Konkurs za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova  koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti  jedinica lokalnih samouprava na teritoriji  AP Vojvodine

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini projekte na realizaciji prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 36.000.000,00 dinara, (po ekonomskim klasifikacijama: 15.000.000,00 dinara – 4631 tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 21.000.000,00 dinara – 4632 kapitalni transferiostalim nivoima vlasti).

Sredstva iz stava 1. dodeliće se za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, realizacijom prioriteta iz lokalnih strateških planova, koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem jačanja lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.

II

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog Konkursa je ujednačavanje stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, realizacijom prioriteta iz lokalnih strateških planova koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem jačanja lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.
Specifični ciljevi:
–    Podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština pri razvoju i uspostavljanju novih usluga za građane
–    Modernizacija lokalne uprave primenom informaciono – komunikacionih tehnologija
–    Unapređivanje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora radi podsticaanja ekonomskog razvoja
Najviši iznos koji može biti finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po pojedinačnom projektu koji će se realizovati samo u jednoj jedinici lokalne samouprave je 1.000.000,00 dinara
Najviši iznos koji može biti finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po pojedinačnom projektu koji je podnet u partnerstvu i realizovaće se u dve ili više jedinica lokalne samouprave je 1.500.000,00 dinara.
Jedinice lokalne samouprave za realizaciju projekta su u obavezi da obezbede sopstveno učešće. Visina minimalnog iznosa potrebnog za sufinansiranje projekta je 15%. Jedinice lokalne samouprave mogu obezbediti učešće na projektu iz sopstvenih izvora podnosioca predloga projekta, sredstava partnera ili nekih drugih izvora.
Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

III

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

A) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine
  • Da su direktno odgovorne za pripremu i relizaciju projekta
  • Da su usvojile Strategiju lokalnog održivog razvoja ili su u postupku pripreme, ali poseduju usvojen lokalni strateški dokument u kom su obuhvaćeni prioriteti iz oblasti za koju se konkuriše.
  • Da su obezbedile sredstva za sufinansiranje projekta
  • Da imaju potrebna prateća akta kojim dokumentuju sredstva obezbeđena za sufinansiranje
  • Da su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju

B) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kao partnerom

C) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa Udruženjima građana ili razvojnom agencijom.

D) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

E) Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

F) Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta.

G) Jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, razvojne agencije mogu biti partneri na najviše dva predloga projekta.

H) Korisnici sredstava mogu da dodeljuju ugovore podugovaračima. Podugovarači nisu partneri i usmeravanje sredstava podleže Zakonu o javnim nabavkama.

Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Uz prijavu na konkurs obavezno dostaviti:
–    Fotokopiju Potvrde o poreskom indentifikacionom broju.
–    Fotokopiju Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa.

Konkurs, Smernice za podnosioce predloga projekta, Obrazac predloga projekta i ostali prilozi mogu se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs
Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku, jedan original i dve   kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 05. mart 2012. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Proveru i procenu prijava će izvršiti Komisija za procenu koju će rešenjem formirati Sekretar Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rešenje o projektima koji će biti sufinansirani donosi Sekretar na preporuku Komisije.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs .

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje Projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava  na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4542 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link