Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

Konkursi

selfemploymentNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu:

Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih lica, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od
160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara, u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleni:
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja i drugim oblastima u skladu sa spiskom delatnosti objavljenim na sajtu Nacionalne službe;
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da obavlja;
– za osnivanje udruženja građana;
– koji je ostvario pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– koji je koristio subvenciju za samozapošljavanje po javnom pozivu
Nacionalne službe u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za odobravanje subvencije.
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleni ako je:
– podneo zahtev sa biznis planom;
– prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva (ako je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom vreme provedeno na
evidenciji nije uslov za učešće u Javnom pozivu) i
– završio instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu;
– dokaz o vlasništvu, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.
U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva:
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili
preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

III DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom.

Provera podnetih zahteva
Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije.
Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

Bodovanje podnetih zahteva
Prilikom bodovanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: rezultat obuke iz preduzetništva, vrsta delatnosti, struktura lica koja se zapošljavaju, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema), finansijski pokazatelji, razvijenost opštine i procena važnosti podnetog zahteva sa biznis planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Kriterijumi za ocenu biznis plana se objavljuju na oglasnoj tabli nadležne filijale danom objavljivanja Javnog poziva.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima donosi direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Prilikom donošenja odluke uzima se u obzir i datum podnošenja zahteva, odnosno ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, u tom slučaju će se prednost dati zahtevima koji su ranije podneti.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu obuhvaćeni odlukom o dodeli subvencije za samozapošljavanje, biće u razmatranju do utroška finansijskih sredstava. Podnosioci ovih zahteva biće obavešteni o konačnom statusu njihovog zahteva nakon isteka Javnog poziva.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 15.12. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
– instrument obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
– dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
– založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.

V OBAVEZE IZ UGOVORA
Korisnik subvencije dužan je da:
– obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
– izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda, od dana otpočinjanja delatnosti do perioda navedenog u ugovoru;
– Nacionalnoj službi omogući praćenje realizacije ugovorne obaveze;
– Nacionalnoj službi dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju da korisnik sredstava ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE
Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs

Link