Konkurs „Pravi primeri internet prisustva“

Konkursi

internet1FONDACIJA „REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE“

Konkurs „Pravi primeri internet prisustva“

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u sklopu svojih programa saradnje sa lokalnom internet zajednicom namerava da, povodom 10 godina od svog osnivanja, tokom 2016. promoviše zapažene primere internet prisustva malih privrednika, izabranih kroz Konkurs „Pravi primeri internet prisustva“.

Cilj Konkursa „Pravi primeri internet prisustva“ je izbor domaćih privrednih društava i preduzetnika koji na kvalitetan način koriste Internet i tako doprinose svom osnovnom (oflajn) biznisu. Konkurs je namenjen onima čiji su internet sajtovi na jednom od nacionalnih internet domena (.RS ili .СРБ) i spadaju u male privredne subjekte do 20 zaposlenih, a zadovoljavaju i ostale opšte, posebne i eliminacione uslove. Izabrani privrednici biće predstavljeni u promotivnoj kampanji koju će RNIDS realizovati u narednom periodu.

Zainteresovani treba najpre da provere da li ispunjavaju Uslove učešća na Konkursu, a zatim mogu da popune i onlajn formular za prijavu. Dokaze o ispunjenosti pojedinih uslova su obavezni da dostave svi koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje je 30. maj 2016. u 10.00 časova.

Lista prijavljenih koji su ušli u uži izbor biće objavljena u prvoj polovini juna 2016.

Dodatne informacije mogu da se dobiju preko adrese e-pošte: primeri@rnids.rs.

Uslovi učešća na Konkursu „Pravi primeri internet prisustva“
1. Opšti uslovi
Mogu da konkurišu sva pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, registrovani najkasnije do 01. 11. 2012.

Ne mogu da konkurišu pravna lica i preduzetničke radnje u vlasništvu ili pod direktnom ili indirektnom kontrolom zaposlenih u Kancelariji RNIDS-a, članova Komisije za stručni pregled podnetih predloga (u daljem tekstu: Komisija), suosnivača RNIDS-a i lica koja su trenutno na funkcijama u RNIDS-u (direktor, članovi Upravnog odbora, predsednik i zamenik predsednika Konferencije suosnivača i drugih organa), ili su to bila u poslednje dve godine (računajući od 1. aprila 2014), kao ni bliski članovi njihovih porodica. Pod bliskim članom porodice, smatra se dete, bračni drug, roditelj, brat, sestra, usvojenik i usvojitelj.

Internet sajtovi učesnika moraju da budu aktivni i dostupni na jednom od nacionalnih internet domena (.RS ili .СРБ), kao i da im je to primarna adresa sajta, a ne novokreirani alijas ili da im služi za preusmeravanje na neki drugi internet domen.

2. Posebni uslovi
Pravo na učešće na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove:
•    da spadaju u male privredne subjekte, do 20 zaposlenih
•    da su u domaćem većinskom vlasništvu
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
•    da imaju pozitivno poslovanje u poslednje dve godine
•    da nisu u postupku likvidacije i da nije pokrenut postupak stečaja
•    da im u roku od tri godine pre podnošenja prijave nije izrečena kazna za privredni prestup, krivično delo, pravnosnažna sudska odluka ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti

Dokaze o ispunjenosti posebnih uslova su obavezni da dostave svi koji uđu u uži izbor.

Detaljnije