Subvencija za samozapošljavanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u    jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom (osim za osnivanje zadruge) svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:
-prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva i
– završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija,
–  za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  i dr;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–  zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.
Prioritet u postupku odobravanja ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencij

e  za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor filijale NSZ.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti,  donosi pokrajinski sekretar za rad, zapošljvanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 31.11. tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija ugovora o otvaranju tekućeg računa ili kartice istog;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte korisnika sredstava i
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza i to:
– dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije, ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65  godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon donošenja odluke, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za samozapošljavanje dužan je da:
– registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
– redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci i dostavi dokaze o uplati doprinosa.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili  putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq