šezdesethiljada) dinara.

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2017. godine. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u koverti sa naznakom “prijava na Konkurs za finasiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije