Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj 401-1992/2017 od 10. marta 2017. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017. godini (u daljem tekstu: Program), poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2017. godini  (u daljem tekstu: Konkurs).

U okviru Programa, tradicionalnim zanatima smatraju se: tkanje, ćilimarstvo, vez, terzijski zanat, kožuharstvo, opančarstvo, filigranstvo, grnčarstvo, bačvarstvo, kazandžijski zanat, kolarstvo, licitarstvo, mlinarstvo i pekarstvo, ikonopis i izrada tradicionalnih muzičkih instrumenata (u daljem tekstu: 15 tradicionalnih zanata).

Programski ciljevi, odnosno svrha dodele subvencija je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, povećanje broja zaposlenih lica koja raspolažu znanjem i veštinama tradicionalnih zanata i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. Subvencije po ovom Programu predstavljaju namenska finansijska sredstva i dodeljuju se bespovratno.

I Namena i iznos subvencija
Subvencije namenjene za razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:
1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi jednim od 15 tradicionalnih zanata;
2) za promociju proizvoda i usluga 15 tradicionalnih zanata.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu ili obe navedene namene. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane. Projekat može da traje od šest do maksimalno devet meseci, računajući od 1. avgusta 2017. godine.

Privredni subjekti koji konkurišu za namenu 1) tačke I mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 300.000 dinara ili 400.000 dinara;

Privredni subjekti koji konkurišu za dve namene, i to za 1) i 2) tačke I stav 1. mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 600.000 dinara, i to: 450.000 dinara za namenu iz tačke 1) i 150.000 dinara za namenu i 2) tačke I stav 1.
Ukupan maksimalan broj subvencija koje će Ministarstvo odobriti je dvadeset i pet, i to: pet subvencija po 600.000 dinara, deset subvencija po 400.000 dinara i deset subvencija po 300.000 dinara – što čini ukupan iznos subvencija od 10.000.000 dinara.

Ukoliko su troškovi projekta privrednog subjekta veći od iznosa odobrene i isplaćene subvencije, korisnik subvencije dužan da obezbedi sopstvena sredstva za iznos razlike između ukupnih troškova i primljene subvencije.

II Pravo učešća
U skladu sa Programom, tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Privrednim subjektima smatraju se privredna društva, zadruge i preduzetnici.

Pravo na učešće u Konkursu imaju privredni subjekti upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR), sa aktivnim statusom, pod uslovom da se nalaze (1) u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti (u daljem tekstu: Evidencija) koja se vodi u Ministarstvu privrede (“Službeni glasnik RS“, broj 56/12) i (2) da se bave jednim od 15 tradicionalnih zanata.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:
1)    kod kojih je pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije;
2)    koji imaju dospele, a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji (osim u slučaju odobrenog reprograma ovih dugovanja);
3)    ako je preduzetnik, odnosno odgovorno lice privrednog subjekta osuđivano ili se protiv njega vodi istraga ili krivični postupak u vezi sa delima iz oblasti privrede, odnosno u vezi sa njihovom delatnošću.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na obrascu SZTZ:
Privredni subjekat koji konkuriše za subvenciju prilaže potpisanu izjavu da se bavi jednim od 15 tradicionalnih zanata. Prijave na konkurs koje ne sadrže potpisanu izjavu, neće biti razmatrane.

Napomena:
Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.
Preduzetnik koji je privremeno odjavljen u APR-u, nema pravo učešća na Konkursu.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/311 04 70, radnim danom od 10 do 14 sati. Ministarstvo će sve relevantne informacije u vezi sa Konkursom, kao i eventualna dodatna obaveštenja, objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).
Mejl adresa za elektronsku poštu je: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs

Prijavu, koja u skladu sa Programom predstavlja Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, privredni subjekti podnose Ministarstvu na obrascu SZTZ, najkasnije do petka, 2. juna 2017. godine.

Detaljnije