Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:
1. unapređenje upravljanja otpadom
– nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklabilne industrije:
● kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
● kontejneri/ posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada
– izrada i razvijanje lokalnih planova upravljanja otpadom
2. monitoring površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha i izrada studije stanja sa predlogom mera;
3. monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;
4. edukacija u oblasti zaštite životne sredine;
5. uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i rekultivacija prostora neadekvatnih odlagališta otpada;
6. unapređenje zaštite i upravljanja zaštićenim područjima;
7. zbrinjavanje povređenih i bolesnih zaštićenih i strogo zaštićenih divljih životinja i ralizacija pilot projekata;
8. podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije i realizacija pilot projekata;
9. aktivnosti na zaštiti, promociji i unapređenju stanja životne sredine u AP Vojvodini

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektne oblasti 4., 5. i 9.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 3. i 6.);
d) registrovane stručne organizacije, specijalizovane organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 7., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na Konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se mogu dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.eko.vojvodina.gov.rs;
www.arhiurb.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 23. maj 2011. godine.

Konkursna dokumentacija:
Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.
Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Visina sredstava koja se dodeljuju:
e) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
f) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
g) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
h) stručnim organizacijama, specijalizovanim organizacijama fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 30. maj 2011. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini“ Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba mr Olivia Tešić).

Dostavljanje izveštaja:

Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima

Link

Formular za konkurs možete preuzeti ovde