Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2012. godine

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija, udruženja građana, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

1. Oblast: OBRAZOVANJE MLADIH
• Podrška učešću učeničkih/studentskih parlamenata u unapređenju nastavnog sadržaja i razvoju programa vannastavnih aktivnosti i obuke;
•  Programi neformalnog obrazovanja (seminari, radionice…);
• Afirmacija školskog sporta, sa ciljem učešća što većeg broja učenika/ca, posebno onih koji se ne bave sportom u sportskim klubovima;
• Jačanje kapaciteta mladih za upotrebu interneta za učenje i sticanje znanja i unapređenje računarske pismenosti među mladima.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti  je 200.000,00 dinara.

2. Oblast: ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
• Obuka mladih za planiranje karijere, pisanje radne biografije (CV), sastavljanje motivacionog pisma i ponašanja na razgovoru o zaposlenju sa poslodavcem;
•Treninzi za usvajanje veština pregovaranja, prezentacije, poslovne komunikacije, korspodencije i sl.;
• Obuke za pisanje biznis planova (preduzetništvo);

Maksimalni iznos koji se odobrava 200.000,00 dinara

• Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavanja mladih (prvo zaposlenje – pripravnici/ce, novo zapošljavanje i dr.) ili promocija programa za samozapošljavanje mladih (preduzetništvo);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

•Jačanje kapaciteta udruženja građana koja se bave pitanjima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara.

• Organizovanje stručne prakse učenika i studenata na zavrsnim godinama, upoznavanje sa dobrim praksama (poslodavci i obrazovne ustanove);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

3. Oblast: ZDRAVLJE MLADIH
• Programi zaštite zdravlja mladih u školskim sredinama prema modelu „Obrazovne ustanove usmerena na zdravlje“;
• Metode savremene kontracepcije i zaštite reproduktivnog zdravlja, putem socijalnog marketinga i socijalnih mreža;
• Testiranje na PPI i HIV/AIDS i učiniti ga dostupnijim;
• Zaštita mentalnog zdravlja mladih i smanjivanje diskriminacije prema mladima sa poremećajima mentalnog zdravlja, putem socijalnog marketinga i socijalnih mreža;
• Podrška radu Savetovališta za mlade pri Domovima zdravlja.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti je 150.000,00 dinara

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
• Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva u službi interkulturalnog dijaloga maldih u AP VojvodiniM;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 250.000,00 dinara

• Seminari za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 120.000,00 dinara

5. Oblast: AKTIVNO UKLJUČIVANJE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM
• Konferencije, tribine, panel diskusije za razmenu iskustava primera dobre prakse aktera uključenih u APPM u APV;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 120.000,00 dinara

• Umrežavanje učeničkih parlamenata;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150,000,00 dinara

• Podrška udruženjima mladih radi podizanja funkcionalnih kapaciteta i kompetencija za upravljanje projektima;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 250.000,00 dinara

• Razvojni projekti kontinualnog karaktera Lokalnih Kancelarija za mlade;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara

• Kampanje, promocije značaja uključivanje mladih u politički život.

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara

6. Oblast: MOBILNOST I INFORMISANJE MLADIH
•Istraživanje informativnih potreba mladih (Uslov: obuhvatititi celokupnu teritoriju AP Vojvodine);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 300.000,00 dinara

• Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanja iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 100.000,00 dinara

• Osnivanje info-punktova radi informisanja mladih o postojećim omladinskim inicijativama i programima;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

• Informisanje mladih u oblastima praktičnih pitanja iz svakodnevnog života, slobodnog vremena, sporta, kulturnih aktivnosti, putovanja, Evropske i internacionalne mogućnosti za mlade;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

• Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: partnerstvo između omladinske organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom, vidljivost Akcionog plana za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 300.000,00 dinara

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
• Akcije očuvanja i unapređenja stanja životne sredine namenjenih mladima u ruralnim i nerazvijenim sredinama;
• Sprovođenje regionalnih i međunarodnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja korišćenjem obnovljivih izvora energije i primene mera energetske efikasnosti, a u cilju edukacije mladih i podizanja svesti;
• Edukativni programi (seminari, treninzi, kampovi) u ruralnim i nerazvijenim sredinama.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti je  150.000,00 dinara.

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
• Podržati raznovrsne usluge socijalne zaštite za mlade kao što su “pomoć u kući”, “dnevni centar/boravak” i sl.;
• Kulturne aktivnosti za mlade iz osetljivih grupa;
• Podržati predbračno savetovalište za mlade ili savetovališta za brak i porodicu;
• Kampanje i promotivne aktivnosti usmerene ka promovisanju rodne ravnopravnosti, različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju rodne ravnopravnosti.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti  je 250.000,00 dinara

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
• Promocija bezbednosne kulture kroz kulturne i sportske aktivnosti;
• Edukativni kampovi i obuke u cilju stvaranja bezbednijeg školskog okruženja;
• Podizanje nivoa svesti mladih o rizicima na internetu ili sajber nasilju kroz izradu spotova, organizovanje okruglih stolova, tribina i dr.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti je 180.000,00 dinara.

Dokument Akcionog plana plitike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:
1.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
2.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
3.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2012. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!
4.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.700.000,00 dinara
5.    Rok podnošenja prijave je 06. mart 2012. godine
6.    Projekat ne može trajati kraće od 30 dana i duže od 9 meseci, a najkasnije do 20. decembra 2012. godine.
7.    Jedna organizacija može da konkuriše sa više projekata
Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

 

Link