Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.3.6 European cultural festivals. Cilj poziva jeste podrška kulturnim festivalima sa evropskom dimenzijom, a koji su saglasju sa opštim ciljevima Programa (mobilnost stručnjaka, cirkulacija poslova i međukulturni dijalog).

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 100.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 12 meseci.
•    Rok za prijavu: 3. novembar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agnecija za ekonomski razvoj