Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

PROGRAM STRUČNE PRAKSE namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva za realizaciju programa stručne prakse, u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001– Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Program stručne prakse traje najduže 12 meseci, u skladu sa opštim ili posebnim zakonom.

Poslodavac može podneti zahev za stručno osposobljavanjejednog nezaposlenog  lica.

Lice koje se stručno osposobilo kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, može se uključiti u program za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.

Tokom trajanja stručne prakse Sekretarijat preuzima obavezu da poslodavcu, koji pripada privatnom sektoru i registrovan je za proizvodnu delatnost isplati:

Novčanu naknadu u neto mesečnom iznosu od 16.000,00 dinara za lica sa  najmanje stečenim  četvorogodišnjim visokim obrazovanjem i

Iznos za isplatu pripadajućih poreza i doprinosa.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA

Pravo učešća imaju  poslodavci koji:
– pripadaju privatnom sektoru, odnosno da je udeo privatnog kapitala 100% u vlasničkoj strukturi;
– da ima registrovanu proizvodnu delatnost;
– da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
– da ima odgovarajućeg mentora za stručno osposobljavanje lica;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Sekretarijatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
–  da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), koje nema radnog iskustva u struci(odnosno koje ima iskustvo kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita) i koje ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i
– da nije korisnik programa po javnom pozivu iz 2015.godine.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu;
-izvod iz Agencije za privredne registre, ne starije od 6 meseci;
– poreska prijava o obačunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave.

III DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju sprovođenja programa Stručna praksa donosi se na osnovu provere dokumentacije i bodovanja koje vrši Filijala NSZ.

Odluku o odobravanju sprovođenja programa Stručna praksa, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje,  donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog konkursa.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat, Filijala NSZ i Poslodavac, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, a nakon zaključenja ugovora između poslodavca i izabranog lica, zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– Ugovor sa izabranim licem koje se stručno osposobljava i usavršava – datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja Odluke;
-sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;
– karton deponovanih potpisa;
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu otvorenom kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo).

V OBAVEZE POSLODAVCA
Poslodavac je u obavezi da:
-Nezaposleno lice osposobi za samostalan rad u struci;
-Nezaposleno lice stručno osposobljava najmanje u dužini trajanja ugovorne obaveze;
-U toku stručnog osposobljavanja, odnosno nakon proteka svakog meseca, Filijali NSZ, dostavi izveštaj o prisutnosti lica i redovnoj isplati novčane nadoknade i uplate doprinosa za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti;
– Obezbedi licu uslove za polaganje stručnog ispita;
– Izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi uz izveštaj o izvršenim aktivnostima u toku stručne prakse;
– Obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem koje ispunjava uslove utvrđene javnim konkursom, odnosno da se nalazi na evidenciji NSZ u momentu zamene, a za preostalo vreme definisano ugovorom.

Ukoliko ne izvrši zamenu lica, Poslodavac mora izvršiti povraćaj sredstava za nerealizovani deo ugovorne obaveze sa zakonskom zateznom kamatom od dana uplate sredstava.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na tekući račun Poslodavca izvrši uplatu sredstava u jednokratnom iznosu, nakon potpisivanja ugovora između Sekretarijata, Filijale NSZ i Poslodavca i dostavljanja sredstva obezbeđenja ugovorne obaveze.

Eventualnu razliku u iznosima poreza i doprinosa, nastalu u toku realizacije programa isplaćuje poslodavac, bez prava na refundaciju.

VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev se podnosi neposredno ili putem pošte  nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili preuzeti sa sajta Sekretarijata  www.spriv.vojvodina.gov.rsiwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.

Detalji