Mentoring za MMSP i zadruge

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Mentoring za MMSP i zadruge

Javni poziv za realizaciju standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini, koji se realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) a preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) sa sedištem u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici.

Cilj
Podrška nesmetanom razvoju i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji NARR (koju je preuzela RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor, u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, sprovodi određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku), i to u prostorijama korisnika. Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

SADRŽAJ MENTORING USLUGA
▪ Dijagnostikovanje poslovanja;
▪ Pomoć u pripremanju razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
▪ Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
▪ Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;
▪ Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
▪ Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
▪ Savetovanje/koučing;
▪ Obuka;
▪ Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:
Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga i zadruge čija delatnost podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
▪ većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
▪ izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
▪ ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,
i zadruge koji ispunjavaju sledeće uslove:
▪ da im definisana pretežna delatnost u Ugovoru o osnivanju (osnivački akt) podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge (osim primarne poljoprivredne proizvodnje)
▪ da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
▪ da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:
▪ Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2014. godine;
▪ Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2014. godine;
▪ Zadruge.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Za novoosnovane privredne subjekte:
▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;
▪ Izvod o registraciji preduzeća/radnje (overena kopija);

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:
▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;
▪ Izvod o registraciji preduzeća/radnje, overena kopija
▪ Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva, izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija);
▪ Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2015. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).

3. Za zadruge:
▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;
▪ Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac Prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja konkursa (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
▪ Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2015. godinu, za koje ovlašćeno lice iz zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu ( izjava potpisana i overena pečatom zadruge).

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Sve informacije o javnom pozivu možete dobiti od strane ARRA. Listu ARRA možete pogledati OVDE.
Prijave po objavljenom javnom pozivu podnose se nadležnoj ARRA.

Za dodatne informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije, pozivom na telefon 011/3398 510 ili putem elektronske pošte na adresu ana.zegarac@ras.gov.rs.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE DO 21.06.2016. GODINE.

Detaljnije