Konkurs – Sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

Konkursi

rasveta-unutrasnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0502 Energetska efikasnost, Projekat 4001 Štedljiva unutrašnja rasveta u javnim ustanovama, na poziciji 0587, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 23.874.277,67 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata javnih ustanova , koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za zamenu unutrašnje rasvete i to:

1.    zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme
2.    zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje unutrašnjom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovnih materijala i opreme;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koji imaju za cilj:
•    podsticanje javnih ustanova za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti unutrašnje rasvete;
•    poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;
•    unapređenje sistema unutrašnje rasvete;
•    smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za unutrašnju rasvetu u javnim ustanovama na terotoriji AP Vojvodine;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije primene mera energetske efikasnosti.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 23.874.277,67 dinara (slovima: dvadesettrimilionaosamstotinasedamdesetčetirihiljadedvestotinesedamdesetsedamdinara i 67/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a
3.    Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
4.    Rok za podnošenje prijave je 3. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije