Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2013.godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji štampanih, audio i audiovizuelnih radova na jezicima nacionalnih manjina, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog životanacionalnih manjina.

II
Uslovi za učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Javna glasila čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina nemaju pravo učešća na konkursu. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik  koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnika  u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br.50/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti  kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i edukacija dece i mladih;
•    jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina;
•    dostupnost većem broju korisnika;
•    programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;
•    održivost projekta.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na internet stranici Ministarstva.

Prijave se podnose u 5 primeraka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 5 primeraka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljenona Internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link