Javni poziv – Dodela godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2011. godinu.

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2011. godinu.

▪ Pozivaju se fizička i pravna lica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, da dostave predloge kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2011. godinu.

▪ Za dodelu Priznanja, u kategorijama pojedinac/-ka i/ili organizacija, mogu biti predloženi građani/-ke, udruženja građana, nevladine organizacije, preduzeća, organi i organizacije:
– ako imaju prebivalište ili boravište, odnosno sedište, na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– ako su u svom delovanju kontinuirano doprinosili razvoju demokratskih procesa u društvu,
– ako su postigli značajne rezultate u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima, a naročito u oblasti rada i zapošljavanja, političkog i javnog života, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, informisanja, kulture i sporta,
– ako su rezultati koje su postigli prepoznatljivi u međunarodnim okvirima.

▪ Dobitniku/-ci Priznanja dodeljuje se diploma, statua i novčana nagrada.

▪ Odluku o dobitnicima Priznanja za obe kategorije donosi Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, na predlog Saveta za ravnopravnost polova.

▪ Predlozi moraju da sadrže: biografiju za predloženo fizičko lice ili podatke za predloženo pravno lice, kratko obrazloženje razloga za dodelu Priznanja i podatke o predlagaču.

▪ Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku ili elektronskoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „za dodelu Priznanja” ili na imejl adresu: radizene@vojvodina.gov.rs

▪ Rok za dostavljanje predloga je petak, 2. novembar 2012. godine do 14 časova, bez obzira na način dostave predloga.

▪ Predlagači će o izabranim kandidatkinjama i kandidatima biti blagovremeno pismeno obavešteni.

Link