Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

Konkursi

USAID

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

U okviru podrške za razvoj preduzetništva mladih u agrobiznisu, USAID Agrobiznis projekat pokreće program dodele bespovratnih sredstva studentima i  srednjoškolcima, koji su uspešno završili programe poslovne obuke pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, na Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, Agronomskom fakultetu u Čačku, kao i u srednjim školama u okviru programa “Dostignuća mladih Srbije.”

Pravo da učestvuju u programu dodele bespovratnih sredstava imaju mladi uzrasta izmenu 15 i 24 godina, koji planiraju da se u sklopu svog biznis plana bave proizvodnjom i preradom sledećih proizvoda:
1. Sveže i preraneno povrće, jagodičasto i drvenasto voće
2. Proizvodi od mesa
3. Posebni sirevi, kajmaci i drugi mlečni proizvodi
4. Pečurke
5. Lekovito bilje i šumski plodovi

Kod podnošenja zahteva za dodelu besporvratnih sredstava, zainteresovani studenti I srednjoškolci, koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume, treba da imaju u vidu sledeća pravila USAID Agrobiznis projekta:

•Podnosilac zahteva može da traži najviše $15,000 za svoj projekat.

•Bespovratna sredstva su obezbenena za najmanje 20 najboljih biznis planova.

•Primalac bespovratnih sredstava može biti samo pravno lice (preduzeće, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i sl.) registrovano kod Agencije za privredne registre. U trenutku podnošenja zahteva, podnosilac može biti neregistrovan ili u procesu registracije, ali pravo da koristi bespovratna sredstva imaće tek po obavljenoj registraciji.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti dostavljen u formi propisanoj od strane USAID Agrobiznis projekta, popunjen elektronski u skladu sa instrukcijama koje se nalaze u formi (videti formu u prilogu). Zahtev treba dostaviti u pisanoj formi (potpisan i overen), kao i na CD-u. Poželjno je da forma zahteva bude popunjena na engleskom jeziku.

•Nabavku tražene opreme obavlja isključivo USAID Agrobiznis projekat.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi preciznu tehničku specifikaciju za opremu
koja se nabavlja iz bespovratnih sredstava. Precizna tehnička specifikacija
podrazumeva opis opreme u sledećim kategrijama: opšte karakteristike (dimenzije,
boja, vrsta materijala, i sl.), tehničke karakteristike i performanse (snaga, kapacitet I sl), kao i druge specifične karakteristike, koje imaju značaj kod nabavke opreme.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi najmanje tri pisane ponude od strane
odgovarajućih dobavljača, za svaku navedenu stavku budžeta ili budžet u celini.
Ponude za traženu opremu moraju biti uporedive, i moraju sadržati kontakt
informacije ponunača, biti na memorandumu firme, overene pečatom i potpisom.

•Kod podnošenja zahteva, neophodno je definisati najviše tri komada opreme, koja će biti predmet nabavke iz bespovratnih sredstava. Podnosilac zahteva može da traži više od tri komada opreme, samo u slučaju menuzavisnih komponenti koje čine jedan sistem funkcionalnim.

•Tražena oprema mora biti proizvedna i dopremljena prvenstveno iz SAD-a i Srbije, a ako takva oprema ne postoji u ove dve zemlje, onda u obzir dolazi nabavka iz
zemalja regiona i EU.

•Podnosilac zahteva mora da pruži jasno obrazloženje opravdanosti investicije po
kriterijumima USAID Agrobiznis projekta, a na osnovu podataka iz biznis plana.
Shodno tome, podnosilac zahteva mora dostaviti kvantifikovane projekcije rezultata
bespovratne pomoći za period od godinu dana od dana sprovonenja predloženih
aktivnosti, koristeći listu indikatora iz propisane forme zahteva (porast prodaje,
otvaranje novih radnih mesta, itd.).

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju neophodnu za obradu aplikacije, koja nije navedena u propisanoj formi u prilogu, a koju bude tražilo osoblje USAID Agrobiznis projekta.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti u potpunom saglasju sa
elementima biznis plana u smislu budžeta, korisnika bespovratnih sredstava i
projektovanih rezultata.

•Bespovratna sredstava se ne mogu korisiti za nabavku žive stoke, sadnica, pesticida, nubriva, motornih vozila, korištene opreme, farmaceutskih proizvodi, luksuzne opreme, sredstava za kontracepciju, kao i opreme za osmatranje, modifikaciju vremena, kocku i proizvodnju alkohola. Takone, bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih granevinskih objekata i izgradnju novih granevinskih objekata.

•Bespovratna sredstva moraju biti iskorištena tako da ne narušavaju životnu sredinu, i da su u skladu sa svim prikladnim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene menunarodnim sporazumima.

•Poslovne aktivnosti i sredstva podnosioca zahteva ne smeju biti predmet bilo kakve parnice ili spora sa bilo kojim pravnim ili fizičkim licem.

•Primalac bespovratnih sredstava je obavezan da prijavi prihode ostvarene zahvaljući dodeljenim bespovratnim sredstvima u toku trajanja projekta. Takone, podnosilac zahteva mora da navede u svojoj aplikaciji ili biznis planu na koji način će iskoristiti prihode stečene zahvaljujući dodeljenim sredstvima.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu dodele bespovratnih sredstava, dužni su da dostave zahteve za dodelu bespovratnih sredstava, u skladu sa gore navedenim uputstvima, najkasnije do 31. avgusta 2011. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa dodelom sredstava mogu se dobiti putem telefona u kancelarijama USAID Agrobiznis projekta u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sada ili na email adresu: office@agrobiznis.net

Uputstva i detaljne informacije

Prijava

Link