Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 3.2 – Cooperation projects between organisations involved in cultural policy analysis. Ovaj poziv ima za cilj da pruži podršku projektima saradnje između privatnih ili javnih organizacija (kao što su odeljenja (službe) za kulturu nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava, kulturne fondacije, službe univerziteta zadužene za oblast kulture, profesionalne organizacije i mreže) koje imaju direktna i praktična iskustva u analizama, ocenjivanju ili proceni uticaja kulturnih politika na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou, a koje se odnose na jedan ili više ciljeva Evropske agende za kulturu:

  • Promocija kulturnih razlika i međukulturni dijalog
  • Promocija kulture kao katalizatora kreativnosti u okviru Lisabonske strategije za rast i radna mesta.
  • Promocija kulture kao vitalnog elementa u međunarodnim odnosima Unije, primenjujući UNESCO konvenciju zaštite i promocije raznolikosti kulturnih izraza

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 120.000 EUR na godišnjem nivou, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najmanje 12 meseci, a najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email:    http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_32_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj