Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Konkursi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, koja je namenjena za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

–    kombajna,
–    traktora,
–    drugih samohodnih poljoprivrednih mašina i
–    priključnih poljoprivrednih mašina.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – POLjOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

  • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
  • otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnik konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine izražava putem podnošenja Prijave na konkurs za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Prijava).

Obrazac Prijave za učešće na konkursu može se podići u kancelariji Garancijskog fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Garancijskog fonda AP Vojvodine broj: 335-17051-24.

Učesnik Konkursa uz Prijavu podnosi i sledeću dokumentaciju:

1. Predračun predmeta kreditiranja iskazan u EUR izdat od strane proizvođača poljoprivredne mehanizacije ili generalnog zastupnika proizvođača;

2.    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor;

3.    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;

4.    Fotokopiju kartice namenskog računa otvorenog u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljenog Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5.    Fotokopiju Rešenja Poreske uprave o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva;

6.    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva do dana podnošenja Prijave.;

7.    Fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko je isto upisano u registar gazdinstva;

8.    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;

9.    Fotokopije ličnih karata podnosioca Prijave i članova domaćinstva (obe strane);

10.    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;

11.    Izjava o povezanim licima;

12.    Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Prijave;

13.    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa;

14.    Ukoliko   učesnik   Konkursa,   kao   sredstvo   obezbeđenja,   ponudi   sadužnika,   dostavlja

Izjavu pravnog lica o spremnosti da bude sadužnik.

Pravno lice koje je izjavilo spremnost da bude sadužnik učesnika ovog Konkursa podnosi sledeću dokumentaciju:

1.    Izvod iz registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana;
2.    Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrzac);
3.    Fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune,
4.    Fotokopiju akta o osnivanju i statuta;
5.    Fotokopiju lične karte lica ovlašćenih za zastupanje;
6.    Fotokopiju akta o dodeli PIB broja;
7.    Rešenje  o razvrstavanju po veličini;
8.    Potvrdu o upisu u registar obveznika PDV;
9.    Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih   prihoda;
10.    Fotokopije finansijskih izveštaja za 2008. 2009. i 2010. godinu sa napomenama i izveštajem revizora (srednja i velika pravna lica).
11.    Bruto bilans sa petocifrenim računima i Specifikacija za poslednji godišnji račun sledećih računa: 03x (učešća u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (kupci u zemlji), 203 (kupci u inostranstvu), 241 (žiro račun), 433 (dobavljači u zemlji), 434 (dobavljači u inostranstvu), 422 (kratkoročni krediti), 414 (dugoročni krediti);
12.    Fotokopiju overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Prijave sa zahtevom pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Podnosilac Prijave će, kao sredstvo obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji Garancijskog fonda AP Vojvodine, obezbediti sledeće:

–    blanko sopstvene menice, sa klauzulom „bez protesta“, i meničnim ovlašćenjima,   i

–    bonitetno kvalitetnog sadužnika, pravno lice čija je delatnost prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda (uljare, šećerane, mlekare, mesna industrija i dr.) i založno pravo na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda ili

–    hipoteku  1.  reda  na  poljoprivrednom  zemljištu  bez  tereta,  u  minimalnom  odnosu    1:1 vrednosti   garantovanog   iznosa,   konstituisanu   u   korist   Fonda   i   založno   pravo   na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

  • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
  • fotokopije (obe strane) ličnih karata svih vlasnika, odnosno suvlasnika nepokretnosti;
  • fotokopija (obe strane) lične karate supružnika vlasnika, odnosno supružnika suvlasnika nepokretnosti
  • procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede na osnovu rešenja Ministarstva pravde ili procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane Poreske Uprave.

Prijava za učešće na ovom Konkursu sa priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju garancije, predstavljaće istovremeno i deo potrebne dokumentacije za odobrenje kredita za namene utvrđene ovim Konkursom.

Provizija za izdavanje garancije: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću svakog anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Garancija će se izdati na iznos odobrenog kredita uvećan za iznos ugovorne kamate i eventualne zatezne kamate, po uplati provizije i po uspostavljanju sredstava obezbeđenja.

Konkurs  ostaje  otvoren  do  iskorišćenja  garantnog  potencijala,  a  najkasnije  do  31.  oktobra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma) i na telefon: (021) 489-37-00.

Link