Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Konkursi

metal symphonyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini

Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara, u okviru Programa 1504 – Podsticaji razvoju privrede, programska aktivnost 1002 – Podrška direktnim stranim investicijama, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima- 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 0100 Prihodi iz Budžeta.

I Namena i visina sredstava
Sredstva se odobravaju privrednim društvima, namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva:

• izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield), ili

• obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava (namenski brownfield), ili

• obavljanje delatnosti u postojećem objektu (brownfield) za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava.
Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade tehničke dokumentacije, (prema:Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 odluka US, 132/2014 i 145/2014), a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1, poglavlja I, prema sledećoj skali:

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.000.000 evra1 u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne tri godine 2.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1 i kojim se u naredne tri godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

Vrednost ulaganja podrazumeva vrednost materijalne imovine (postrojenja, mašine, oprema) i nematerijalne imovine (prenos tehnologije, know how, licence, patenti) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

U ukupnu vrednost ulaganja priznaju se i ulaganja neposredno vezana za realizaciju investicionog projekta nastala u godini podnošenja prijave na konkurs.

Novim radnim mestom smatra se ono radno mesto na kom se najkasnije u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencija zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod privrednog društva kome je odobrena subvencija. Novim radnim mestom smatra se i radni odnos direktno povezan sa realizacijom investicionog projekta, koji je zasnovan u prethodna tri meseca od dana zaključenja ugovora u privrednom društvu kome se odobrava subvencija ili u društvu koje ima status povezanog lica sa privrednim društvom kome je subvencija odobrena.

II Uslovi
Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine u kome:

a) gradi nove proizvodne kapacitete ili
b) obavlja delatnost u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup (namenski brownfield) ili
v) obavlja delatnost u postojećem objektu (brownfield)
U slučaju zakupa (podtačke b) i v)) zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS“ br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J);

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat koji ispunjava uslove u pogledu vrednosti ulaganja i novih radnih mesta navedene u tački I;

4. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

5. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

6. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

7. Da u trenutku podnošenja prijave ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

8. Da se za dodelu subvencije javilo pre početka realizacije projekta.

III Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:
– privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2, stav 1, tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS“ br. 13/10, 100/11 i 91/12);
– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;
– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;
– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;
– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

Ostale informacije
Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon: 021/472-32-40).

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili putem elektronske pošte neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu.

Detaljnije