Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2013. godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Cilj konkursa je: ostvarivanje i unapređivanje prava pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na informisanje na maternjem jeziku i očuvanje srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja, u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasilau navedenim zemljama.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji pravnog lica  ili preduzetnika;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane  za produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun: IBANCODE: RS35840000074222184357  (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
•    doprinos očuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    održivost projekta.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kultureiinformisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, za Konkurs u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine
Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na Internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link