Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

Konkursi

SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

OPŠTI PODACI:

1) Predmet Konkursa je izbor Grada domaćina 11. Sportske olimpijade radnika Vojvodine (u daljem tekstu: 11.SORV), koja će se održati u julu mesecu 2015.godine.

2) Pravo da učestvuju na ovom Konkursu imaju: Lokalne samouprave gradova-opština, privredni subjekti i sportski savezi i udruženja sa teritorije AP Vojvodine koji poseduju fizičke i materijalne uslove za realizaciju celokupnog programa 11. SORV, u skladu sa sadržinom iz ovog Konkursa, ili pruže garanciju da će ih obezbediti do 30. aprila 2015.godine.

3) Kandidatura se podnosi u pisanoj formi uz elaborat koji treba da sadrži: prikaz sadašnjeg stepena ispunjavanja uslova za realizaciju olimpijskog programa i plan izgradnje, dogradnje i adaptacije nedostajućih objekata. Plan realizacije poslova i zadataka na pripremi domaćina za organizaciju i realizaciju 11. SORV uz navođenje orijentacionih rokova za završetak planiranih poslova. U elaboratu mogu biti navedeni i drugi podaci o kandidaturi koji daju još jasniju sliku o potencijalnom gradu domaćinu i doprinose njegovom uspešnom predstavljanju. Uz elaborat se mogu dostaviti video i audio zapisi o kandidatu grada domaćina 11. SORV.

4) Svaki kandidat ima pravo da u roku od 5 (pet) dana po završetku Konkursa, pred Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, (u daljem tekstu: Olimpijski komitet 11. SORV) javno predstavi svoju kandidaturu na način koji sam odabere s tim da o mestu i vremenu javnog predstavljanja obavesti sekretara Olimpijskog komiteta 11. SORV, pisanim putem, najkasnije 10 (deset) dana pre dana određenog za javno predstavljanje. Troškovi javnog predstavljanja padaju na teret kandidata za domaćina 11. SORV.

USLOVI:

Kandidat za domaćina 11. SORV treba da pruži dokaz i garanciju da ispunjava, odnosno da će do 30. aprila 2015.godine ispuniti sledeće uslove za realizaciju programa 11. SORV.

a) Sportski tereni i objekti:

1) Objekat sa pratećom opremom koji će poslužiti za svečano otvaranje 11.SORV (fudbalski stadion, sportska hala, uređen i za tu priliku prilagođen gradski trg),

2) Najmanje 2 (dva) travnata fudbalska terena koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih fudbalskih utakmica,

3) Najmanje 1 (jedan) teren (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjava uslove za odigravanje zvaničnih utakmica malog fudbala,

4) Najmanje 2 (dva) rukometna terena (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih rukometnih utakmica,

5) Najmanje 2 (dva) odbojkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih odbojkaških ustakmica,

6) Najmanje 2 (dva) košarkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih košarkaških utakmica,

7) Najmanje 1 (jednu) automatsku kuglanu sa minimum 4 (četiri) staze koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih kuglaških takmičenja.

8) Najmanje 1 (jednu) automatsku streljanu za gadjanje vazdušnom puškom sa minimum 8 (osam) takmičarskih mesta koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u streljaštvu,

9) Salu za takmičenje u Šahu u kojoj se takmičenje može odvijati istovremeno na minimum 20 (dvadeset) tabli koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih šahovskih takmičenja,

10) Salu za takmičenje u stonom tenisu u kojoj se može istovremeno realizovati takmičenje na minimum 8 (osam) stolova i koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih stonoteniskih takmičenja,

11) Teren za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu koji ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

12) Teren za realizaciju takmičenja u Nadvlačenju konopcem koji ispunjava uslove predvidjene pravilima ove sportske discipline,

13) Bazen za realizaciju takmičenja u plivanju, dužine najmanje 25 (dvadesetpet) metara, koji ispunjava uslove za realizaciju zvaničnih plivačkih takmičenja. Ukoliko ne poseduje bazen u sopstvenoj sredini, domaćin 11.SORV može iznaj miti bazen u neposrednom okruženju,

14) Najmanje 3 (tri) teniska terena koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih teniskih takmičenja,

15) Atletska borilišta za takmičenja u atletskim disciplinama: trčanje na 100 (sto) metara, skok u dalj i bacanje kugle. Borilišta moraju ispunjavati uslove za realizaciju zvaničnih atletskih takmičenja za navedene discipline,

16) Staza za takmičenje u maratonu koja zadovoljava uslove za takmičenje u ovoj atletskoj disciplini i koja učesnicima u takmičenju garantuje sigurnost i bezbednost,

17) Salu za realizaciju takmičenja u pikadu, u kojoj se takmičenje može realizovati istovremeno na minimum 8 (osam) tabli i koja ispunjava uslove za realizaciju takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

18) Najmanje 2 (dva) terena za realizaciju takmičenja u bič-voleju koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini.

b) Sportski rekviziti i Priznanja:

Prijavom na Konkurs kandidat za domaćina 11. SORV daje saglasnost da će za potrebe realizacije Sportskog programa obezbediti:

1) svu potrebnu sportsku opremu i rekvizite koji su neophodni za realizaciju takmičenja na 11.SORV, a po specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

2) Potreban broj olimpijskih priznanja u skladu sa Propozicijama i po Specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

c) Smeštaj i ishrana učesnika 11. SORV:

Domaćin 11. SORV ima obavezu da po pitanju ishrane i smeštaja učesnika 11.SORV obezbedi sledeće:

3) da u skladu sa pokazanim interesom i podnetim zahtevima od strane učesnika 11. SORV, za iste obezbedi smeštaj u školama, internatima i drugim uslovnim
objektima koji zadovoljavaju osnovne kriterijume kao što su: smeštaj u
prostorije za najviše 10 osoba, obezbeđen uslovan ležaj za svaku osobu posebno, u objektu smeštaja mora biti dovoljna količina hladne i tople vode, obavezno
postojanje ispravnih sanitarnih čvorova kapaciteta primerenog broju osoba koje
u objektu borave, postojanje uslova za kvalitetnu prirodnu i tehničku
osvetljenost unutrašnjosti obj ekta, mogućnost provetravanja prostorij a i objekta u celini kao i svi drugi uslovi za normalan i bezbedan boravak ljudi u objektu,

– da obezbedi ishranu za iste tokom trajanja 11. SORV u uslovnim ugostiteljskim objektima, a pod materijalnim i drugim uslovima koje objavi najkasnije 120 (stodvadeset) dana pre početka 11. SORV

4) da u dogovoru sa Olimpijskim komitetom 11. SORV obezbedi:

♦ potreban kapacitet smeštaja u hotelskim ili motelskim objektima za goste 11. SORV,
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za službena lica olimpijskih sportskih takmičenja (komesari, sudije, delegati),
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za radna tela 11. SORV (takmičarski organi i komisije),
♦ da obezbedi ishranu za službena lica (komesari, delegati, sudije, zapisničari, merioci vremena) za period njihovog službenog angažovanja tokom trajanja 11. SORV,
♦ da obezbedi ishranu za članove radnih tela 11. SORV tokom njihovog službenog angažovanja.

d) Zdravstvena zaštita:

Domaćin 11.SORV ima obavezu da tokom njenog trajanja, po pitanju zdravstvene zaštite učesnika, uradi sledeće:

5) Organizuje zdravstvenu zaštitu tako da u slučaju n eželjenih pojava tokom trajanja 11. SORV, kao što su: povrede takmičara, trovanja, epidemije i drugi zdravstveni problemi, može efikasno i kvalitetno delovati,

6) Da na sportskim borilištima obezbedi stručno medicinsko dežurstvo koje je po broju medicinskih lica i njihovoj tehničkoj opremljenosti srazmerno broju takmičara na sportskom borilištu,

7) Da tokom trajanja 11. SORV, putem nadležnih inspekcijskih službi, obezbedi stalnu kontrolu uslova u kojima se vrši ishrana učesnika 11. SORV, a posebno namirnica za ishranu i osveženje,

8) Da u slučaju nemogućnosti saniranja povrede i bolesti sa aspekta njihove težine i prirode, obezbedi prevoz takvog lica ili osobe do najbliže zdravstvene ustanove.

e) Prevoz učesnika u takmičenju:

U slučaju održavanja takmičenja na terenima i objektima koji su udaljeni više od 1 kilometra od smeštaja takmičara, grad domaćin 11. SORV ima obavezu da obezbedi prevoz učesnika u takmičenju do mesta takmičenja u oba smera. đ) Uslovi za rad Olimpijskog komiteta 11. SORV i njegovih organa i tela: Domaćin 11. SORV ima obavezu:

-da za period trajanja završne manifestacije 11. SORV obezbedi prostorije i druge neophodne tehničke uslove za rad i funkcionisanje:

o Olimpijskog komiteta 11. SORV,
o Takmičarskog organa,
o Komisije za žalbe,
o Disciplinske komisije,
o Komisij ie za dodelu olimpij skih priznanja,
o Pres – službe.

OBAVEZE:

Grad Domaćin 11.SORV, pored obaveze stvaranja fizičkih uslova za realizaciju programskih sadržaja 11.SORV, ima i sledeće obaveze:

1) da na odgovarajući način predstavlja i propagira radnički sport Vojvodine, a naročito sadržaje i aktivnosti koji se odnose na 11. SORV,

2) da vrši izradu propagandnog materijala i prigodnih publikacija vezanih za 11. SORV,

3) da na što reprezentativniji način izvrši predstavljanje i promociju domaćina 11. SORV,

4) da blagovremeno preduzima akcije i radnje u cilju stvaranja uslova za uspešnu realizaciju programa i sadržaja 11. SORV,

5) da na zahtev Olimpijskog komiteta 11. SORV ili njegovog ovlašćenog organa pruži dokaz o programskom toku priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV,

6) da obezbedi fizičke, materijalne i kadrovske uslove za svečano otvaranje 11.SORV po scenariju koji će sačiniti u saradnji sa Olimpijskim komitetom 11. SORV,

7) da vrši prevoz učesnika tokom trajanja 11. SORV kada se za to javi potreba bez prava naknade usluge od strane učesnika 11. SORV,

8) da bez prava nadoknade od strane neposrednih korisnika, obezbedi tokom trajanja 11. SORV, smeštaj i ishranu za Olimpijski komitet 11. SORV, njegova radna tela i organe kao i za službena lica u takmičenju,

9) da Savezu sport za sve Vojvodine – Olimpijskom komitetu 11 SORV uplaćuje u visini i po dinamici Ugovorom utvrđeni iznos tokom trajanja olimpijskog ciklusa koji služi za funkcionisanje olimpijskog ciklusa i razvoj Radničkog sporta Vojvodine. Ekonomska ponuda domaćina 11. SORV ne može biti manja od iznosa koji je uplaćivao Domaćin 10. SORV, uvećanog za najmanje 35%,

10) da u saradnji i dogovoru sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV preduzima sve potrebne aktivnosti u cilju uspešne organizacije i realizacije 11. SORV.

PRAVA:

Grad Domaćin 11. SORV u saradnji sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV ostvaruje sledeća prava:

1) da pod nazivom i znakom 11. SORV vrši propagandu sopstvenih privrednih, turističkih i drugih potencij ala,

2) da od društvene zajednice (opština-grad, Pokrajina, Republika) zahteva sredstva za pokriće dela troškova organizacije i realizacije 11. SORV,

3) da zaključuje Ugovore o sponzorstvu i donatorstvu za aktivnosti grada domaćina 11. SORV,

4) da iznalazi i druge izvore sredstava u svrhu finansiranja potrebe organizacije i realizacije 11.SORV,

5) da tokom trajanja 11.SORV vrši prodaju prava reklame, prometa roba i usluga, prodaju lokacije za obavljanje određenih delatnosti i druge profitabilne poslove koj i su legalni i dozvoljeni sa aspekta važećih zakonskih propisa,

6) da bude domaćin Prvenstva Vojvodine koje se održava u drugoj godini olimpijskog ciklusa pod uslovima koje propiše nadležni organ Olimpijskog komiteta 11. SORV,

7) da na Prvenstvu Vojvodine i na 11. SORV 2015. godine nastupi samostalno u kompletno sportskom programu sa takmičarima iz svoj e opštine – grada,

8) da od Olimpijskog komiteta 11. SORV zahteva saradnju, pomoć i informacije u cilju uspešne realizacije poslova oko priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV.

Kandidat čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je da zaključi ugovor sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, kojim će biti bliže regulisana prava i obaveze grada domaćina 11. SORV, a u skladu sa raspisanim konkursom i konkursnim uslovima. Ugovor se zaključuje u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke o izboru domaćina 11. SORV.

Savez sport za sve Vojvodine – Olimpijski komitet 11. SORV zadržava pravo da u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim konkursom i Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama od strane grada domaćina 11. SORV i nemogućnosti rešavanja nastalih poteškoća, oduzme već dodeljeno domaćinstvo i dodeli ga drugom subjektu.

Konkurs je otvoren 40 (četrdeset) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i na sajtu Saveza sport za sve Vojvodine

Prijavu na Konkurs sa prilozima predati lično u kancelariju Saveza sport za sve Vojvodine, Novi Sad, Masarikova 25. Telefon/fah za kontakte: 021/423-951 i 021/557 911.

Kriterijum za i zbor najpovoljnijeg kandidata je stepen sadašnje izgrađenosti sportskih objekata za realizaciju olimpijskog programa, plan realizacije, ponuđene garancije i ekonomski najpovoljnija kandidatura u smislu tačke 9. iz Obaveza Grada Domaćina 11.SORV.

Neblagovremene i nekompletne ponude kao i ponude koje nisu u skladu sa Konkursom neće biti razmatrane.

Izbor grada domaćina 11. SORV, po osnovu prispelih prijava, u Savezu sport za sve Vojvodine, izvršiće Olimpijski komitet 10. SORV u roku od 40 (četrdeset) dana od dana zaključivanja Konkursa i svoju odluku saopštiti pisanim aktom koji će dostaviti svim učesnicima konkursa

Dodatne informacije:
Slavko Perković
Sekretar
Telefon/faks:
+381 (0)21 423 951
Mobil: 063/84-71-823

Link