Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija

Konkursi

poslovne zone2MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

I Podnosilac prijave projekta
Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta.
Ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

II Visina i namena sredstava za realizaciju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu
Za realizaciju Programaza podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu(u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 166.430.000 dinara.

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mera opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija;
2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju realizacije projekata infrastrukturnog opremanja poslovnih zona, odnosno izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata u poslovnoj zoni kao i izgradnje objekata za prateće sadržaje koji omogućavaju uspešno poslovanje u poslovnoj zoni.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju projekata izgradnje objekata saobraćajne infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone, objekata komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje i drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

III Učešće Ministarstva privrede u finansiranju projekta
Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) učestvuje u finansiranju realizacije projekta u iznosu do 50% od ukupne vrednosti projekta, dok se preostala sredstva obezbeđuju iz budžeta Podnosioca prijave.

Ukoliko se prijavljuje projekat čija je realizacija započeta, a sprovodi se u više etapa, Podnosiocu prijave se kao finansijsko učešće za nastavak realizacije sledeće, odnosno nove etape u realizaciji tog projekta priznaje vrednost prethodnog učešća, za etapu projekta koji se prijavljuje.

IV Cilj Programa
Opšti cilj Programa je podrška razvoju privrede i stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Specifični ciljevi Programa su:
1) unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz razvoj poslovnih zona;
2) obezbeđenje saobraćajne dostupnosti poslovne zone i funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje (priključenje na komunalnu, elektroenergetsku, energetsku i ostalu infrastrukturu) i realizacija drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

V Uslovi za dodelu sredstava Programa
Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je finansiranje projekta predviđeno odlukom o budžetu Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3) da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave;
4) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta
Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:
1)     efekti projekta;
2)     održivost projekta;
3)     postojanje namere investitora za investiranje;
4)     planirani broj novih radnih mesta koja će otvoriti potencijalni investitor.

VII Dokumentacija za prijavljivanje na javni poziv
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikompodnošenjaprijaveprojekta:
1)   pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu;
2)   potvrda o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta i izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave, sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta;
3) glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje koji se prilaže i u elektronskom formatu na CD, treba da sadrži sledeće:

  1. Za glavni projekat – skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i  pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje        izvođenje radova, a za projekat za izvođenje – skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
  2. Tekstualne i grafičke priloge;
  3. Predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
  4. Skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
  5. Skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija;

4) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
5) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);
6) list nepokretnosti;
7) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;
8) ugovor ili drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom;
9) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Kao dokaz za prethodno učešće iz glave III. stav 2. javnog poziva dostavlja se jedan od sledećih dokumenata:
1.     Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i stepen realizacije postupkajavne nabavke;
2.     Ugovor o izvođenju radovasa statusom realizacije ugovora za prethodnu etapu;
3.     Okončana situacija, ukoliko su radovi za prethodnu etapu izvedeni.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u overenoj fotokopiji i u elektronskom formatu na CD.

VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja
do 25.02.2015. godine.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva, broj: 011/333-4247 i 011/333-4132

Deteljnije