Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

Konkursi

pratilac detetaREPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

Uslovi konkursa

Podnosioci predloga mogu biti:
•    pravna lica – zainteresovane organizacije iz javnog, civilnog i privatnog sektora (naučne, obrazovne, stručne, NVO…), koje imaju kvalifikovane saradnike sa iskustvom u sektoru socijalne zaštite i u sektoru obrazovanja
•    fizička lica – pojedinac ili grupa (naučni i stručni radnici sa iskustvom iz oblasti socijalne inkluzije – sektor obrazovanja i sektor socijalne zaštite)

Pravna lica – Podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    akt o osnivanju u okviru koga ima utvrđene delatnosti i ciljeve koji su u vezi sa razvojem programa obuke iz domena socijalne zaštite i/ili  obrazovanja
•    dokaz da je pravno lice u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan program, projekat ili aktivnost koji je u vezi sa zadatkom ovog javnog poziva;
•    dokaz da većina saradnika/članova organizacije ima iskustva u izradi programa obuke namenjenih stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite i u sistemu obrazovanja Republike Srbije
•    radne biografije svih saradnika/članova organizacije koji će biti angažovani u izradi programa obuke

Fizička lica – pojedinci podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    dokaz da poseduje iskustvo u izradi programa obuke namenjenih profesionalcima u sistemu socijalne zaštite i/ili u sistemu obrazovanja
•    dokaz o iskustvu u kreiranju, odnosno realizaciji obuka iz oblasti inkluzije (obrazovanje i socijalna zaštita)
•    radnu biografiju

Opšti zahtevi konkursa:

Predlog koncepta programa obuke treba da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

  • Naziv programa obuke
  • Autori programa obuke
  • Ciljevi programa obuke
  • Sadržina programa obuke
  • Kompetencije koje će program obuke razvijati
  • Ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namenjena
  • Koji su preduslovi za uključivanje profesionalaca u obuku
  • Trajanje programa obuke

Predlog koncepta programa obuke treba da bude usklađen sa zajedničkim i posebnim minimalnim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, definisanim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/2013)

Predloženi koncept programa obuke treba da bude temelj za razvoj programa koji će se koristiti za obuku profesionalaca u oblasti socijalne zaštite, te treba da bude usklađen sa zajedničkim i pojedinačnim standardima za osnovne programe obuke, definisanim Pravilnikom o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 31/2014)

Predlog koncepta programa obuke ne sme da bude duži od 5 stranica.

Rokovi i način podnošenja predloga

Zainteresovane organizacije / pojedinci predlog koncepta za razvoj programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta, uz odgovarajuću dokumentaciju, dostavljaju u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na adresu:

Republički zavod za socijalnu zaštitu
Terazije 34, 11000 Beograd
– sa naznakom: Konkurs LPD –

Rok za podnošenje predloga koncepta za izradu programa obuke je 23. april 2014. godine

Detalji poziva