Zapis sa oznakom ‘USAID’

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za učešće u USAID projektu za odgovornu vlast

USAID

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za učešće u USAID projektu za odgovornu vlast

I. UVODNE INFORMACIJE
1.1. Projekat za odgovornu vlast (Government Accountability Initiative – GAI)
Projekat za odgovornu vlast (Government Accountability Initiative – GAI) je četvorogodišnji projekat finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat ima za cilj unapređenje odgovornosti javne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ključnih aktera u Republici Srbiji. Projekat će, u okviru planiranih aktivnosti, svake godine birati određeni broj lokalnih samouprava sa kojima će ostvariti saradnju u oblasti jačanja odgovornosti, integriteta i učešća građana. Projekat je počeo u februaru 2018. godine, a sprovodi ga Checchi and Company Consulting.

1.2. Cilj javnog poziva
Cilj javnog poziva je odabir između pet i sedam lokalnih samouprava u Srbiji koje iskažu zainteresovanost za saradnju i učešće na Projektu za odgovornu vlast u toku prve godine sprovođenja projekta. Putem javnog poziva, lokalne samouprave treba da iskažu zainteresovanost i posvećenost jačanju principa odgovornosti, koji se može ostvariti i unaprediti u različitim oblastima delovanja. Te oblasti, kao i načini njihovog unapređenja, okvirno su opisani ovim Javnim pozivom, dok će njihova konkretizacija biti dogovorena i definisana u saradnji sa svakom pojedinačnom lokalnom samoupravom koja bude odabrana za učešće na projektu.

1.3. Lokalne samouprave koje mogu da se prijave za učešće na projektu
Pravo na prijavu za učešće na projektu imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji (opštine i gradovi), koje su definisane Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon).

2. PREDMET POTENCIJALNE SARADNJE – OBLASTI I TEME KOJE ĆE BITI OBUHVAĆENE PROJEKTNOM PODRŠKOM
U skladu sa ciljevima Projekta za odgovornu vlast, sa jedinicama lokalne samouprave biće ostvarena saradnja u nekoj od brojnih tema i oblasti koje doprinose jačanju principa dobrog upravljanja, građanske participacije, dobre uprave i odgovorne i transparentne javne vlasti. Oblasti i teme na koje će se Projekat i odabrane lokalne samouprave fokusirati su sledeće:

2.1. Tehnička podrška u procesu usvajanja, primene i praćenja primene lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a)
Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23 predviđa jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, koja je identifikovana kao jedna od oblasti posebno osetljivih na korupciju. Ovim dokumentom je predviđeno da sve LS usvoje i primene lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije (LAP). LAP predstavlja dokument u kom se identifikuju nadležnosti, oblasti, procesi i procedure rizični za nastanak korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje ovim rizicima. Primenom lokalnih akcionih planova i uspostavljanjem adekvatnih mehanizama za praćenje njihovog sprovođenja, LS jača svoju otpornost na nastanak korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jača svoje kapacitete za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. LS svoj LAP izrađuju na osnovu Modela koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, a osim usvajanja samog dokumenta, Model predviđa i osnivanje posebnog tela nadležnog za praćenje primene ovog dokumenta. Predloženi način formiranja ovog tela treba da obezbedi nezavisni monitoring sprovođenja LAP-a. Prema poslednjim dostupnim podacima, od 145 LS, 67 je usvojilo svoj LAP, dok je 11 njih formiralo telo nadležno za praćenje njegove primene.

LS koje iskažu zainterovanost za ovu oblastu, u saradnji sa projektnim timom, mogu definisati sledeći spektar aktivnosti za dobijanje podrške, kao što su:
• • Podrška u procesu usvajanja LAP-a (za one LS koji ga još uvek nisu usvojile ili ga nisu usvojile u skladu sa preporukama iz Modela);
• • Podrška u procesu formiranja tela nadležnog za praćenje primene LAP-a (za one koje još uvek nisu izabrale članove ovog tela /nisu donele odluku o njegovom formiranju ili to nisu učinile u skladu sa preporukama iz Modela);
• • Pomoć u sprovođenju pojedinih aktivnosti iz ovog dokumenta koje LS treba da sprovede, a za to nema dovoljno kapaciteta, znanja i iskustva;
• • Pomoć i podrška u praćenju primene LAP-a i izradi izveštaja o njegovoj primeni;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa LAP-om.

2.2. Unapređenje transparentnosti rada LS
Princip transparentnosti rada javnih institucija se konstantno razvija i unapređuje, u skladu sa okolnostima i stepenom razvoja i javne uprave, ali i postojanja kritičke javnosti koja iskazuje potrebe za informacijama. U procesu jačanja otvorenosti rada LS važan korak načinjen je razvojem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, pre svega sve širim i većim mogućnostima koje postoje u korišćenju interneta, njegove sve veće interaktivnosti i “dvostrane komunikacije” koju omogućava, korišćenje društvenih mreža, različitih on-line platformi koje se sve više koriste u procesu izrade, primene i praćenja javnih politika. U tom smislu reči, projekat će gradovima i opštinama ponuditi podršku u sledećim oblastima:
• • Unapređenje postojeće forme i sadržaja objavljenih informacija na internet stranici (web sajtu), sa naglaskom na one forme i opcije koje unapređuju interaktivnost sa javnošću;
• • Izrada/unapređenje Facebook stranice lokalne samouprave, sa naglaskom na one opcije koje ova društvena mreža sadrži, a koje se odnose na njenu interaktivnosti i podsticanje učešća javnosti i njenog reagovanja na ono što je objavljeno;
• • Usvajanje specifičnih i potrebnih/neophodnih dokumenata, pravila i procedura u korišćenju novih formi za unapređenje transparentnosti u radu;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem transparentnosti.

2.3. Unapređenje učešća javnosti u radu LS
Učešće javnosti u procesu formulisanja, praćenja i merenja učinka javnih politika jedno je od veoma važnih načela dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Lokalna zajednica je zajednica u kojoj se javne politike odnose na ostvarivanje potreba i interesa stanovništva koje deli neposredno okruženje – zbog toga je važno da se u što većoj meri omogući građanima da iskažu svoje potrebe i interese i da utiču na lokalnu vlast. Forme za jačanje učešća javnosti u radu organa LS su brojne, a moguća sadržina, odnosno teme koje mogu biti otvorene i formulisane u participativnom procesu, veoma su brojne, jer su i nadležnosti LS brojne i raznovrsne. U okviru Projekta, LS mogu očekivati pružanje podrške i pomoći u okviru neke od sledećih konkretnih oblasti:
• • Izrada modela i procedura za korišćenje postojećih i mogućih formi učešća građana, u skladu sa potrebama i mogućnostima LS i karakteristikama, potrebama i interesima lokalne zajednice;
• • Izrada modela za definisanje lokalno specifičnih tema u kojima javnost treba i može da bude konsultovana prilikom donošenja odluka;
• • Pomoć i podrška u procesu planiranja i regulisanja sprovođenja javnih rasprava;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem učešća javnosti u radu LS.

2.4. Unapređenje učešća javnosti u budžetskom procesu i praćenju javne potrošnje
Budžet lokalne samouprave predstavlja jedan od glavnih akata koje LS donosi i jedan od osnovnih instumenata za realizaciju javnih politika i razvoja lokalne zajednice. Njegovo adekvatno planiranje treba da bude u skladu sa interesima i potrebama zajednice, ali i u skladu sa objektivnim ograničenjima koja postoje u projektovanju i raspolaganju budžetom. Osim toga, za jačanje principa odgovornosti od velike je važnosti i omogućavanje javnosti da prati trošenje javnog budžeta. Neke od tema koje mogu biti uključene u okviru ovog segmenta podrške lokalnim samoupravama su sledeće:
• • Unapređenje učešća javnosti u planiranju budžeta;
• • Unapređenje učešća javnosti u procesu praćenja potrošnje budžeta;
• • Javne nabavke;
• • Rodno odgovorno budžetiranje;
• • Razmena iskustava o postojećim standardnima i primerima dobre prakse u odgovornom upravljanju budžetom;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa odgovornim upravljanjem budžetom.

2.5. Unapređenje kvaliteta javnih usluga
Lokalne samouprave, kao i druge javne institucije javnog sektora, primenjuju neka od opštih, sistemskih pravnih akata u okviru kojih pružaju svoje usluge (na primer, Zakon o opštem upravnom postupku i druge krovne, sistemske zakone u pojedinim sektorima). Međutim, ono što nije regulisano, a što u velikoj meri može da bude od koristi i značaja za unapređenje pružanja usluga, odnosi se na moguće mehanizme za praćenje, ocenu i korišćenje povratne reakcije javnosti o kvalitetu pruženih usluga. Ta vrsta informacija može da pomogne lokalnim samoupravama da objektivno sagledaju probleme i teškoće na koje građani nailaze prilikom ostvarivanja svojih prava i obaveza i da tu vrstu informacije iskoriste za poboljšanje svojih usluga. S tim u vezi, izabranim opštinama će na raspolaganju biti neki od sledećih vidova podrške u ovoj oblasti:
• • Izrada modela i procedura za praćenje i ocenu pruženih usluga u službama LS;
• • Izrada modela i procedura za koriščenje rezultata praćenja i ocena pruženih usluga u službama LS (izveštavanje, izrada preporuka, inicijativa za izmenu propisa ili prakse i slično);
• • Razmena iskustava o postojećim standardima i primerima dobre prakse u ovoj oblasti;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem pružanja kvaliteta javnih usluga lokalne samouprave

2.6. Promocija i zaštita uzbunjivača
Prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014) i Pravilniku o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015), lokalne samouprave imaju obavezu da obezbede preduslove koji su neophodni kako bi proces uzbunjivanja o sumnji na korupciju i druge nezakonite i štetne radnje bio moguć, delotvoran i efikasan. Imajući u vidu da je ova oblast još uvek relativno nova (Zakon je počeo da se primenjuje od juna 2015. godine), postoji značajna potreba da se lokalnim samoupravama pruži neophodna podrška u ovoj oblasti, što se može učiniti u okviru sledećih tema:
• • Proces odabira lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, na način da se obezbedi poverenje zaposlenih i javnosti u uzbunjivanje (za one LS koje još uvek nemaju to lice/lica);
• • Podrška u usvajanju internog akta i procedura o uzbunjivanju (za one LS koje još uvek nemaju taj akt);
• • Pružanje potrebne stručne podrške i obuke licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem;
• • Izrada modela za informisanje zaposlenih/javnosti o značaju i postupku uzbunjivanja;
• • Izrada modela za usaglašavanje vođenja postupaka uzbunjivanja i drugih sličnih procedura u LS (na primer, sa praksom i procedurom rada lokalnog ombudsmana, službe za pružanje besplatne pravne pomoći i slično);
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa promocijom i zaštitom uzbunjivača.

3. NAČIN I VREMENSKI OKVIR U KOM ĆE SARADNJA BITI REALIZOVANA
Planirano je da saradnja i pružanje podrške lokalnim samouprava koje budu izabrane na ovom javnom pozivu okvirno traje godinu dana (od potpisivanja Memoranduma o saradnji).
Konkretni načini saradnje i pružanje podrške biće naknadno određeni kroz radni plan, u okviru analize i procene potreba svake pojedinačne lokalne samouprave.

4. KRITERIJUMI I PROCES ODABIRA LS
Faza 1. Na osnovu primljenih prijava, odnosno izjava o zainteresovanosti lokalnih samouprava, projektni tim će najpre proveriti usklađenost oblasti i tema koje lokalne samouprave budu kandidovale sa oblastima i temama koje su kao predmet buduće podrške definisane u ovom javnom pozivu.
LS koje iskažu zainteresovanost za saradnju u oblastima i temama koje ne odgovaraju nijednoj od tema i oblasti navedenih u Javnom pozivu, neće biti validne za dalji proces selekcije.

Faza 2. Nakon prve faze, projektni tim će izvršiti klasifikaciju lokalnih samouprava na osnovu sledećih demografskih, socioekonomskih i pokazatelja u oblasti dobrog upravljanja, a u cilju obezbeđivanja diverziteta odabranih LS:
1. Veličina (broj stanovnika): klasifikacija LS na pet grupa, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog učešća LS različite veličine.
2. Regionalna distribucija: NUTS 2 statistička klasifikacija regiona, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog učešća LS u svim regionima.
3. Stepen razvijenosti: klasifikacija lokalnih samouprava na pet grupa, na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2014), sa ciljem ravnomernog učešća LS različite razvijenosti.
4. Postojanje lokalnog antikorupcijskog plana (LAP); klasifikacija LS na dve grupe (one koje imaju i one koje nemaju usvojen LAP) sa ciljem ravnomernog obezbeđivanja podrške u procesima usvajanja, primene i praćenja primene ovog dokumenta;
5. Učinak u oblasti transparentnosti; unapred definisana klasifikacija LS na pet grupa u odnosu na Indeks transparentnosti lokalnih samouprava1, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog/proporcionalnog učešća LS koje imaju različit učinak u oblasti transparentnosti.

Faza 3. Nakon klasifikacije na osnovu pet glavnih kriterijuma, projektni tim će izvršiti dodatnu analizu stanja u prijavljenim LS, u odnosu na druge pokazatelje u oblasti odgovornosti, postojanja drugih javnih politika i internih mehanizama za jačanje odgovornosti.
Faza 4. Ukoliko bude potrebno, projektni tim će posetiti određeni broj LS u cilju dodatne procene potreba i kapaciteta u oblastima u kojima su izkazane potrebe za podrškom.

Faza 5. Sa izabranim LS biće potpisan Memorandum o saradnji čiji će deo biti i radni plan za sprovođenje dogovorenih aktivnosti.

Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom, moraju da budu primljene od strane GAI projekta do 29. juna 2018. godine u 17 sati. Prijave koje stižu poštom, treba da imaju poštanski pečat koji potvrđuje da je prijava poslata do navedenog roka.

DODATNA PITANJA U VEZI JAVNOG POZIVA
Za dodatna pitanja u vezi javnog poziva, zainteresovane lokalne samouprave se mogu obratiti kontakt osobama: Miloš Mojsilović (e-mail adresa: mmojsilovic@checchiconsulting.com, brojevi telefona: 011/4145 881 i 011/4145 880) i Miloš Živković (e-mail adresa: mzivkovic@checchiconsulting.com, brojevi telefona: 011/4145 882 i 011/4145 880).

Detaljnije

Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji

USAID

Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti, kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Kako navode iz USAID, cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.

Kako bi ostvarili ove rezultate i unapređenje, kroz projekat će biti podržan razvoj jedinstvenog biznis modela po uzoru na akceleratore, čijom primenom će biti podržana preduzeća i početnici u ovom sektoru. Četiri biznis akceleratora – Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs – odabrana su kao ključni partneri ove aktivnosti, saopštio je USAID.

Kroz program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta, četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa(HoteliRestoraniKafei) ciljana tržišta, koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“.

Šesnaest proizvođača hrane će kroz taj projekat dobiti direktnu tehničku podršku akceleratora kroz unapređenje tehnologije, dizajn proizvoda, pristup finansijama i marketing, kako bi razvili bolje dizajnirane i inovativne proizvode i povećali prodaju i izvoz.

Prijave za učešće u projektu mogu da pošalju mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije, i to do 1. aprila 2018. godine.

Detaljne informacije o proceduri i kriterijumima prijavljivanja nalaze se na veb-sajtovima akceleratora, ili OVDE.

Za detaljnije informacije o projektu svi zainteresovani se mogu obratiti i na poseban kontakt: Mirjana Jevtić, 062/623524, mjevtic@konkurentno.rs.

Detaljnije

Program obuke za započinjanje biznisa i dodela bespovratnih sredstava

USAID

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoja privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2014. godini

Pravo za učešće imaju kandidati iz 12 opština južne i jugozapadne Srbije (Vranje, Leskovac, Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

Rok za prijavu: 06.06.2014. godine.

Detalji

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

usaidUSAID

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja i 32 lokalne samouprave pozivaju privatne firme da se prijave za učešće u Programu obuke mladih u privatnim preduzećima. Program podrške razvoju radne snage otvoren je za sva privatna preduzeća zainteresovana za angažman novih zaposlenih i podrazumeva dvomesečnu obuku unutar privatnih preduzeća.

Poslodavci će:
• kroz ovaj Program moći da brzo i lako nađu i obuče zaposlene koji odgovaraju njihovim potrebama;
• uštedeti vreme i novac za odabir i angažovanje kadrova koji im trebaju za ostvarenje ciljeva poslovanja.

Program obuhvata besplatnu selekciju kadrova sa traženim kvalifikacijama, njihovo angažovanje i administriranje njihovog angažovanja. Za vreme trajanja obuke kandidati primaju nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju obezbeđuje USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju. Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti za obavljanje poslova u proizvodnom i sektoru usluga.

Javni pozivje otvoren do 17. novembra 2013. godine.

Link

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

young-farmersUSAID

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, pokreću zajednički Program “Poljoprivrednopreduzetnički inkubatori za mlade”.

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, pozivaju nezaposlene mlade osobe uzrasta do 35 godina da se prijave za učešće u Programu.

Program je namenjen nezaposlenim mladim osobama sa ograničenim resursima za bavljenje poljoprivredomi ima za cilj da im pomogne da skrate vreme i troškove potrebne za osnivanje i razvoj sopstvenih poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju visokoprofitabilnih kultura. Program omogućava mladim nezaposlenim osobama da se dodatno obuče i praktično osposobe da nakon izlaska iz inkubatora započnu sopstveni agrobiznis kroz savremen uzgoj povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.

Program “Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” se sastoji iz dve komponente:

1. Edukativne, koja obezbeđuje obuke nezaposlenim mladim osobama zainteresovanim da započnu sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju, i

2. Inkubatorske, koja obezbeđuje korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika za uzgoj povrtarskih kultura.

1) Edukativna komponenta programa inkubatora podrazumeva petodnevnu obuku za 150 mladih. Obuka će se održati tokom oktobra 2013. godine u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju i obuhvataće sledeće oblasti:
• pokretanje sopstvenog biznisa u poljoprivredi,
• finansijska podrška za registrovane poljoprivrednike,
• poslovno planiranje poljoprivrednog gazdinstva,
• udruživanje proizvođača i poslovno povezivanje sa preradjivacima i kupcima,
• savremeni načini uzgoja povrća u plastenicima i na otvorenom polju,
• standardi u povrtarskoj proizvodnji,
• vrednosni lanac sektora povrtarstva, tržište i prodaja povrtarskih proizvoda, i
• koncept poljoprivrednog inkubatora i priprema za konkurs.

Ko može da učestvuje u ovoj kompomenti programa?
Edukativna komponenta programa namenjena je brojnijoj populaciji mladih do 35 godine. Obuhvata tri grupe korisnika:
• mladi nezaposleni koji nemaju raspoložive resurse da odmah započnu sopstveni agrobiznis i kojima je, pored obuka, potrebno zemljište i oprema za proizvodnju povrća,
• mladi nezaposleni koji poseduju zemljište i opremu i koji mogu odmah da organizuju svoj agrobiznis ali im nedostaju znanje i iskustvo u proizvodnji povrća i preduzetništvu u poljoprivredi, i
• mladi koji se već bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji žele da diverzifikuju proizvodnju i da se preorjentišu na proizvodnju povrća na otvorenom ili u plastenicima ali im nedostaju znanje i iskustvo.

Polaznici obuka stiču pravo učešća u narednom konkursu za drugu komponentu programa, ulazak u poljoprivredne inkubatore.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu obuka, treba da dostave popunjenu prijavu, najkasnije do 15. oktobra 2013. godine.

2) Inkubatorska komponenta programa obezbediće za korisnike „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” na tri lokacije, u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju, korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika u periodu od jedne do dve godine, u zavisnosti od vrste povrtarskih kultura koje se gaje. Inkubatorska komponenta programa je usled ograničenih kapaciteta inkubatora (broj plastenika i površina poljoprivrednog zemljišta) namenjena manjem broju mladih (najviše do 40 korisnika) koji ispunjavaju strožije kriterijume konkursa.

Vreme i način realizacije Konkurs za drugu komponentu programa „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” biće otvoren u periodu od 1. do 15. novembra 2013. godine. Detalji konkursa i dokumenta za prijavljivanje će biti dostupna učesnicima obuka tokom oktobra.

Ulazak odabranih korisnika u poljoprivredne inkubatore u sve tri opštine i početak proizvodnje povrća u plastenicima predviđeni su za kraj marta 2014. godine. Korisnici poljoprivrednih inkubatora, budući preduzetnici u poljoprivredi, imaće podršku iskusnih profesionalaca – mentora, koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i poljoprivrednu proizvodnju radeći sa njima tokom perioda inkubacije (1-2 godine). Obaveza korisnika inkubatora će biti da obezbede poljoprivredne alatke, mehanizaciju i sav
repromaterijal nephodan za proizvodnju povrća u periodu inkubacije (rasad, seme, zaštitna sredstva, đubriva, pomoćni materijali, itd.). Polaznici će takođe imati obavezu da nakon perioda inkubacije nastave rad na svom poljoprivrednom gazdinstvu kroz pokretanje sopstvenog biznisa i ulaganje u podizanje plastenika, kao i mogućnost da učestvuju kao mentori u obuci novih polaznika u inkubatoru i prenosu znanja i iskustava u radu.

Ko može da učestvuje u inkubatorskoj komponenti Programa?
• Nezaposleni do 35 godina;
• Sa minimum završenom srednjom školom
• Koji po ulasku u inkubator mogu da registruju poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Kikinde, Zrenjanina ili Novog Bečeja (ispunjavaju minimalni uslov za registraciju gazdinstva kao vlasnici ili zakupci najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta),
• Imaju jasno obrazložen biznis plan sa predviđenim resursima za nabavku repromaterijala za proizvodnju,
• Koji su pohađali edukativnu komponentu inkubatora – obuke,
• Nameravaju da ostanu da žive u Kikindi, Zrenjaninu ili Novom Bečeju.

Proces selekcije
Selekciju korisnika druge komponente programa obaviće komisija formirana od predstavnika lokalnih samouprava, predstavnika USAID projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.
Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem. Od trenutka prijema u program do početka rada u poljoprivrednom inkubatoru može proći do četiri meseca.

Detaljnije

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa

usaidUSAID

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa (APS)

Rok: 3. jun 2013.
Datum objavljivanja: 03. April 2013.
Datum zatvaranja: 03. Jun 2013.
Tip instrumenta finansiranja: grant
Iznos koji se dodeljuje: 300.000-500.000 $

Prihvatljivi aplikanti: neprofitne ili volonterske organizacije, “for-profit” privatne kompanije i organizacije, poslovne i trgovinske asocijacije, fondacije, kvalifikovane lokalno-registrovane organizacije civilnog društva, akademske institucije, konsultantske firme (aplikanti moraju biti zakonski priznate organizacione jedinice u skladu sa važećim zakonom; pojedinac ne može biti aplikant)

Kao savetodavno preduzeće osnovano za rešavanje problema siromaštva, ekonomskog razvoja i pitanjima upravljanja, USAID teži da poveća razvojni uticaj svih svojih programa. Trenutno, postoji nesklad između potreba privatnog sektora i kapaciteta postojeće radne snage, koji nastavlja da doprinosti visokoj stopi nezaposlenosti, posebno među mladima. U cilju rešavanja problema u vezi sa privrednim rastom u Srbiji, USAID/Srbija nastoji da angažuje partnere iz privatnog sektora u zajedničkim aktivnostima sa namerom da se ubrza proces tranzicije srpske privrede i podrži proces evropskih integracija. USAID/Srbija je identifikovala razvoj radne snage kao sredstvo za rešavanje šireg problema nezaposlenosti. Ona podstiče sveobuhvatan pristup izazovima ekonomskog rasta, ne samo kroz razvoj ljudskog kapitala, već i razvoj institucionalnih kapaciteta.

USAID/Srbija traži predloge koji opisuju i razvijaju pristupe koji podstiču inovativna, suštinska i održiva unapređenja u kvalitetu i relevantnosti veština kod radne snage. Predlozi se mogu odnositi na širok spektar veština potrebnih privatnom sektoru, uključujući tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom. Predlozi treba da predlože intervencije koje unapređuju institucije i sisteme, koji unapređuju kvalitet radne snage u Srbiji. Od potencijalnih savezničkih partnera, očekuje se da donesu značajne nove resurse, ideje, tehnologije i/ili partnere za razvojne aktivnosti. Ilustrativne vrste rezultata su: poboljšane tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom, povećan broj radnih mesta i/ili kreirana radna mesta sa punim radnim vremenom, poboljšane radne prakse, unapređena proizvodnja kroz usvajanje najboljih EU i međunarodnih praksi, uvedene nove tehnologije proizvodnje i nastavne tehnologije, uvedeni međunarodno priznati standardi kvaliteta itd.

Više informacija:

http://serbia.usaid.gov/opportunities/grant-opportunities.1074.html

http://serbia.usaid.gov/upload/documents/Grants/IDEAS%20GDA%20SRB%20ADD%20SOL-169-13-000002.pdf

http://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/opportunities-funding/global-development-alliance-annual-program

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1880/2013_GDA_APS.pdf

Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama

USAID

Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2012. godine

Detalje konkursa i prijavne formulare možete videti OVDE.

Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

USAID

Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za 2012. godinu – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Naslov programa: Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za 2012. godinu – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Donator / institucija koja je objavila poziv: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID Business Enabling Project)

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Svrha ovog poziva je da prikupi pisma zainteresovanosti i aplikacije od kvalifikovanih, pravno registrovanih, neprofitnih, profitnih i nevladinih organizacija iz Srbije u cilju finansiranja inovativnih pristupa koji doprinose daljoj realizaciji ciljeva USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID Business Enabling Project) na teritoriji Republike Srbije u sledećim oblastima:

Zakonodavstvo i uprava u oblasti privrede i preduzetništva u Srbiji
•    Unapređenje trgovinskih zakona i poslovnog zakonodavstva uključujući i podizanje efikasnosti vladinih tela koja implementiraju te zakone i regulative
•    Podrška efektivnim partnerstvima između malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) i Vlade Republike Srbije (Vlada RS) u razvoju i implementaciji regulatornih reformi
•    Vođenje dijaloga između Vlade RS i MSPP na temu regulatornih reformi i aktivnosti sa dalekosežnim efektima
•    Unapređenje regulatornog procesa revizije i procesa procene regulatornog uticaja
•    Unapređenje konkurentne politike Vlade RS i kapaciteta za implementaciju te politike
•    Unapređenje standarda korporativnog upravljanja, politika i regulativa.

Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama u Srbiji
•    Unapređenje procesa budžetiranja, analize fiskalne politike i efikasnosti upravljanja finansijama Vlade RS
•    Unapređenje upravljanja javnim dugom i uslova za finansiranje od strane Vlade
•    Unapređenje makroekonomske politike i strategije.

Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
•    Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
•    Povećanje raspoloživog kapitala za MSPP kroz kreiranje zakonodavnog okvira  za nebankarske finansijske institucije
•    Ojačavanje integriteta tržišta kapitala kroz obezbeđenje poštovanja zakona o bezbednosti hartija od vrednosti od strane emitera i brokera
•    Poboljšanje pristupa Vlade finansijskim sredstvima kroz razvoj dugoročnog, likvidnod tržišta javnog duga
•    Ojačavanje javno-privatnog dijaloga na temu finansijskog sektora i njegove uloge u ekonomskom razvoju.

Aplikanti: Pravno registrovane neprofitne, profitne i nevladine (NVO) organizacije sa teritorije Republike Srbije

Finansiranje: od 500.000 do 3.000.000 RSD

Trajanje projekta: 8 meseci

Rok za prijavu: 20. decembar 2012. godine

Kontakt osoba – Jasmina Debeljak Maljković: grants@bep.rs

Link

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

USAID

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Agrobiznis projekat, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj – USAID, organizuje Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvonenje menunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane.

Cilj programa je da se, kroz pružanje stručne i finansijske pomoći, ovaj proces omasovi i ubrza, i time doprinese podizanju nivoa kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvoda, što će olakšati njihov plasman na sve zahtevnijem svetskom tržištu.

Invidualna finansijska podrška za uvonenje standarda (sertifikaciju) iznosi najviše 5,000 američih dolara, za finansiranja do 70% troškova sertifikacija. Svaka odobrena aktivnost mora biti završena u periodu od tri meseca od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta.

Podrška je namenjena privrednim društvima, poljoprivrednim zadrugama i individualnim poljoprivrednim proizvonačima, sa većim obimom proizvodnje, koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i preranenog povrća i voće, mesa i mesnih preranevina, mlečnih proizvoda, pečuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova, a koji su zainteresovani za uvonenje sledećih standarda:

1. Dobra poljoprivredna praksa u skladu sa GlobalGAP standardom;
2. Sistema zaštite životne sredine – ISO 14001;
3. Sistema upravljanja bezbednošću hrane – ISO 22000 i HACCP;
4. Organska proizvodnja – Organic;
5. Specifični tržišni standardi – Halal, Kosher, BRC, IFC i drugi standard.

Zainteresovana privredna društva, poljoprivredne zadruge i individualni poljoprivredni proizvonači treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom “Finansijska podrška (grantovi) za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:

USAID AGROBIZNIS PROJEKAT
Ref. Grants for Standards
Internacionalnih brigada 57
11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu, uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava i
obrazce za prijavu možete naći na Internet adresi http://www.agrobiznis.net/serbian/31/nabavke/, ili putem elektronske pošte
na sledećoj adresi: office@agrobiznis.net, kao i u našim kancelarijama u:
Beogradu, ul. Internacionalnih brigada 57, tel. 011/243 66 11; Čačku, ul. Dragiše Mišovića 73, tel. 032/371 554; Novom Sadu, ul. Školska 3, tel. 021/528 490; i Nišu, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog 44-46, tel. 018/526 228.

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 31. marta 2012. godine, tj. do ispunjenja kvote predvinene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške. Prijave će biti razmatrane od strane komisije i odobravane jednom mesečno, ili češće, a u skladu sa dinamikom podnošenja prijava.

USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na
pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Informacije
Opis i kriterijumi
Prijava
Uporedna tabela

Link

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

USAID

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

U okviru podrške za razvoj preduzetništva mladih u agrobiznisu, USAID Agrobiznis projekat pokreće program dodele bespovratnih sredstva studentima i  srednjoškolcima, koji su uspešno završili programe poslovne obuke pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, na Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, Agronomskom fakultetu u Čačku, kao i u srednjim školama u okviru programa “Dostignuća mladih Srbije.”

Pravo da učestvuju u programu dodele bespovratnih sredstava imaju mladi uzrasta izmenu 15 i 24 godina, koji planiraju da se u sklopu svog biznis plana bave proizvodnjom i preradom sledećih proizvoda:
1. Sveže i preraneno povrće, jagodičasto i drvenasto voće
2. Proizvodi od mesa
3. Posebni sirevi, kajmaci i drugi mlečni proizvodi
4. Pečurke
5. Lekovito bilje i šumski plodovi

Kod podnošenja zahteva za dodelu besporvratnih sredstava, zainteresovani studenti I srednjoškolci, koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume, treba da imaju u vidu sledeća pravila USAID Agrobiznis projekta:

•Podnosilac zahteva može da traži najviše $15,000 za svoj projekat.

•Bespovratna sredstva su obezbenena za najmanje 20 najboljih biznis planova.

•Primalac bespovratnih sredstava može biti samo pravno lice (preduzeće, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i sl.) registrovano kod Agencije za privredne registre. U trenutku podnošenja zahteva, podnosilac može biti neregistrovan ili u procesu registracije, ali pravo da koristi bespovratna sredstva imaće tek po obavljenoj registraciji.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti dostavljen u formi propisanoj od strane USAID Agrobiznis projekta, popunjen elektronski u skladu sa instrukcijama koje se nalaze u formi (videti formu u prilogu). Zahtev treba dostaviti u pisanoj formi (potpisan i overen), kao i na CD-u. Poželjno je da forma zahteva bude popunjena na engleskom jeziku.

•Nabavku tražene opreme obavlja isključivo USAID Agrobiznis projekat.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi preciznu tehničku specifikaciju za opremu
koja se nabavlja iz bespovratnih sredstava. Precizna tehnička specifikacija
podrazumeva opis opreme u sledećim kategrijama: opšte karakteristike (dimenzije,
boja, vrsta materijala, i sl.), tehničke karakteristike i performanse (snaga, kapacitet I sl), kao i druge specifične karakteristike, koje imaju značaj kod nabavke opreme.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi najmanje tri pisane ponude od strane
odgovarajućih dobavljača, za svaku navedenu stavku budžeta ili budžet u celini.
Ponude za traženu opremu moraju biti uporedive, i moraju sadržati kontakt
informacije ponunača, biti na memorandumu firme, overene pečatom i potpisom.

•Kod podnošenja zahteva, neophodno je definisati najviše tri komada opreme, koja će biti predmet nabavke iz bespovratnih sredstava. Podnosilac zahteva može da traži više od tri komada opreme, samo u slučaju menuzavisnih komponenti koje čine jedan sistem funkcionalnim.

•Tražena oprema mora biti proizvedna i dopremljena prvenstveno iz SAD-a i Srbije, a ako takva oprema ne postoji u ove dve zemlje, onda u obzir dolazi nabavka iz
zemalja regiona i EU.

•Podnosilac zahteva mora da pruži jasno obrazloženje opravdanosti investicije po
kriterijumima USAID Agrobiznis projekta, a na osnovu podataka iz biznis plana.
Shodno tome, podnosilac zahteva mora dostaviti kvantifikovane projekcije rezultata
bespovratne pomoći za period od godinu dana od dana sprovonenja predloženih
aktivnosti, koristeći listu indikatora iz propisane forme zahteva (porast prodaje,
otvaranje novih radnih mesta, itd.).

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju neophodnu za obradu aplikacije, koja nije navedena u propisanoj formi u prilogu, a koju bude tražilo osoblje USAID Agrobiznis projekta.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti u potpunom saglasju sa
elementima biznis plana u smislu budžeta, korisnika bespovratnih sredstava i
projektovanih rezultata.

•Bespovratna sredstava se ne mogu korisiti za nabavku žive stoke, sadnica, pesticida, nubriva, motornih vozila, korištene opreme, farmaceutskih proizvodi, luksuzne opreme, sredstava za kontracepciju, kao i opreme za osmatranje, modifikaciju vremena, kocku i proizvodnju alkohola. Takone, bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih granevinskih objekata i izgradnju novih granevinskih objekata.

•Bespovratna sredstva moraju biti iskorištena tako da ne narušavaju životnu sredinu, i da su u skladu sa svim prikladnim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene menunarodnim sporazumima.

•Poslovne aktivnosti i sredstva podnosioca zahteva ne smeju biti predmet bilo kakve parnice ili spora sa bilo kojim pravnim ili fizičkim licem.

•Primalac bespovratnih sredstava je obavezan da prijavi prihode ostvarene zahvaljući dodeljenim bespovratnim sredstvima u toku trajanja projekta. Takone, podnosilac zahteva mora da navede u svojoj aplikaciji ili biznis planu na koji način će iskoristiti prihode stečene zahvaljujući dodeljenim sredstvima.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu dodele bespovratnih sredstava, dužni su da dostave zahteve za dodelu bespovratnih sredstava, u skladu sa gore navedenim uputstvima, najkasnije do 31. avgusta 2011. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa dodelom sredstava mogu se dobiti putem telefona u kancelarijama USAID Agrobiznis projekta u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sada ili na email adresu: office@agrobiznis.net

Uputstva i detaljne informacije

Prijava

Link