Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2017. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini dodeliće ukupno 56.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini („Službeni list APV”, broj16/17).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 31. decembra 2017. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini, po ovom konkursu, dodeliće ukupno 56.000.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, što podrazumeva:
– dnevne usluge u zajednici ‒  kao što su dnevni boravak, pomoć u kući i svratište, uz aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
– usluge podrške za samostalan život ‒ kao što su stanovanje uz podršku, personalna asistencija ‒ koje se pružaju pojedincu da bi se njegove mogućnosti za zadovoljenje osnovnih potreba izjednačile s mogućnostima ostalih članova društva, da bi mu se poboljšao kvalitet života i da bi mogao da vodi aktivan i samostalan život u društvu;
– savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni i druge savetodavno-terapijske usluge;
– usluge smeštaja podizanjem i standardizacijom kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.

Navedenim uslugama socijalne zaštite zadovoljavaju se specifične potrebe sledećih korisnika:
– dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
– odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.
Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:
– ustanovama socijalne zaštite ‒ 45.000,000,00 dinara;
– pružaocima usluga socijalne zaštite – udruženjima građana ‒ 11.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite – udruženja građana ‒ upisani u registar u nadležnom organu za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donose ili na koje daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 487-4400).
Uz prijavu, podnosi se i sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „za konkurs”.

Prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i prijave koje su podnete nakon roka koji je propisan konkursom ‒ neće se razmatrati.

Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Komisija procenjuje i vrednuje dodelom odgovarajućeg broja bodova, prema sledećim kriterijumima.

1.    Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 40 bodova):
– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– potencijal održivosti i nadgradnje projekta (do 10 bodova).

2.    Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 30 bodova):
–    doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti socijalne zaštite;
–    doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe.

3.    Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– visina traženih sredstava za realizaciju aktivnosti (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

Komisija sačinjava listu vrednovanja i rangiranja prijava ustanova socijalne zaštite i pružalaca usluga socijalne zaštite – udruženja građana na javni konkurs primenom navedenih kriterijuma, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Nakon odlučivanja po podnetim prigovorima, komisija sačinjava predlog konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite – udruženja građana na javni konkurs, koja se objavljuje na internet stranici pomenutog sekretarijata.

O dodeli sredstava i visini sredstava, rešenjem koje je konačno, odlučuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja predloga konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Andreja Stajšić, broj telefona 021/487-4400; imejl ‒ andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije